×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
כך תתמודדי משנודע לך כי הגרוש נכנס להליך פשיטת רגל, בכל הנוגע לתשלומי המזונות...
הגרוש שלך בהליך פשיטת רגל - מה יעלה בגורל דמי המזונות?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו
ייעוץ משפטי בנושא מזונות
הגיע הזמן לדון בתשלומי המזונות ואנחנו כאן בשביל לדאוג לך: פנו אלינו

הגרוש בהליך פשיטת רגל?

      11/12/2017 16:30

בכל שנה יותר ויותר גברים גרושים נקלעים להליכי פשיטת רגל בשל חובות כספיים שצברו.

הנשים לשעבר של אותם פושטי רגל, מוצאות את עצמן בפני שוקת שבורה ומתקשות להבין כיצד עליהן לפעול על מנת להבטיח את גביית תשלומי המזונות המגיעים להן לצורך מחייתן.

בסקירה המפורטת שלפניך נסביר בפירוט ונביא דוגמאות למקרים שבהם אדם גרוש נקלע להליכי פשיטת רגל וכל האפשרויות שעומדות בפני גרושתו, לצורך הבטחת תשלומי המזונות שמגיעים לה ולילדים במידת האפשר.

תשלומי המזונות, מזונות ילדים ו/או מזונות אישה, הנם תשלומים אשר נועדו להבטיח את קיומם ומחייתם של מי שזכאי לתשלומים אלו.

מטבע הדברים, הפסקת תשלומי המזונות עלולה להכביד ואף לסכן את המשך קיומם הכלכלי.

לפיכך העניק המחוקק לתשלומים אלו מעמד מוגן במידה והגבר הגרוש נקלע להליכי פשיטת רגל וזאת על מנת להבטיח ככל האפשר את המשך גבייתם גם במהלך הליכים אלו.

דין חוב מזונות עבר אשר נוצר לפני מתן צו הכינוס

כדי לגבות חוב מזונות עבר, אשר נוצר לפני מתן צו הכינוס, יש להגיש תביעת חוב בגינו בפני הכנ"ר, וזאת תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס. כך קובע סעיף 71(ב) לפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם-1980.

תביעת החוב של הגרושה תיבדק ביחד עם יתר תביעות החוב שהוגשו בפני הכנ"ר ובמידה והיא תאושר, היא תשולם לגרושה במסגרת חלוקת הדיבידנד לנושי החייב מתוך הכספים שהצטברו בקופת הכינוס.

בשל המעמד המוגן שמעניק המחוקק לחוב המזונות, חוב זה נהנה מדין קדימה, באופן שמקנה לו עדיפות על פני נושים אחרים שאינם מובטחים, כאמור בסעיף 78(3)(ד) לפקודת פשיטת הרגל. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון כי הכספים שיצטברו בקופת הכינוס של הגרוש לא יספיקו לכסות את מלוא חוב המזונות, אם בכלל.

במידה וחוב המזונות לא ייפרע במלואו במסגרת הליכי פשיטת הרגל, יש לזכור כי חוב מזונות הנו חוב שאיננו בר-הפטר, אלא במקרים חריגים ונדירים וזאת כאמור בסעיף 69(א)(3) לפקודת פשיטת הרגל.

לפיכך, במידה והגרוש יזכה לקבל צו הפטר בתום הליכי פשיטת הרגל שלו, אשר מוחק את יתרת החובות שלא שולמו על ידו במסגרת הליכי הפש"ר, הפטר זה לא יוחל על חוב המזונות שלא נפרע במסגרת הליכי הפש"ר.

חוב זה יוותר על כנו וניתן יהיה לגבות אותו מהגרוש באמצעות הליכי הוצאה לפועל גם לאחר סיום הליכי פשיטת הרגל של הגרוש וקבלת צו ההפטר.

עוד בנושא: האם פשיטת רגל מהווה עילה אוטומטית להפחתת מזונות ילדים?

דין תשלומי המזונות השוטפים שיש לשלמם לאחר מתן צו הכינוס

כדי לגבות את תשלומי המזונות שעל הגרוש לשלם לאחר מתן צו הכינוס כלפיו, יש להגיש בקשה להקצבת מזונות בפני בית המשפט המחוזי שדן בתיק פשיטת הרגל של הגרוש החייב, וזאת בהתאם לסעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל, אשר קובע כך:

(א) ניתן צו כינוס, רשאי בית המשפט, לפי בקשתו של אדם שמגיעים לו מחייב על פי פסק דין מזונות שזמן פרעונם חל אחרי מתן צו הכינוס, להקציב לאותו אדם מזמן לזמן מתוך נכסי החייב או מתוך הכנסותיו סכומי כסף שימצא לנכון.

(ב) הקצבה לפי סעיף קטן (א), דינה כדין תשלום על פי פסק הדין.

(ג) הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בסעיפים 111 ו-112.

ד) החייב ימסור למי שמגיעים לו מזונות כאמור בסעיף קטן (א) הודעה על מתן צו הכינוס ועל זכותו להגיש בקשה לבית המשפט כאמור בסעיף זה; לא מסר החייב הודעה כאמור, ימסור הכונס הרשמי את ההודעה.

בית המשפט שדן בבקשה לקציבת המזונות יבחן את עמדות הצדדים קרי, החייב, הכנ"ר, הגרושה ויתר הנושים, וייאזן בין האינטרסים המנוגדים שלהם, לצורך קציבת סכום המזונות החודשי שעל הגרוש לשלם לגרושה ביחס לסכום שנקבע בהסכם המזונות או פסק המזונות.

תשלומי קציבת המזונות יבוצעו מתוך נכסי הגרוש או מתוך הכנסותיו.

יש לקחת בחשבון שסכום המזונות שקוצב בית המשפט המחוזי במסגרת הליך פשיטת הרגל של הגרוש הנו בדרך כלל נמוך מסכום המזונות שנקבע על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני במסגרת פסק המזונות.

הסיבה לכך הנה שבעוד שבפסק מזונות, סכום המזונות נקבע לפי יכולתו הכלכלית של הגרוש, יכולתה הכלכלית של הגרושה וצרכי הילד, אזי בהליכי פש"ר יש לקחת בחשבון גם את האינטרסים המנוגדים של יתר הנושים של הגרוש ולאזן אותם עם האינטרסים של החייב ושל הגרושה והילדים.

יחד עם זאת, מאחר וכאמור חוב מזונות איננו בר הפטר, אזי ניתן יהיה לגבות במסגרת הליכי הוצאה לפועל מאוחרים את ההפרש בין סכום המזונות שנקצב במסגרת הליכי פש"ר לבין סכום המזונות שנקצב במסגרת הליכי תביעת המזונות וזאת לאחר סיום הליכי הפש"ר של החייב וקבלת הפטר.

במידה והגרוש לא ישלם גם את הסכום שנקצב על ידי בית המשפט לפי סעיף 128(א) לפקודה, ניתן יהיה לפעול לאכיפת חוב זה וגבייתו באמצעות מערכת ההוצאה לפועל וזאת לאור סעיף 128(ב) לפקודה אשר קובע כי דין תשלום הקצבת מזונות כדין תשלום על פי פסק הדין.

הגרוש לא יוכל לעכב את הליכי ההוצאה לפועל הללו באמצעות בית המשפט שדן בפשיטת הרגל שלו, לאור סעיף 22(ד)(1) לפקודה, אשר קובע כי לא ניתן לעכב הליכים בגין חוב שאינו בר הפטר, כפי שהינו חוב המזונות.

דין חוב מזונות שנוצר לאחר מתן צו הכינוס

לגבי חוב מזונות שנוצר לאחר הליך הכינוס, לא ניתן להגיש תביעת חוב וזאת לאור סעיף 72(1) לפקודת פשיטת הרגל, אשר קובע כי חוב מזונות אלו אינו חוב בר תביעה בהליך פשיטת רגל.

משמעות הדבר היא כי ניתן יהיה לגבות אותו מהחייב במסגרת הליכי הוצאה לפועל וללא קשר לכל הליך משפטי אחר המתנהל כנגדו.

בכל מקרה, אם הגרוש שלך החל בהליך פשיטת רגל, מוטב לפנות בהקדם האפשרי להתייעצות פרטנית עם עורך דין מומחה בדיני משפחה, על מנת לתכנן את צעדיך ולפעול בדרך הטובה והמהירה ביותר על מנת להבטיח ככל שניתן את תשלום המזונות לך ולילדיך.

עוד בנושא: מה עושים עם הגרוש לא משלם מזונות?

קרא עוד
שייך לנושא:   מזונות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: דרך בגין 144א ת"א

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון