×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית המשפט לענייני משפחה דן ופסק בשאלה האם פשיטת רגל של אב גרוש מהווה בהכרח עילה אוטומטית להפחתת תשלומי מזונות ילדים...
האם פשיטת רגל הנה בהכרח עילה להפחתת מזונות ילדים?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

האם פשיטת רגל הנה עילה להפחחת מזונות ילדים?

      20/02/2019 13:11

כידוע, סכום מזונות הילדים אשר נקבע במסגרת פסק דין או במסגרת הסכם בין ההורים שקיבל תוקף של פסק דין, איננו סכום סופי ומוחלט, כי אם סכום שניתן לשנותו כלומר, להגדילו או להפחיתו, וזאת במידה ונגרם שינוי נסיבות מהותי אשר מצדיק זאת, לרבות שינוי מהותי במצבו הכלכלי של האב.

במסגרת הליך תלה"מ 45925-04-17 פלוני (בפשיטת רגל) נ' פלונית אשר נדון בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, נדונה השאלה האם הפיכתו של אב גרוש לפושט רגל מהווה בהכרח עילה להפחתת סכום מזונות הילדים שבהם הוא חב.

כפי שיובהר להלן, פסק הדין קבע שהתשובה לכך היא שלילית וכי אין בעצם ניהול הליך פשיטת רגל של אב גרוש כדי להוות ראיה אוטומטית לשינוי לרעה של מצבו הכלכלי, אשר מצדיק בהכרח את הפחתת סכום מזונות הילדים.

כלומר, אב פושט רגל שטוען לשינוי לרעה במצבו הכלכלי, לא יכול להסתפק בהסתמכות כללית וסתמית על עצם קיומו של הליך פשיטת הרגל שלו, אלא עליו להוכיח זאת באופן מוחשי ולהציג מסמכים וראיות המעידים על כלל הכנסותיו והוצאותיו כיום ועל שינויים לרעה ממועד קביעת סכום המזונות המקורי.

תיק זה עסק בזוג הורים לשני ילדים קטינים, אשר במסגרת הסכם הגירושין שלהם, אשר קיבל תוקף של פסק דין בשנת 2010, הוסכם שהאם תוותר על כל טענותיה הרכושיות ואילו האב התחייב לשלם מזונות ילדים בסך חודשי של 5,000 ₪ עבור כל צרכי שני הקטינים.

כעבור 5 שנים, בשנת 2015, האב הגיש בקשה להכרזתו כפושט רגל. במסגרת הליך פשיטת הרגל שלו נקצבו מזונות הילדים בהם הוא חב באופן זמני לכדי סך חודשי של 2,400 ש"ח עבור שני הקטינים.

כעבור שנתיים נוספות, בשנת 2017, הגיש האב תביעה להפחתת מזונות הקטינים לסכום קבוע של 2,400 ₪ וזאת לעתיד ואף רטרואקטיבית, החל ממועד כניסתו להליכי פשיטת רגל בשנת 2015.

האב נימק בקשה זו בעיקר בשינוי נסיבות מהותי במצבו הכלכלי, אשר גרם לו להיכנס להליך פשיטת הרגל, וזאת בשל קריסת החנות בשוק בה עבד בעת שחתם על הסכם הגירושין, ומכירתה לאדם אחר, תוך שהוא ממשיך לעבוד בה כשכיר בתמורה לשכר חודשי בסך של כ-4,000 ₪ בחודש בלבד.

מנגד, טענה האם כי בקשת האב הוגשה בחוסר תום לב ותוך הסתרת האמת על מצבו הכלכלי בפני בית המשפט וניצול ציני של הליך פשיטת הרגל שלו.

לדבריה, החנות של האב למעשה הוברחה למראית לקרוב משפחה אחר שלו, בשעה שהאב המשיך לעבוד בה בפועל ולהרוויח היטב תוך שהוא עובד בשחור, מאחר שרווחי החנות מתקבלים במזומן ואינם מדווחים במלואם.

עוד טענה כי מצבו הכלכלי של האב למעשה השתפר מאז הליך פשיטת הרגל שלו, שהוביל כבר להפחתה בסכום המזונות השוטפים ולראייה, הוא עבר להתגורר בדירה גדולה יותר מבעבר.

בפסק דינו, ציין בית המשפט את ההלכה הוותיקה לפיה מי שתובע הפחתת מזונות נדרש להוכיח שינוי נסיבות מהותי וזאת במיוחד כאשר מדובר בתשלומי מזונות שנקבעו במסגרת הסכם גירושין, לגביהם נקבע שאין לשנותם על נקלה אלא רק במקרים בולטים בהם אכן חל שינוי נסיבות מהותי ואף קיצוני שמצדיק התערבות בהסכמות, מאחר שהסכם הגירושין הוא בדרך כלל הסדר כולל של נקודות רבות במחלוקת ויש לבחון אותו כשלמות אחת.

במקרה הנדון האב לא הוכיח שינוי נסיבות המצדיק הפחתת סכום חיובו במזונות הקטינים, מאחר שהוא לא הוכיח שחל שינוי נסיבות מהותי במצבו הכלכלי ובגובה הכנסותיו כפי שהיו בעת מתן פסק הדין ובטח לא כזה שמצדיק התערבות בהסכמות אליהן הגיעו הצדדים ובמסגרתן ויתרה האם על כלל טענותיה הרכושיות כלפיו.

האב נמנע מחשיפת מצבו הכלכלי לאשורו, הסתפק בטענות כלליות בדבר עצם קיום הליך פשיטת הרגל ולא הניח את התשתית הראייתית הנדרשת לבחינת כושר השתכרותו העכשווית אל מול השתכרותו במועד פסק הדין.

בית המשפט לענייני משפחה הוסיף וקבע שמהראיות שהוצגו בתיק עלה שהעסק של האב נמכר למראית עין בלבד, לבן דודו של האב וכי האב הוא שהמשיך לנהל אותו בפועל.

בית המשפט גם לא שוכנע שתלושי השכר שהוגשו על ידו משקפים את הכנסתו האמיתית כיום, בהיותו איש מקצוע מיומן המנהל את העסק המשפחתי שנים ארוכות.

מנגד, בית המשפט בחר לתת אמון בעדותה של האם לפיה ידוע לה שהאב עובד בשחור ורווחי העסק מתקבלים במזומן ואינם מדווחים במלואם, במיוחד מאחר והמדובר בחנות בשוק.

עוד נקבע כי האב נסמך על עצם קיומו של הליך פשיטת הרגל שנפתח על ידו בשנת 2015 עקב חובות בהיקף של כ-262,000 ₪, לרבות חוב מזונות, אך לבד ממסמכים שהוגשו בהליך פשיטת הרגל, הוא נמנע מלצרף כל אסמכתה נוספת לעניין יכולתו הכלכלית ובכלל זה לא הציג מסמכים המעידים על כלל הכנסותיו והוצאותיו, ועל כן הוא לא הוכיח את טענתו בדבר שינוי לרעה במצבו הכלכלי.

בסיכומו של דבר, נקבע כי האב נמנע מחשיפת מצבו הכלכלי לאשורו, שינה גרסאותיו מעת לעת בהתאם לנוחותו באופן שלא אפשר לבית המשפט ליתן כל אמון בעדותו, סתר את שטען במסגרת הליך פשיטת הרגל ולא המציא אסמכתאות לבחינת יכולתו הכלכלית או השתכרותו העכשווית אל מול השתכרותו במועד אישור ההסכם, לא הוכיח שינוי מצבו הכלכלי לרעה ואף לא שינוי מהותי בהשתכרותו, לא הוכיח שינוי בצרכי הקטינים וזאת בשעה שאף הוכח שאלה גדלו.

מנגד, הוכח שבניגוד להסכם בין הצדדים מקיים הוא הסדרי שהייה מצומצמים ביותר עם הקטינים ושלאור קציבת המזונות נושאת האם בעול הוצאות הקטינים כמעט לבדה כך שאף אם היקף השתכרותה עלה בפועל לא נותרת בידה כל הכנסה פנויה.

משלא הונחה התשתית הראייתית הנדרשת לבחינת השתכרותו ומצבו הכלכלי של האב כיום, אל מול השתכרותו ומצבו הכלכלי במועד חתימת הסכם הגירושין, ממילא לא הוכח שינוי לרעה במצבו הכלכלי, ועל כן גם לא הוכח שינוי נסיבות המצדיק הפחתת סכום המזונות שנקבע בהסכם שניתן לו תוקף של פסק דין.

בהתאם לכך, נדחתה תביעת האב להפחתת מזונות הילדים.

עוד בנושא: האמא תשלם מזונות ילדים כאשר האב משמורן יחידי

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: דרך בגין 144א ת"א

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון