×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
כיצד ניתן וראוי להתמודד מול פגם צורני בצוואה לפי סעיף 25 לחוק הירושה?
התמודדות מול פגמים צורניים בצוואה של מנוח לפי סעיף 25 לחוק הירושה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

פגמים צורניים בצוואה - מה עושים לפי החוק?

      02/05/2016 12:54

על מה בדיוק מדברים ולמה מתכוונים כאשר מזכירים פגמים צורניים בצוואתו של אדם? בנושא זה עוסק סעיף 25 לחוק הירושה ואנו נרחיב בסקירה המעניינת שלפניך.

על מנת להקנות לצוואה תוקף משפטי מחייב אשר יאפשר לממש אותה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה בפני רשם הירושות או בית הדין הרבני.

יחד עם זאת, מי שמתנגד לקיום צוואה כלשהי רשאי להגיש התנגדות לקבלת צו קיום הצוואה וזאת בהתבסס על פגמים שלדעתו נפלו בצוואה ואשר פוסלים את כשרותה. מקובל לחלק את הפגמים הפוגעים בכשרות הצוואה לשני סוגים עיקריים: פגמים מהותיים ופגמים צורניים.

הפגמים המהותיים הכוללים בעיקרם פגמים לגבי מצבו השכלי ו/או הנפשי של המצווה בעת עריכת הצוואה, אשר עלולים לפגוע ברצונו החופשי, צלילות דעתו, ומודעותו למשמעות הצוואה והשלכותיה. לדוגמא, כאשר המדובר במצווה קשיש שלוקה בדמנציה אשר פוגעת בצלילות דעתו, או כאשר המדובר במצווה שהופעלו עליו לחצים ו/או השפעה בלתי הוגנת בעת כתיבת הצוואה.

הפגמים הצורניים כוללים פגמים לגבי אופן קיום התנאים הצורניים טכניים של הצוואה. חוק הירושה מציין ארבעה סוגים שונים של צוואות שניתן לערוך, תוך פירוט התנאים הנדרשים לצורך עריכת כל אחד מהם: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, וצוואה בעל פה / צוואת שכיב מרע.

כך לדוגמא על הצוואות לכלול על גביהן את תאריך עריכת הצוואה. לפיכך פגם צורני בצוואות יכול להתרחש במידה והצוואה לא נשאה תאריך על גבה.

בנוסף צוואה בעדים צריכה להיעשות בכתב, לכלול תאריך ולהיחתם על ידי המצווה בנוכחות שני עדים, אשר מאשרים בחתימת ידם על גבי הצוואה שהמצווה הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו, ושהוא חתם עליה בפניהם.

פגם צורני בצוואה בעדים יוכל להתרחש במידה והצוואה נערכה רק בפני עד אחד בלבד או במידה והיא נערכה בנוכחות שני עדים, אבל רק אחד מהם חתם עליה.

ההבדל העיקרי בין הפגמים המהותיים לפגמים הצורניים מתבטא בכך שבעוד שלא ניתן כלל לקיים צוואה שנפלו בה פגמים מהותיים, אזי ניתן לקיים צוואה שנפלו בה פגמים צורניים מסויימים וזאת בהתאם לסעיף 25 לחוק הירושה.

תיקון פגמים צורניים בהתאם לסעיף 25 לחוק הירושה

סעיף 25 לחוק הירושה, אשר כותרתו הנה קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה, קובע כך:

(א) התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אם אף נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים המפורטים בסעיפים 19, 20, 22 או 23 או בכשרות העדים, או בהעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים כאמור.

(ב) בסעיף זה, "מרכיבי היסוד בצוואה", הם:

(1) בצוואה בכתב יד כאמור בסעיף 19 הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה.

(2) בצוואה בעדים כאמור בסעיף 20 – הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים.

(3) בצוואה בפני רשות כאמור בסעיף 22 – הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו.

(4) בצוואה בעל פה כאמור בסעיף 23 – הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.

מכאן עולה כי סעיף 25 לחוק הירושה מעניק לבית המשפט סמכות שבשיקול דעת להכשיר צוואה שנפלו בה פגמים צורניים מסויימים אשר אינם נוגעים למרכיבי היסוד של הצוואה, וזאת בתנאי שלא נפלו בה גם פגמים מהותיים לגבי מצבו השכלי ו/או הנפשי של המצווה בעת עריכת הצוואה.

למרות הפגמים הצורניים לבית המשפט אין כל ספק שהיא אכן משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה וכי היא נעשתה תוך גמירות הדעת וצלילות הדעת הנדרשות.

לפיכך, על בית המשפט להפעיל את המבחן המשולש הבא בבואו לבחון את כשרותה של הצוואה:

  • ראשית, על בית המשפט לבדוק שהצוואה הנה אמיתית ומשקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.
  • שנית, על בית המשפט לבדוק שמרכיבי היסוד של הצוואה, בהתאם לצורת עריכתה, אכן התקיימו בה. כך לדוגמא, מרכיבי היסוד של צוואה בעדים הינם שהצוואה נעשתה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים. לפיכך, במידה והצוואה נעשתה בעל פה, או במידה והיא לא נעשתה בפני שני עדים, אזי המדובר בפגמים אשר נוגעים למרכיבי היסוד של הצוואה, ועל כן לא ניתן להכשיר ולקיים את הצוואה במקרה כזה.
  • שלישית, על בית המשפט לבדוק, בהתאם למכלול נסיבות המקרה, האם ניתן לקיים את הצוואה למרות שנפל פגם כלשהו בפרטי הצוואה / הליכיה / כשרות העדים, או שנעדר ממנה פרט כלשהו.

דוגמאות לפגמים שניתן לתקן לפי סעיף 25 לחוק הירושה

  • פגם בפרטי הצוואה - צויין תאריך על גבי הצוואה אולם התאריך הנו פגום.
  • חסר בפרט מפרטי הצוואה - לא צויין כלל תאריך על גבי הצוואה.
  • פגם בהליך עריכת צוואה בעדים - שני העדים חתמו על הצוואה שלא במעמד עריכתה וחתימתה על ידי המצווה, אלא רק לאחר מכן.
  • פגם בכשרות העדים - כאשר אחד העדים הנו קטין או פסול דין.

במסגרת ד"נ 40/80 קניג נ' כהן ערך בית המשפט העליון אבחנה נוספת לגבי הפגמים הצורניים שניתן לתקן לפי סעיף 25 לחוק, וקבע כי יש להבדיל בין פגמים שנפלו במרכיבי יסוד סטאטיים-קונסטיטוטיביים לבין מרכיבים דינמיים, שאותם ניתן לתקן.

המרכיבים הסטטיים בצוואה בעדים שאותם לא ניתן לתקן הנם דרישות המצווה, הכתב והעדים. מרכיבים דינמיים שאותם ניתן לתקן, מתייחסים להצהרת המצווה שזו צוואתו, אישור השופט או הפקיד המוסמך, רישום דברי המצווה בזכרון דברים ועוד.

אגב, בנוסף לפגמים הצורניים שניתן לתקן לפי סעיף 25 לחוק הירושה, ניתן לתקן גם הוראת צוואה שנפלה בה טעות כלשהי, וזאת במידה ואפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אלמלא הטעות, כאמור בסעיף 30(ב) לחוק. במידה ולא ניתן לקבוע זאת, ההוראה תתבטל.

בנוסף, ניתן לתקן טעות סופר שנפלה בצוואה, או טעות בתיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר, בחשבון או כיוצא באלה, אף זאת רק במידה ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה, כאמור בסעיף 32 לחוק.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (4)
4 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון