×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את הדרכים להתמודד מול פגמים בצוואה, טכניים ו/או מהותיים, לפי חוק הירושה...
איך מתמודדים מול פגמים בצוואה ומה קובע חוק הירושה?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

איך מתמודדים מול פגמים בצוואה של מנוח?

      26/09/2017 16:31

באופן כללי על מנת שהצוואה תקבל תוקף כדין עליה לענות הן על הדרישות הצורניות של חוק הירושה, תשכ"ה-1965 והן על הדרישות המהותיות שבחוק. אך מה לעשות, אנשים הם אלה שכותבים צוואות ולא תמיד בעזרת עורך דין, ולכן ישנם טעויות ופגמים.

הדרישות הצורניות מתייחסות לאופן הטכני לפיו יש לערוך את הצוואה, דהיינו: בכתב, בכתב יד, בעל פה, בפני עדים, בפני רשות ועוד. הדרישות המהותיות מתייחסות לקיום התנאי המרכזי לפיו על הצוואה לשקף את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

בהתאם לכך, ניתן גם לחלק את הפגמים שעלולים ליפול בצוואה לפגמים טכניים, אשר אינם עונים על הדרישות הצורניות של החוק, ולפגמים מהותיים אשר אינם עונים על הדרישות המהותיות של החוק.

מטבע הדברים, החוק מתייחס הרבה יותר בחומרה לפגמים מהותיים שנפלו בצוואה וזאת לעומת הפגמים הטכניים. בעוד שהחוק מאפשר בתנאים מסויימים לתקן פגמים טכניים מסויימים שנפלו בצוואה על מנת להכשירה, לא ניתן לעשות כן בדרך כלל לגבי צוואה שנפלו בה פגמים מהותיים, ובמקרה כזה היא תיפסל ותוכרז כבטלה.

פירוט הפגמים שיכולים ליפול בצוואה והדרך להתמודד מולם

נתחיל ונסביר כי אם אחד הירושים סבור כי בצוואתו של המנוח/ה נפלו פגמים, יש להקדים ולפנות לקבלת ייעוץ משפטי באמצעות עורך דין מנוסה בדיני משפחה, על מנת לבחון את הצוואה ולקבל חוות דעת מקצועית לגבי האפשרויות להתמודדות מול הפגמים.

פגמים לגבי רצונו החופשי והאמיתי של המצווה

עקרונית, על הצוואה להיעשות כשמצווה בדיעה צלולה, ובאופן המשקף את רצונו החופשי והאמיתי. לפיכך, במידה ונפלו פגמים במצבו השכלי של המצווה עקב דמנציה וכדומה, ניתן לפסול את הצוואה.

כמו כן, ניתן לפסול את הצוואה עקב פגמים שנפלו במצבו הנפשי. לדוגמא, במידה והופעלו עליו אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, הצוואה בטלה, על פי סעיף 30 (א) לחוק.

מאותה הסיבה, גם הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, אשר מזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה – בטלה, לפי סעיף 35 לחוק.

לגבי טעות, קובע סעיף 30 (ב) לחוק כי אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה. אם אי-אפשר לעשות כן, ניתן לבטל את הצוואה.

כמו כן, סעיף 31 לחוק קובע כי במידה שעברה שנה מהיום שהאונס, האיום, ההשפעה הבלתי הוגנת או התחבולה חדלו לפעול על המצווה, או מהיום שנודע למצווה על התרמית או הטעות, והיה בידי המצווה לבטל את הצוואה ולא עשה כן, לא יהיה עוד באותו פגם כדי ביטול הוראת הצוואה או תיקונה.

עקרונית, נטל הראייה לגבי קבלת ההתנגדות לצו קיום הצוואה, מוטל על המתנגד, וזאת בהתאם לעיקרון הכללי לפיו המוציא מחברו עליו הראיה. במידה והמתנגד הוכיח קיומה של חזקה לכאורה בדבר הפעלת השפעה בלתי הוגנת על המצווה, עובר נטל הראיה אל מי שמבקש את קיום הצוואה, באופן לפיו עליו לסתור חזקה זו.

יחד עם זאת, נטל השכנוע עדיין מוטל על כתפי המתנגד ואיננו מוסר ממנו לעולם.

פגמים לגבי הדרישות הצורניות של עריכת הצוואה

חוק הירושה מפרט ארבעה סוגים שונים של צוואות שניתן לערוך: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה המכונה גם צוואת שכיב מרע.

החוק מפרט שורה של הוראות טכניות-צורניות כיצד ניתן לערוך כל אחת מהצוואות הללו. פגם טכני בצוואה כזו יכול אם כן להתרחש כאשר היא נעשתה בניגוד לתנאים הצורניים הקבועים במסגרת חוק הירושה.

לדוגמא כאשר היא איננה נושאת את חתימת המצווה, תאריך עריכת הצוואה וכד'. צוואה בעדים למשל, שהינה הצוואה הפופולארית והנפוצה ביותר, דורשת שהצוואה תיערך בפני שני עדים כשרים, כלומר עדים שאינם קטינים ו/או פסולי דין.

לפיכך, פגמים בצוואה בעדים יכולים להתרחש כאשר היא נערכה בפני עד כשר אחד בלבד, או כאשר היא נערכה בפני שני עדים כשרים, אך מי מהם לא חתם על הצוואה וכדומה.

סעיף 25 (א) לחוק הירושה, קובע כי במידה שהתקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא בהחלטה מנומקת, לקיימה אם אף נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך או בכשרות העדים, או בהיעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים כאמור.

סעיף 25 (ב) לחוק מגדיר את המונח "מרכיבי היסוד בצוואה" כך:

  • צוואה בכתב יד - אשר כתובה בכתב ידו של המצווה.
  • צוואה בעדים - הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים.
  • צוואה בפני רשות - הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות על ידי המצווה עצמו.
  • צוואה בעל פה - הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.

דוגמאות לפגמים שניתנים לתיקון

  • צוואה בכתב יד - העדר חתימה או תאריך, תאריך מוטעה.
  • צוואה בעדים - היעדר תאריך הצוואה, חתימת העדים במועד מאוחר, שינוי נוסח המצווה מ"זוהי צוואתי" לנוסח אחר, חתימת העדים שלא על גבי הצוואה אלא בתצהיר.
  • צוואה בפני רשות - היעדר אישור כי הצוואה הוקראה לפני המצווה, היעדר ציון כי הצוואה תורגמה בפני המצווה.
  • צוואה בעל פה - רישום מאוחר של זכרון דברים., ציווי בפני 2 עדים במועדים שונים.

כאמור ובהתאם לדיני הירושה, נטל הראייה לגבי קבלת ההתנגדות לצו קיום הצוואה מוטל על המתנגד. אולם במידה והמתנגד הוכיח כי נפל פגם טכני בצוואה, מתהפך נטל הראיה, באופן לפיו על מי שביקש את הצו לקיום הצוואה להוכיח כי חרף הפגם הטכני האמור, הצוואה עדיין משקפת את רצונו החופשי האמיתי של המצווה, וזאת בהתאם לסעיף 25 לחוק הירושה.

טעות סופר או טעות בתיאור

במידה ונפלה בצוואה טעות סופר או טעות בתיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר, בחשבון או כיוצא באלה, סעיף 32 לחוק הירושה מסמיך את רשם הירושה או בית המשפט לענייני משפחה לתקן טעויות כאלו, במידה ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה.

פגמים לגבי כשרותה הטכנית של הצוואה באופן כללי

כאשר הצוואה שהוגשה לצורך קבלת צו הקיום איננה צוואתו האחרונה של המצווה, או טענה לפיה המדובר בצוואה מזוייפת, וכד'. לא ניתן לתקן פגמים כאלו.

פגמים לגבי תוכן הצוואה

עקרון העל של דיני הצוואות בארץ קובע כי יש לכבד את רצון המצווה. בהתאם לכך יש לכבד את רצון המצווה, וזאת גם כשלכאורה הוא קבע בצוואתו הוראות שסותרות שיקולים של צדק והגינות.

לדוגמא, במידה והוא נישל את בת זוגו או ילדיו מהצוואה. לפיכך, פגמים שנפלו לכאורה בצדק או במידת ההגינות אינם פגמים שמוכרים על פי החוק.

אולם, אם המדובר בהוראות שביצוען בלתי חוקי או בלתי מוסרי, או פשוט אינו אפשרי, ניתן לבקש לבטלן לפי סעיף 34 לחוק הירושה.

כמו כן, במידה והמדובר בהוראת צוואה סתומה, כלומר הוראת צוואה שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה – אזי אותה הוראה תבוטל לפי סעיף 33 לחוק.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון