×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
מה עושים במקרה של התנגשות בין הסכם ממון חוקי לבין צוואה של אדם שנפטר?
צוואה מול הסכם ממון - היחס שבין הסכם ממון להוראות חוק הירושה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

צוואה מול הסכם ממון - מי גובר לפי החוק?

      04/05/2020 13:25

הסכם ממון הנו הסכם שנעשה בין בני זוג במטרה לקבוע מראש חלוקה מוסכמת של הרכוש במקרה של גירושין וזאת באופן ששונה מהסדר החלוקה הקבוע בדין.

הסכם הממון יכול להיערך לפני הנישואין, במהלכם ואף בסיומם, שאז למעשה הוא נערך במסגרת הסכם הגירושין של בני הזוג. בכל מקרה ועל מנת שההסכם יכנס לתוקף יש לאשרו על ידי בית המשפט לענייני משפחה בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973.

עם זאת, לעיתים הסכמי הממון כוללים גם סעיפים המתייחסים לאופן חלוקת הרכוש לא רק במצב של פקיעת הנישואין עקב גירושין, אלא גם במצב של פקיעת הנישואין עקב פטירת אחד מבני הזוג וזאת על מנת להבטיח את בטחונות הכלכלי של בן הזוג שנותר בחיים.

בסקירה שלפניך נסביר כיצד מתמודד בית המשפט במקרים של התנגשות עקרונית בין הוראותיו של הסכם ממון לבין הוראותיה של צוואה.

דוגמא להתנגשות בין הוראות הסכם ממון לצוואה

ניקח סעיף בהסכם ממון אשר עוסק בנושא חלוקת דירת המגורים של שני בני הזוג. המדובר בדירה אשר רשומה על שם שני בני הזוג בחלקים שווים ביניהם.

הסעיף יכול לקבוע למשל כי במקרה של גירושין הדירה תימכר ותמורתה תחולק בחלקים שווים בין בני הזוג ואילו במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, אזי בן הזוג שייוותר בחיים ירש את מלוא זכויותיו של בן הזוג שנפטר בדירה, כך שהדירה כולה תהיה שייכת לו.

ברם, סעיפים אשר מתייחסים לאופן חלוקת רכושו של בן זוג שהולך לעולמו הנם סעיפים אשר מתייחסים למעשה לירושתו, ועל כן הם נושאים אופי מעין צוואתי.

במקרה כזה, מתעוררות השאלות הבאות: מהו תוקפם של סעיפים מעין צוואתיים במסגרת הסכם ממון בכלל, ומה תוקפם כאשר הם מתנגשים בהוראותיה של צוואה בפרט?

מהו תוקפם של סעיפים מעין צוואתיים במסגרת הסכם הממון?

סעיף 8(א) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 קובע כי "הסכם בדבר ירושתו של אדם וויתור על ירושתו שנעשו בחייו של אותו אדם - בטלים".

מטרת סעיף זה הנה למנוע מצב בו המוריש כובל את עצמו לגבי חלוקת ירושתו במסגרת הסכם כלשהו, אלא לאפשר לו לקבוע את חלוקת ירושתו אך ורק במסגרת צוואה, אותה יוכל לשנות ככל שירצה או אף לבטל את הצוואה וזאת עד ליום מותו.

כך נקבע על ידי בית המשפט העליון במסגרת הליך ע"א 155/73 שרון נ' ליבוב וכן בהליך ע"א 103/89 אזולאי נ' אזולאי.

הואיל וסעיף 8(א) לחוק הירושה קובע כי כל הסכם שמתייחס לירושתו של אדם דינו בטלות, מכאן נובע לכאורה כי גם סעיף במסגרת הסכם הממון אשר מתייחס לאופן חלוקת ירושתו של בן הזוג, הנו סעיף שדינו בטלות, שכן הדרך היחידה לקבוע הסדר אשר מתייחס לחלוקת הירושה בעתיד הנה באמצעות צוואה בלבד.

ברם, למרות האמור לעיל במסגרת הליך ע"א 682/74 יקותיאל נ. ברגמן הכיר בית המשפט העליון בתוקפם של סעיפי הסכם ממון אשר הנם מעין צוואתיים, וזאת חרף האמור בסעיף 8(א) לחוק הירושה.

פסק הדין קבע כי יש הבדל בין ירושה לעיזבון הואיל והירושה הנה הזכות שמכוחה עובר במות המוריש העיזבון לידי יורשיו. עם זאת, סעיף 8(א) לחוק אוסר רק על עריכת הסכמים לגבי הירושה, אך הוא אינו אוסר על עריכת הסכמים לגבי העיזבון או נכס מסויים מנכסי העיזבון.

המדובר באיסור לערוך הסכמי ירושה אשר כוללים הענקה או שלילה של זכות ירושה ובכך משנים את סדרי הירושה.

כלומר הסכמים אשר מתיימרים להעביר יורש מירושתו או להפוך ליורש את מי שאינו יורש, לא על פי דין ולא על פי צוואה. כמו כן, אין המדובר באיסור שמוגבל רק להסכם בין יורשים, אלא גם לאיסור שחל על הסכם בין המוריש ובין היורשים או מקצתם או בין המוריש לבין צד שלישי.

לעומת זאת, אין מקום לאסור על עריכת הסכמים לגבי נכס מנכסי העיזבון, אשר אינם נכנסים בגדר האיסורים שבסעיפים 6 או 7 לחוק הירושה

במסגרת הליך ד"נ 39/80 ברדיגו ואח' נ. ד.ג.ב. טכסטיל בע"מ נקבע כי סעיף 8(א) לחוק הירושה הנו סעיף אשר מגביל את חופש החוזים, ועל כן יש לפרשו על דרך הצמצום המירבי. על דרך פרשנות זו יש לאמץ את הגישה לפיה הסכם ממון גובר על הוראת סעיף 8 לחוק הירושה ועל כן יש לתת לו תוקף.

במסגרת הליך תמ"ש 32240/96 פני פרידל נ' עו"ד אמנון בן דרור נדון מקרה בו נערך הסכם ממון במסגרתו נקבע סעיף לפיו בעלות הבעל על מחצית הזכויות בדירת המגורים של בני הזוג, תועבר עם פטירתו לאשה.

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי הסכם ממון גובר על סעיף 8 לחוק הירושה ועל כן יש לתת לו תוקף.

פסק הדין הסתמך על פרשנותו הפנימית של חוק הירושה וכן על כללי הפרשנות החיצונית, לפיהם חוק ספציפי גובר על חוק כללי, ועל כן חוק יחסי ממון שהנו חוק ספציפי, גובר על חוק הירושה, שהנו חוק כללי.

כמו כן הסתמך בית המשפט על הכלל לפיו חוק מאוחר גובר על חוק המוקדם לו ועל כן חוק יחסי ממון אשר נחקק בשנת 1973, גובר על חוק הירושה אשר נחקק בשנת 1958.

עם זאת יצויין כי במסגרת הליך תמ"ש 41530/07 פלונית נ' פלוני סירב בית המשפט לענייני משפחה לאשר הסכם ממון של בני זוג אשר כלל הוראה הנוגדת את הוראת סעיף 8 לחוק הירושה, אם כי נראה כי המדובר במקרה חריג.

מהו תוקפם של סעיפים מעין צוואתיים במסגרת הסכם ממון אשר מתנגשים בהוראות צוואה?

לאחר שהבהרנו כי הפסיקה מכירה בתוקפם של סעיפים מעין צוואתיים במסגרת הסכם יחסי ממון, יש לדון בתוקפם של סעיפים אלו כאשר בן הזוג שנפטר ערך צוואה אשר הוראותיה מתנגשות עם הוראות הסכם הממון.

במסגרת הליך עז' 289/97 ארנולד נ' אחירם נדון מקרה בו הבעל התחייב במסגרת הסכם גירושין, שאף הוא כאמור הנו סוג של הסכם ממון, לשלם לאשתו מזונות לכל ימי חייה. ברם, במסגרת צוואתו שנערכה לאחר מכן, קבע הבעל כי תשלומי המזונות ישולמו לאשה רק במידה והיא תעמוד במספר תנאים, אשר לא הוזכרו במסגרת הסכם הממון.

בית המשפט קבע כי הוראות הסכם הממון גוברות על הוראות מתנגשות של הצוואה. הטעם לכך נובע מהמדיניות השיפוטית שנועדה לעודד בני זוג, ובמיוחד בני זוג אשר נמצאים בעיתות משבר ולקראת גירושין, להגיע להסדרי ממון כוללים אשר יפתרו במכלול אחד את כל ענייני הרכוש שביניהם, ובמידת הצורך גם יתייחסו למצבים שלאחר פטירת אחד מבני הזוג.

כיצד יש לנהוג במקרה של התנגשות בין הסכם ממון לחוק הירושה?

לסעיפים מעין צוואתיים במסגרת הסכם ממון יש תוקף חרף האמור בסעיף 8(א) לחוק הירושה והם אף גוברים על הוראות מתנגשות אשר קיימות בצוואה שנערכה על ידי אחד מבני הזוג.

עדיין, בכל מקרה של התנגשות או חוסר וודאות לגיב הוראות חוק הירושה אל מול הוראותיו של הסכם ממון, מומלץ להקדים ולפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני באמצעות עורך דין מומחה לדיני משפחה, על מנת לבחון את נסיבות המקרה.

עוד בנושא: בית המשפט לא אישר הסכם ממון הנוגד את חוק הירושה

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון