×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את הייתרונות והפרוצדורה הכרוכה בניסוח צוואה בפני נוטריון לפי חוק הירושה...
צוואה בפני נוטריון או צוואה נוטריונית לפי סעיף 22 לחוק הירושה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

צוואה בפני נוטריון - המדריך המלא!

      18/02/2020 11:37

אחת הדרכים לערוך שבהן כל אחד מאתנו יוכל לעורך צוואה הנה בפני נוטריון מוסמך ולפי הוראות חוק הירושה. בסקירה שלפניך נסביר אודות הייתרונות והדרך לניסוח צוואה נוטריונית.

הצוואה הנה מסמך משפטי במסגרתו מורה אדם מה יעשה ברכושו לאחר מותו ולמי הוא יחולק.

על מנת שהצוואה תהיה בתוקף עליה להיערך בהתאם לאחת מארבע הדרכים הצורניות לעשייתה, אשר מפורטות במסגרת חוק הירושה.

המדובר בצוואה בכתב-יד, צוואה בפני עדים, צוואה בעל פה / צוואת שכיב מרע, וכן צוואה בפני רשות.

צוואה בפני רשות הנה צוואה שהמוריש מצהיר עליה בפני נציגי רשות שיפוטית, שהנם שופט, רשם בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 22 לחוק הירושה.

בהתאם לסעיף 22(ז) לחוק הירושה, דינו של נוטריון הנו כדין שופט לפי סעיף זה ומכאן שניתן לערוך צוואה בפני רשות גם בפני נוטריון. במקרה כזה היא תכונה כאמור צוואה נוטריונית.

העובדה לפיה המחוקק העניק לנוטריון מעמד כשל שופט לצורך עריכת צוואה בפני רשות, מעידה על הכבוד והאמון הרב שהוא רוחש לנוטריון, שהנו עורך דין בעל נסיון רב שנים ולפחות 10 שנים, אשר הוסמך לשמש כנוטריון על ידי משרד המשפטים. מכאן גם נובעות ההקלות הצורניות שניתנות על מנת לתת תוקף לצוואה נוטריונית.

להבדיל מצוואות אחרות, כגון צוואה בכתב יד או צוואה בעדים, אין צורך שהצוואה תיכתב בכתב ידו של המצווה או שהיא תיערך בפני שני עדים, אלא די לכאורה בכך שהצוואה מוצהרת ע"י המצווה בפני הנוטריון, נרשמת על ידי הנוטריון ומקבלת את האישור של המצווה ושל הנוטריון וזאת כפי שנפרט ונסביר.

כיצד עורכים את הצוואה הנוטריונית?

הפרוצדורה לעריכת הצוואה הנוטריונית מתוארת כאמור במסגרת סעיף 22 לחוק הירושה, וזאת כמפורט להלן:

  • המצווה מצהיר על תוכן דברי הצוואה בפני הנוטריון, בעוד הנוטריון רושם את דבריו כפי שהמצווה הצהיר עליהם.
  • הנוטריון מקריא בפני המצווה את דברי הצוואה כפי שהם נרשמו על ידו, על מנת לקבל את אישור המצווה.
  • המצווה מצהיר שזוהי צוואתו ועל הנוטריון לאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

במידה והצוואה נכתבה על ידי הנוטריון בלשון שאינה מובנת למצווה, יש להקריאה בפני המצווה תוך תרגומה לשפה שידועה לו, ועל המתרגם לאשר זאת על פני גוף הצוואה. במקום להקריאה או לתרגמה בפני המצווה, יכול המצווה לקרוא בעצמו אותה או את תרגומה.

במסגרת הליך ע”א 594/99 אוחנה נ' אלעזר נקבע כי על מנת שצוואה תיחשב כצוואה נוטריונית שנערכה כדין עליה לעמוד בארבעת התנאים הבאים:

  • דברי המצווה נאמרו בעל פה או הוגשו בכתב בפני נוטריון מוסמך.
  • במידה ודברי המצווה נאמרו בעל פה, ירשמו הדברים, ובכל מקרה יוקראו בפני הנוטריון ובפני המצווה.
  • המצווה הצהיר בפני הנוטריון שזו אכן צוואתו.
  • הנוטריון מאשר בכתב על גבי הצוואה שאכן דברי המצווה הוקראו וכן שהמצווה הצהיר בפניו על צוואתו.

הצוואה הנוטריונית תהווה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה הנו אכן העומד מאחוריה ושהיא אכן נערכה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה. בנוסף, ניתן להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה.

בהתאם לתקנה 23 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977, על הנוטריון למסור את מקור הצוואה הנוטריונית לידי המצווה. במידה והמצווה סירב לקבלה, יש להפקידה על חשבונו של המצווה אצל רשם לעניני ירושה שבאזור פעולתו נעשתה.

בנוסף, על הנוטריון לנהל פנקס צוואות, בו עליו לרשום את מועד עריכתה, שם המצווה, המספר הסידורי של האישור הנוטריוני, אזור הפעולה ושם הרשם לעניני ירושה שאצלו הופקדה הצוואה ומועד הפקדתה. לכל רישום יהא מספר סידורי שוטף, לפי מועד הפקדתה או מועד מסירתה לידי המצווה, לפי הענין.

במידה והופקדה כאמור, על הנוטריון לצרף לעותק האישור על עריכת הצוואה שישמור בידיו, גם את אישור הרשם לעניני ירושה על הפקדתה ועליו להמציא למצווה, לפי דרישתו, העתק מאושר ממנו.

דרישת המצאת תעודה רפואית כאשר מדובר במצווה במצב בריאותי לקוי

לעיתים הצוואה הנוטריונית נערכת כאשר המצווה מרותק כבר למיטתו או מאושפז בבית חולים, עקב מצבו הבריאותי הלקוי.

במקרה כזה, תחול תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977, אשר קובעת כי הנוטריון יאשר עריכת צוואה במקרה כזה אך ורק לאחר שהוצגה בפניו תעודה רפואית אשר הוצאה ביום עריכת הצוואה עצמה.

המדובר בתעודה אשר נערכת על ידי רופא אשר מצהיר כי הוא בדק את המצווה, ומצא שהוא בהכרה מלאה, בדעה צלולה, אחראי על מעשיו, וכשיר לעשיית פעולה בפני נוטריון. על הנוטריון לצרף את התעודה הרפואית לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון.

תעודה זו נחוצה מטבע הדברים כדי להעיד על גמירות דעתו של המצווה לגבי תוכן הצוואה הנוטריונית, וזאת חרף מצבו הבריאותי הלא תקין.

במקרה ותוגש התנגדות לקיום הצוואה הנוטריונית במקרה כזה, וזאת בהסתמך על טענה לפיה המצווה לא היה צלול בדעתו בעת עריכת הצוואה ולא הבין את טיבה ו/או את תוכנה, ניתן יהיה להסתייע בתעודה הרפואית, ובעדותו של הרופא שערך אותה, כדי לנסות לשלול טענה.

חשוב לדעת: יתרונות וכדאיות

העובדה שהצוואה הנוטריונית צריכה להיערך בפני הנוטריון בלבד, ללא צורך בעדים למשל, מאפשרת את שמירת עצם קיומה ו/או תוכנה בסודיות ודיסקרטיות מוחלטת.

בנוסף, משקלה הראייתי של הצוואה הנוטריונית הנו כבד יותר משל צוואות אחרות, שכן בהתאם לסעיף 22 (ו) לחוק הירושה, הצוואה הנוטריונית מהווה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה.

בנוסף, בהתאם לסעיף 19 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976 צוואה נוטריונית אשר נערכה כדין תהווה ראיה מספקת בהליך משפטי ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, והכל כאמור באישור הנוטריון המופיע על גביה.

כתוצאה מכך בית המשפט מייחס לצוואות מסוג זה משקל רב ועל כן קשה יותר להתנגד לקיומה, לערער על אמינותה ולטעון לפסלותה. על פי הפסיקה צוואה נוטריונית שאין בה פגם צורני חזקה עליה שצוואת אמת היא, וכי מדובר במסמך אותנטי המהווה ראיה לכך כי מדובר בעדות לרצונו של המצווה.

עוד הודגש בפסיקה כי עדות נוטריון הנה עדות בעל משקל רב אשר חזקה עליה כי היא מייצגת את הדברים לאישורם וכי הצוואה הנוטריונית שקולה לצוואה הניתנת בפני בית המשפט עצמו. לא בנקל יורה בית המשפט על ביטולה של צוואה מוסג זה, וזוהי גם הסיבה מדוע יחסית מעטים המקרים בהם הורה בית המשפט כך.

לפיכך מומלץ לערוך צוואה נוטריונית במקרים בהם רוצים לחזק את תוקפה של הצוואה, ולשריין אותה מפני טענות התנגדויות הצפויות בעתיד.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון