×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את הדרך המהירה לפניה לבית המשפט לצורך הוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת...
הוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת באמצעות עורך דין מנוסה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

רוצה להוציא צו למניעת הטרדה מאיימת?

      02/03/2016 14:30

צו למניעת הטרדה מאיימת הנו אחד הצווים המשפטיים שניתן להוציא בבית המשפט על מנת להתמודד מול תופעת האלימות במשפחה.

מעשה הטרדה מאיימת מוגדר בסעיף 2 (א) לחוק כהטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו.

על מנת לפנות לבית המשפט ולקבל את הצו, יש צורך בהגשת בקשה מסודרת ומנומקת, באמצעות עורך דין מנוסה בדיני המשפחה, וכפי שנסביר בפרטים בסקירה שלפניך.

על פי סעיף 2(ב) לחוק מעשה ההטרדה יכול להתבטא כלפי הקורבן בין היתר בדרכים הבאות:

 • בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת.
 • בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו.
 • ביצירת קשר עמו בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר.
 • בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב, או בחופש התנועה שלו.
 • בעיסוק בשמירה בבית משותף בניגוד להוראות לפי חוק הגבלת שירותי שמירה בבתים משותפים.

סעיף 2(ג) לחוק קובע כי אין זה משנה האם מעשי ההטרדה המאיימת נעשו כלפי הקורבן או כלפי אדם אחר הקרוב לו, בין במפורש ובין במשתמע, בין במישרין ובין בעקיפין.

מהות הצו למניעת הטרדה מאיימת

הצו למניעת הטרדה מאיימת הינו צו שניתן להוציא בהתאם לסעיף 4 לחוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001, על מנת למנוע ביצוע מעשה הטרדה מאיימת כלפי הקורבן, כפי שהיא מוגדרת בסעיף 2 לחוק.

כאשר מדובר על מקרים של אלימות במשפחה הצו מוצא בדרך כלל לבקשת בן משפחה אחד כלפי בן משפחה אחר, בדרך כלל לבקשת אשה כלפי בן זוגה, אולם יודגש כי החוק נועד להגן על כל אדם שנפגע מהטרדה מאיימת.

הצו יכול לאסור על הפוגע לעשות את אחד או יותר מבין המעשים הבאים, כאמור בסעיף 5 לחוק:

 • להטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום.
 • לאיים על הנפגע.
 • לבלוש אחר הנפגע, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת.
 • ליצור עם הנפגע כל קשר בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר.
 • להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות.
 • לשאת או להחזיק נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם רשות ביטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה.

התנאים לקבלת הצו למניעת הטרדה מאיימת

התנאים לקבלת צו למניעת הטרדה מאיימת כלפי הפוגע, מפורטים בסעיף 4 לחוק, כדלקמן:

 • הפוגע ביצע הטרדה מאיימת כהגדרתה בחוק.
 • התנהגותו של הפוגע נותנת בסיס סביר להניח שהוא מהווה סכנה גופנית או ממשית לאדם אחר או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין.
 • הפוגע פגע בגופו של אדם אחר, ביצע עבירת מין באדם אחר או כלא אדם אחר שלא כדין, וזאת סמוך לפני הבקשה.

הליך הוצאת הצו למניעת הטרדה מאיימת

לשם הוצאת הצו למניעת הטרדה מאיימת מומלץ לפנות מיידית לקבלת ייעוץ משפטי באמצעות עורך דין לדיני משפחה, המתמחה בטיפול וייצוג קורבנות אלימות במשפחה. רק באמצעות פניה לעורך דין מנוסה ניתן יהיה לטפל בהוצאת הצו הנדרש בהקדם האפשרי.

ככלל, ניתן להוציא את הצו ללא צורך בתלונה במשטרה, וזאת באמצעות בית משפט השלום. אולם במידה והנפגע הנו בן משפחה של הפוגע, אזי ניתן להוציאו גם באמצעות בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

במידה והפוגע או הנפגע הינו קטין שבית המשפט לנוער דן בעניינו לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), אזי ניתן להוציא את הצו גם באמצעות בית המשפט לנוער.

הצו יכול להינתן לבקשת הנפגע, אך גם לבקשת אדם מטעמו של הנפגע, היועץ המשפטי לממשלה, תובע משטרתי, או עובד סוציאלי שהתמנה על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה), כאמור בסעיף 4(ד)לחוק.

לשם הגשת הבקשה לקבלת צו ההגנה יש למלא טפסים רלוונטיים, אך היא איננה כרוכה בתשלום אגרה, וזאת על פי האמור בתקנה 20(30) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007.

ניתן לקבל את הצו באופן מהיר יחסית ולמעשה כבר ביום הגשת בקשתו ובמעמד צד אחד, ללא צורך בנוכחות הפוגע בהתאם לסעיף 7 לחוק.

עם זאת, במידה והצו ניתן במעמד צד אחד, יש לקיים דיון בעניין זה בנוכחות שני הצדדים בהקדם האפשרי, לא יאוחר מחלוף 7 ימים מיום מתן הצו. לפיכך, תוקפם של הצווים למניעת הטרדה מאיימת שניתנו במעמד צד אחד הינו עד ל-7 ימים.

במסגרת הדיון במעמד שני הצדדים, זכאי הפוגע להציג את עמדתו בפני בית המשפט ולהגן על עצמו, ורצוי שיהיה מיוצג על ידי עורך דין כמובן.

בתום הדיון, ובמידה ובית המשפט החליט להותיר את הצו על כנו, רשאי בית המשפט להאריכו לתקופה של עד 6 חודשים, כאמור בסעיף 6 לחוק. ניתן להאריך את הצו שוב ושוב, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שנה. מנימוקים מיוחדים שיפורטו ניתן להאריך את הצו שוב ושוב גם לאחר מכן, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על שנתיים.

מנגד, במידה ויתברר לבית המשפט שהבקשה למתן הצו הוגשה מטעמי סרק ותוך ניצול לרעה של הליכי בית המשפט, כגון אישה שהעלילה על בעלה במטרה להכפישו במסגרת הליכי גירושין שהיא מנהלת כנגדו, אזי מוסמך בית המשפט לדחות את הבקשה ולקבוע שהיא קנטרנית, כאמור בסעיף 9 לחוק.

במקרה כזה רשאי בית המשפט גם להטיל על מבקש הבקשה תשלום הוצאות לטובת המדינה ולטובת הנפגע מהגשת הבקשה בשיעור שימצא לנכון ו/או להטיל עליה לשלם פיצוי נאות למי שנפגע מהגשת הבקשה.

הפרת הצו למניעת הטרדה מאיימת

במידה והגורם הפוגע הפר את הצו למניעת הטרדה מאיימת, ניתן להגיש כלפי תלונה במשטרה, ובמקרה כזה רשאית המשטרה לעצרו ואף להגיש כתב אישום כנגדו, כאמור בסעיף 8 לחוק.

הגורם המפר לא יוכל לטעון להגנתו שבני משפחתו לא עמדו על קיומו של החוק או על הפעלת הוראות החוק בשל הפרתו.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי!

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון