×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב דן בשאלה האם ניתן לשלול מילדה (בגירה) מתנה שהובטחה לה על ידי אביה, בשל חזרתה בתשובה ללא ידיעת האב...
שלילת מתנה מילדה בשל חזרה בתשובה: האם זה בכלל אפשרי?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

הילדה חזרה בתשובה, האם האב יכול לשלול ממנה מתנה?

      31/07/2019 10:57

סעיף 5(ג) לחוק המתנה, תשכ"ח-1968 מקנה למי שהתחייב לתת מתנה בעתיד את האפשרות לחזור בו מהתחייבות זו במידה ומקבל המתנה התנהג כלפיו התנהגות מחפירה או במידה וחלה הרעה ניכרת במצבו הכלכלי של הנותן.

במסגרת הליך תמ"ש 52655-05-18 פלונית נ' פלוני אשר התנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב נדונה השאלה האם חזרה בתשובה על ידי ילדה, וכן אי שיתוף ההורה בתהליך זה, מהווים התנהגות מחפירה כלפי ההורה, שמקנה להורה זכות לחזרה מהתחייבותו לתת לה מתנה.

תיק זה עסק בזוג שהתגרש לאחר שנולדו לו שני ילדים, בת ובן. במסגרת הסכם הגירושין הוסכם שהאישה תמשיך לגור בדירה המשותפת עד שהבן הצעיר יגיע לגיל 21.

כעבור 6 שנים האשה הגישה נגד האב תביעה לפירוק שיתוף זכויות הצדדים בדירת המגורים, במסגרתה נערך בין הצדדים הסכם שקיבל תוקף של פסק דין, לפיו לכשתימכר הדירה בעתיד, חלקו של האב בתמורת הדירה יופקד בחיסכון לטובת שני הילדים.

בהמשך גם נרשמה הערת אזהרה לטובת הילדים על זכויותיו של האב בדירה וזאת לצורך הבטחת התחייבותו זו.

עד בגרותם התגוררו הילדים עם האם וקיימו הסדרי שהות עם האב. בתקופת שירותה הצבאי, הבת החלה בתהליך של חזרה בתשובה, נישאה לבן זוג והקימה עמו משפחה בבני ברק כשהם מנהלים אורח חיים חרדי.

האב טען שהבת הסתירה ממנו את תהליך חזרתה בתשובה, וכי הוא גילה זאת רק כאשר היא היתה שקועה עמוק בתהליך זה. עקב כך הוא סירב להשתתף בחתונתה ומאז נישואיה הוא אף ניתק את יחסיו עמה.

כעבור מספר שנים חתמו האב והאם על הסכם פינוי ובינוי של הדירה. האם ביקשה מהאב למכור לבן זוגה את חלקו בדירה. האב אמר שיסכים למכור את הדירה רק אם יקבל מראש את חלקו וכן ציין שמחצית מתמורת המכירה השייכת לו, לא תלך לחיסכון, אם כי הבן יקבל את מה שמגיע לו.

האם הגישה נגד האב תביעה לאכיפת הסכם הגירושין ולמתן צו לפירוק השיתוף בזכויות הצדדים בדירה ולהפקדת חלקו של אב בתכנית חיסכון עד לחלוקתו בין שני הילדים.

בין הצדדים הושגה הסכמה לפיה ינתן צו לפירוק שיתוף הזכויות בדירה על דרך של מכירתה בשוק החופשי כפנויה לכל המרבה במחיר, כאשר מחצית מהכספים שיתקבלו ממכירת הדירה ימסרו ישירות לאם, רבע מהם ימסרו ישירות לבן והרבע הנותר יופקד בחשבון נאמנות על שם עורכי הדין של הצדדים עד להכרעה בתביעה זו.

טענות הצדדים בבית המשפט

האם טענה שהתחייבות האב היא התחייבות בלתי חוזרת במסגרת ההסכמות שהושגו ביניהם ולא מתנה, ועל כן הוא לא רשאי לחזור בו ממנה, וכי גם אם יקבע שהיא בגדר מתנה, הוא אינו רשאי לחזור בו ממנה.

האב טען שהתחייבותו הנה התחייבות לתת מתנה ולאור התנהגותה המחפירה של בת כלפיו זכאי הוא לחזור בו מהתחייבותו לתת את המתנה. האב לא טען להרעה ניכרת במצבו הכלכלי.

עוד בנושא: ביטול הסכם לתת דירה במתנה לנכד

התנהגות מחפירה שמצדיקה חזרה מהתחייבות לתת מתנה

בית המשפט קבע בתחילה שהתחייבות האב בעניין הדירה הנה חלק מחוזה בתמורה ולא התחייבות לתת מתנה וכי המדובר בהתחייבות בלתי חוזרת על פי ההסכם, מאחר שהיא לא הותנתה בדבר.

לפיכך, אין כל רלוונטיות לטענת האב שהבת התנהגה כלפיו באופן מחפיר, מאחר שטענה זו אינה מקנה לו בכל מקרה זכות לחזור מהתחייבות בלתי חוזרת על פי ההסכם.

בית המשפט הוסיף וציין שגם אם היה נקבע לכאורה שהמדובר בהתחייבות לתת מתנה, אזי חזרתה בתשובה של הבת ואי שיתוף האב בכך, אינם מהווים התנהגות מחפירה כלפי האב בהתאם לסעיף 5(ג) לחוק המתנה ועל כן אין הוא רשאי לחזור בו ממנה.

החוק אינו מגדיר מהי התנהגות מחפירה, אולם בפסיקה נקבע שהתנהגות מחפירה כוללת בין היתר התנהגות המצביעה על כפיות טובה, או פגיעה בכבודו או ברכושו של הנותן או של בן משפחתו.

פסיקת בתי המשפט לענייני משפחה לאורך השנים פירשה את הביטוי התנהגות מחפירה באופן רחב, המקל על נותן המתנה לחזור בו מהתחייבותו אם מקבל המתנה לא נהג בו כראוי.

נקבע, כי לאור מאפייניה של המתנה, החובה לנהוג כלפי הנותן בהכרת תודה, בכבוד ובדרך ארץ, נגזרת מחובת תום הלב המוטלת על המקבל, כל זאת על רקע מערכת היחסים בין הצדדים למתנה.

כך לדוגמא, נקבע בפסק הדין המעניין בהליך ע"א 350/96 וייסר נ' שביט כי לאור אופיה המיוחד של המתנה וחובת תום הלב של המקבל, אין לפרש את הביטוי לפי משמעותו הרגילה, אלא לפי המשמעות שיש לתת לו על רקע מערכת היחסים שבין נותן המתנה ומקבל המתנה.

לדוגמא, מילת גנאי, אמירה של זילזול ואפילו עקימת פרצוף, שייחשבו ענין של מה בכך על רקע מערכת יחסים אחרת, משמעותן רעה וחמורה כאשר מדובר בנותן מתנה ומקבלה. כלומר, לענינו של סעיף 5(ג) לחוק המתנה, די בהתנהגות בלתי ראויה כלשהי כדי להקים את עילת החזרה.

עם זאת בפסיקה גם נקבע שלא כל התערערות במערכת היחסים שבין הנותן למקבל תוכר בהכרח כהתנהגות בלתי ראויה מצד המקבל, כאמור לדוגמא בהליך ע"א 493/91 מזרחי נ' מזרחי.

על מקבל המתנה חובה לנהוג כלפי נותן המתנה בכבוד ובדרך-ארץ. אולם, האב לא טען שהבת דיברה אליו שלא בכבוד או שאמרה לו מילות גנאי ולכן הוא לא הניח תשתית ראייתית להוכחת התנהגות מחפירה של הבת, לבטח לא כזו המצדיקה חזרה מהתחייבות לתת מתנה.

האב טען שהתנהגותה המחפירה של הבת כלפיו התבטאה בכך שהסתירה ממנו את תהליך החזרה בתשובה, אולם הוכח שהיא לא הסתירה זאת ממנו, וגם אם הוא היה מוכיח זאת, ספק אם היה בכך להצדיק חזרה מהתחייבותו לתת את המתנה, נוכח הקשר הרופף שהיה ביניהם.

אין חולק ששינוי אורחות חייו של ילד, בשונה מאורח החיים בו חונך וגדל, אינו קל להוריו. הבת כבגירה בחרה לחזור בתשובה. העובדה שאב לא היה שבע רצון מבחירתה מובנת לחלוטין, אולם לא ניתן לראות בחזרה בתשובה, כשלעצמה, התנהגות בלתי ראויה כלפי הורה.

התנהגות מחפירה היא כזו שמכוונת נגד נותן המתנה. חזרה בתשובה, שאינה לרוחו של נותן המתנה, אינה בגדר התנהגות מחפירה כלפיו.

בהתאם לכך קיבל בית המשפט את התביעה של האם נגד האב, ופסק שהיתרה מחלקו של באב בתמורת מכירת הדירה תופקד לאלתר בקרן חיסכון ע"ש הבת וכי האם והאב יקבלו החלטה במשותף ובהסכמה לגבי יעודם ומטרתם. בהיעדר הסכמה בעניין זה יכריע בית המשפט בעניין זה.

עוד בנושא: סכסוך בין הורים לילדים - פתרון בכבוד הדדי!

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון