×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
אישה שאינה פונה לגביית חוב מזונות בהוצאה לפועל מיד עם היווצר החוב, עשויה למצוא את עצמה מחוייבת לקבל את אישורו של בית המשפט לענייני משפחה לצורך פתיחת הליכים בשל שיהוי...
שיהוי בגביית דמי מזונות בהוצאה לפועל מצריך אישור של בית המשפט לענייני משפחה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

שיהוי בפניה להוצאה לפועל לצורך גביית מזונות

      25/07/2019 09:39

לא רבים כנראה מודעים לכך, אולם שיהוי בגביית חוב מזונות במסגרת הליכי הוצאה לפועל במשך שנתיים ומעלה מחייב קבלת אישור בית המשפט לענייני משפחה לצורך התחלת הליכי הגביה.

כך עולה מסעיף 11 (ב) לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959, אשר קובע כי:

"מזונות שלא התחילו לפעול לגבייתם תוך שנתיים לאחר התקופה שבעדה הם נפסקו, אין לגבותם אלא ברשות בית המשפט".

בהתאם לסעיף זה ולמרות שהגרוש אינו משלם לך מזונות, לא ניתן להתחיל באופן עצמאי לנקוט בהליכי הוצאה לפועל לצורך גביית חוב מזונות בן שנתיים לפחות מיום מתן פסק הדין שעיגן את חובת תשלום המזונות, אלא יש להקדים ולבקש את אישור בית המשפט לכך.

סעיף 11(ב) לחוק המזונות משלים את סעיף 11(א) לחוק זה, אשר קובע שתביעה למזונות שהוגשה כעבור יותר משנה לאחר התקופה שבעדה הם נתבעים, רשאי בית המשפט לדחותה בשל כך בלבד, אם לא ראה טעם סביר לאיחור.

תחולת סעיף 11(ב) לחוק המזונות גם על יהודים

סעיף 2 לחוק המזונות קובע שאדם חב במזונות לפי הוראות הדין האישי החל עליו ולכן הוראות החוק לא יחולו עליו, אלא רק על מי שלא חל עליו דין אישי או שהדין האישי שחל עליו אינו מחיל עליו חובת מזונות.

לפיכך, מסעיף זה עולה לכאורה שסעיף 11(ב) לחוק אינו חל על יהודים, מאחר שהדין האישי שלהם מחייב אותם בתשלום מזונות ועל כן הם פטורים מהצורך לבקש היתר מבית המשפט לגבות מזונות לאחר שיהוי של שנתיים. כך גם נקבע בעבר ולפני שנים רבות על ידי ביהמ"ש העליון בהליך ע"א 779/76 שוחט נ' שוחט.

אולם, בשנים האחרונות התפתחה מגמה חדשה בפסיקה, לפיה סעיף 11 לחוק המזונות חולש על כלל החיובים במזונות וחל בין היתר גם על אלה אשר חל עליהם הדין האישי.

כך למשל, נקבע על ידי השופט שוחט בהליך רמ"ש 34024-01-13 אשר סבר שמאחר שהלכת שוחט ניתנה לפני חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ומשאין הלכה חד משמעית מבית מדרשו של בית המשפט העליון, אזי אין מקום להגיע לתוצאות משפטיות שונות כתלות בדתם של בני הזוג.

בנוסף, בהליך תמ"ש 6929-04-13 ש.מ נ' א.ד קבע השופט זגורי שיש להבחין בין הוראות מהותיות בחוק המזונות, שלא חלות על מי שחב במזונות לפי הדין האישי שלו, לבין הוראות פרוצדוראליות של החוק, שיחולו גם על אלו שחייבים מזונות לפי הדין האישי שלהם.

הסיבה לצורך בקבלת אישור בית המשפט

הסיבה לצורך לקבל את אישור בית המשפט לגביית מזונות לאחר שיהוי של שנתיים נובעת ממהותם של חיובי המזונות, וזאת כפי שהוסבר בהליך תמ"ש 11529-07-16 א.ש.ק. נ' ו.ק.

מצד אחד, הצדדים לפסק הדין בעניין חיובי מזונות אינם זרים זה לזה, אלא בני משפחה לשעבר, שיש ביניהם יחסי אמון, אף אם חלקי ומוגבל, ומטבע הדברים לא נשמר תיעוד ביחס לסכומים ששולמו עבור חיובי המזונות או עבור חיובים אחרים, בין על פי פסק הדין ובין בנוסף להם או על פי סיכום בין הצדדים שהתגבש בין הצדדים לאחר פסיקת המזונות.

מצד שני, מדובר בחיובים שהוסדרו הליכי גבייה ייחודים לגבייתם, לרבות העדר הגנה על פי חוק הגנת השכר, הטלת הגבלות על פי סעיף 66א לחוק ההוצאה לפועל אף מבלי שיתמלאו התנאים הנקובים בסעיף 66ב (א) לחוק ההוצאה לפועל, אפשרות לעכב את יציאתו מהארץ של חייב בחוב מזונות לפי הוראות הדין לתקופה העולה על שנה וכו', וכן נקבעה קדימות לגבייתם על פני חוב כספי רגיל.

מהם השיקולים שיש לקחת בחשבון לצורך מתן האישור

בית משפט שדן בבקשה ליתן אישור לגביית חוב מזונות לאחר שיהוי של שנתיים צריך לקחת בחשבון מספר שיקולים ולרבות האם מדובר בשיהוי מוצדק.

הפסיקה קבעה כי כל מי שיבקש לגבות מזונות לאחר חלוף השנתיים מיום פסק הדין צריך להוכיח לביהמ"ש את סיבת העיכוב ו/או השיהוי בגבייתן, וזאת כאמור בהליך תמ"ש 12960-12-15 קפלן נ' הלמן.

בנוסף, על בית המשפט לבדוק האם מדובר בחוב מזונות שלא שולמו בכלל או שמא מדובר רק בחוב הפרשי הצמדה וריבית, האם נוצר קושי ראייתי עקב השיהוי, מה גילם של הקטינים כעת והאם הם בגרו מאז וכיו"ב.

במסגרת תלה"מ 44749-10-17 ע.ד.נ. נ' נ.נ. אשר התנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, נדונה בקשה לקבלת היתר לתביעת חוב מזונות לאחר שיהוי של למעלה משנתיים.

תיק זה עסק בהסכם גירושין אשר קיבל תוקף של פסק דין ביום 25.3.2012 ואשר קבע, בין היתר, שעל האב לשלם מזונות לבתו וכן לשאת במחצית הוצאות הגן שלה.

האב לא שילם את מחצית הוצאות הגן של הילדה, אולם האם פנתה להוצאה לפועל כדי לגבות את החוב רק ביולי 2016.

ביום 11.12.2016 ניתנה החלטת רשם ההוצל"פ לפיה האם לא פעלה לגביית חוב במשך למעלה משנתיים ולכן גביית התשלומים עובר לשנת 2014, תיעשה רק באישור בית המשפט.

ביחס לתקופות שבין ספטמבר 2014 ועד יוני 2015 ובין ספטמבר 2015 ועד יוני 2016 נקבע כי קרן החוב תגדל בסך של 3,865 ₪.

ביום 24.10.2017 עתרה האם לאישור גביית החוב בפני בית המשפט לענייני משפחה. לדבריה, היא דרשה מספר פעמים מהאב שישלם את חובו, אך הוא התעלם מדרישותיה וכי היא נמנעה מלפעול לגביית החוב בשל רצונה לשמור על מערכת יחסים חיובית עמו, אולם בסופו שלא דבר לא נותרה לה ברירה ועתרה ללשכת הוצאה לפועל.

בית המשפט קבע שפסק הדין ניתן ביום 25.3.2012 והאם עתרה להוצאה לפועל רק ביולי 2016, ומכאן שהיא עתרה בחלוף 4 שנים לכל המוקדם.

אשר לטענתה של האם, שמצדיקה את חריגתה מסד הזמנים הקבוע בחוק לגביית החוב בכך שהיא ביקשה לשמור על "יחסים טובים" עם האב, קבע בית המשפט שיש לדחות אותה מכמה וכמה טעמים.

ראשית, הרצון לשמור על יחסים טובים עם האב לא יכול לשמש טעם לשיהוי בפניה להליכים משפטיים.

שנית, האם לא צרפה כל אסמכתה או ראייה כי פעלה לגביית החיוב מהאב גם בדרכים לבר משפטיות. למרות שנטען בכתב התביעה של האם כי היא פנתה פעמים רבות אל האב במטרה לגבות את החוב, היא לא צרפה כל מכתב או דרישה ששלחה לאב ביחס לחוב הנטען.

התנהלות זו של האם מלמדת על וויתור וישנו קושי באישור גביית החוב שכן מזונות נקבעים לנוכח הצורך הרב בהם, בעוד שאי נקיטת כל פעולה לצורך גביית המזונות במשך תקופה ארוכה יש בה כדי להעיד על אי נחיצותם של המזונות.

בית המשפט פסק כי אילו כספי המזונות היו נחוצים סביר להניח שהיו פועלים בהקדם לגבייתם, כפי שנקבע בפסיקה. טענת האם כי לא פנתה לגביית החוב בהוצל"פ כדי לשמור על יחסים טובים עם האב מדברת בעד עצמה כי דמי המזונות לא היו נחוצים לה באותה העת.

שלישית, ככל שהאם לא הציגה ולא הוכיחה בפני בית המשפט טעמים מיוחדים המצדיקים את השיהוי בגביית החוב, כפי שנקבע בפסיקה שעליה לעשות, דין התביעה להידחות.

בהתאם לכך נדחתה תביעת האם לגבות את חוב המזונות של האב שהוגשה בשיהוי של למעלה משנתיים ממועד פסק הדין.

עוד בנושא: מזונות ילדים מתחת גיל 6 במשמורת משותפת

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: דרך בגין 144א ת"א

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון