×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את משמעותו של המונח המשפטי ניהול עיזבון והדרך החוקית להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון...
ניהול עיזבון של מנוח בהתאם לחוק והליך מינוי מנהל עיזבון
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

ניהול עיזבון של מנוח ומינוי מנהל עיזבון

      17/01/2016 19:02

נתחיל מהסבר פשוט וברור: ניהול עיזבון משמעותו קבלת אחריות לניהול נכסיו של נפטר, ובכלל זאת איסוף וכינוס הנכסים, תשלום חובות של הנפטר וחלוקת יתרת הנכסים בין יורשיו החוקיים של המנוח על פי צו הירושה או על פי צו קיום הצוואה.

כל אדם המעוניין בכל יכול להגיש בקשה למינוי מנהל עזבון, וזאת לפי סעיף 78 לחוק הירושה תשכ"ה-1965. כלומר, כל אדם שטוען לכאורה שיש לו אינטרס בכך, יכול להגיש בקשה למינוי מנהל עיזבון ולא רק יורשים, נושים, או מתנגדים למתן צו הירושה או צו קיום הצוואה.

הבקשה תוגש בפני בית המשפט לענייני משפחה או רשם הירושות. במידה והבקשה מוגשת שלא בהסכמת כל הנוגעים בדבר, יש להגישה בפני בית המשפט לענייני משפחה שבמקום מושבו של המנוח.

במידה והבקשה מוגשת בהסכמת כל הנוגעים בדבר, יש להגישה בפני הרשם לענייני ירושה, שיקבל לעניין זה את סמכויות בית המשפט על פי סעיף 89 לחוק, בדבר חיוב מנהל העיזבון ליתן ערובה להבטחת מילוי תפקידיו וחובותיו.

שיקול הדעת של בית המשפט בדונו בבקשה למינוי מנהל עזבון הנו רחב ביותר. בית המשפט רשאי לקבל את הבקשה או לדחותה במידה ולא מצא שיש הצדקה למינוי וזאת גם אם כל הצדדים הנוגעים בדבר הסכימו לה.

לבית המשפט יש שיקול דעת גם בדבר זהות מנהל העיזבון, ובהעדר הסכמה הוא מוסמך למנות לתפקיד מנהל עיזבון מרשימה המצויה בידו, אף אם זה לא הוצע על ידי מי מהנוגעים בדבר ואף אם אינו לרוחם.

במידה והמוריש קבע בצואתו אדם מסויים שישמש כמנהל עזבונו, בית המשפט ימנה אותו למנהל העיזבון, אלא אם כן אותו אדם הודיע כי אינו יכול או מסכים לקבל את המינוי, או שבית המשפט או הרשם לענייני ירושה קבע, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שיש סיבות מיוחדות שלא למנותו. כך קובע סעיף 81 לחוק.

אגב, גם יורש יכול להתמנות כמנהל עיזבון אך זאת בתנאי שאין ניגוד עניינים בינו לבין יתר היורשים.

למנהל עיזבון יכול להתמנות יחיד, תאגיד, או האפוטרופוס הכללי וזאת לפי סעיף 79 לחוק הירושה. בכל מקרה, על המועמד לתפקיד להגיש לפני בית המשפט לענייני משפחה את הסכמתו למינוי, כאמור בסעיף 80 לחוק, ובהיעדר הסכמה כזו אין תוקף למינוי.

באשר לצורך בדבר מינוי מנהל עיזבון, יאמר כבר עתה כי ברוב רובם של המקרים אין כלל צורך במינוי מנהל עיזבון, וזאת גם אם המנוח ציין זאת מפורשות בצוואה שלו. שכן, מינוי מנהל עיזבון כרוך בהוצאות והליכים שונים שלא תמיד נחוצים.

למעשה, היורשים בדרך כלל יכולים לנהל את העיזבון בעצמם, אם כי הדבר דורש שאופן ניהול העיזבון יעשה בהסכמת כולם, ובהיעדר הסכמה כזו אז באישורו של בית המשפט, וזאת כפי שקובע סעיף 122 לחוק.

באשר למקרים שבהם בכל זאת נדרש מינוי מנהל עיזבון יצויין כי אין המדובר ברשימה סגורה. יש לבחון כל בקשה לגופה בהתאם לנסיבותיה העובדתיות. באופן כללי, המדובר בכל מקרה המצריך פיקוח של בית המשפט על אופן ניהול העיזבון וחלוקתו.

מקרים בהם מתעורר הצורך למנות מנהל עיזבון

 • היורשים אינם יכולים לנהל את העיזבון בעצמם.
 • יש חילוקי דעות או סכסוך בין היורשים לגבי אופן ניהול העיזבון או חלוקתו.
 • יש מספר רב מאד של יורשים באופן שאינו מאפשר קבלת ייפוי כח מכל אחד מהם לשם ניהול העיזבון ביעילות.
 • כאשר לא ברור ליורשים מהו היקף עיזבונו של המנוח.
 • כאשר ניהול העיזבון ו/או חלוקתו מצריכים טיפול מיוחד או מעוררים קשיים רבים, וזאת בין לפני קבלת צו הירושה / קבלת הצוואה ובין לאחר מכן. לדוגמא, כאשר העיזבון מכיל נכסים המצריכים טיפול מיוחד כדי לשמור על זכויות היורשים, או כאשר על העיזבון רובצים חובות והתחייבויות המצריכים טיפול מיוחד כדי להגן על היורשים, או כאשר יש צורך לבצע פעולות כדי להקטין את הוצאות העיזבון או להגדיל את הכנסות העיזבון.
 • כאשר קיים יורש חסוי, פסול-דין או קטין וכאשר קיים צורך להבטיח את האינטרסים שלהם, או כאשר קיים חשש שפעולות יורשים אחרים יקפחו אותו, ואין דרך אחרת חוץ מינוי מנהל עיזבון כדי להבטיח זאת, כגון ע"י יצירת נאמנות על אפוטרופסות.
 • כאשר קיים יורש נעדר, אשר מקום הימצאו או זהותו המדוייקת אינם ידועים.
 • כאשר המנוח כלל בצוואתו הוראות בדבר הקמת הקדש ציבורי, כלומר, המנוח הקדיש נכסים למטרה ציבורית ויש צורך בפיקוח בית המשפט והאפוטרופוס הכללי לצורך ווידוא ביצוע הוראות אלה ולרבות ע"י רישום הקדש ציבורי בפנקס רשם ההקדשות.

תפקידי מנהל עיזבון מוגדרים במסגרת הצו למינויו ועליו לבצעם בהתאם להוראות בית המשפט, חוק הירושה ותקנות הירושה, תשנ"ח-1998.

בכל סוגיה שחורגת מסמכויותיו ותפקידיו שעל פי צו המינוי, על מנהל העיזבון להגיש בקשה למתן הוראות בפני בית המשפט.

ככלל, מנהל עיזבון חייב, בכפוף להוראות בית המשפט, לכנס את נכסי העזיבון, לנהל את העיזבון, לסלק את החובות שהשאיר אחריו המנוח, לחלק את יתרת העיזבון בין היורשים לפי צו ירושה או צוואה מקויימת, ולעשות כל דבר אחר הדרוש לביצועם של צו ירושה או של צוואה מקויימת. כך קובע ומפרט סעיף 82 לחוק.

עיקר תפקידיו של מנהל העיזבון

 • ריכוז נכסי העיזבון, שמירתם, ניהולם, ומימושם.
 • הגשת פרטה ודו"חות כספיים לאפוטרופוס הכללי, וניהול רישום ומעקב אחר הכנסות והוצאות העיזבון.
 • נקיטת פעולות כנגד יורש שחייב כספים לעיזבון או שגרם נזק לעיזבון.
 • פרסום מודעה בעיתון המזמינה נושים להגיש דרישות חוב.
 • הגשת תביעות בשם העיזבון, והתגוננות מפני תביעות המוגשות כנגד העיזבון.
 • גביית חובות המגיעים לעיזבון.
 • סילוק ותשלום כל חובות העיזבון.
 • חלוקת יתרת עיזבונו על המנוח ליורשים, לאחר כינוס כלל הנכסים וסילוק כלל החובות ובכלל זאת הוצאות ניהולו, לרבות תשלום שכ"ט מנהל העיזבון.

סעיף 97 לחוק הירושה מונה מספר פעולות שמנהל העיזבון רשאי לעשות רק לאחר הוא קיבל מראש את אישור בית המשפט לביצוען:

 • העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או במסחר, או של דירה.
 • השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה.
 • פעולה שתוקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי חוק.
 • מתן ערובה.
 • כל פעולה אחרת שקבע אותה בית המשפט, בצו המינוי או לאחר מכן, כטעונת אישור כאמור.

ערעור על החלטות מנהל העיזבון ניתן להגיש בפני בית המשפט, וזאת לאור סעיף 83 לחוק אשר קובע כי: "בית המשפט רשאי, בכל עת, לפי בקשת מעונין בדבר או מיזמת עצמו, לתת למנהל עזבון הוראות בכל דבר הנוגע למילוי תפקידיו".

מנהל עיזבון זמני מתמנה לאחר פטירת המנוח ועד להוצאת צו הירושה / צו קיום הצוואה, בעוד שמנהל עזבון קבוע ימונה לאחר מתן צו זה. תפקידו של מנהל עיזבון זמני מוגבל לכינוס ושמירת נכסי העיזבון עד למינוי מנהל עיזבון קבוע, אלא אם כן צוין אחרת במפורש בצו המינוי.

מנהל עיזבון זמני מתמנה לחצי שנה ואילו מנהל עיזבון קבוע לתקופה של שנתיים, אלא אם כן צוין אחרת בצו המינוי. עם זאת ניתן לבקש להאריך את תקופות המינוי הללו.

שכר טרחת מנהל העיזבון נקבע בהתאם לבקשה לפסיקת שכ"ט ואישור על סיום התפקיד שתוגש על ידי מנהל העיזבון בפני בית המשפט בעת סיום תפקידו, כאמור בתקנה 45א לתקנות הירושה.

בהתאם לתקנה 45ב לתקנות הירושה, השכר יקבע על ידי בית המשפט בהתאם לשווי הכולל של נכסי העיזבון, סוג נכסי העיזבון, טיב הפעולות שביצע מנהל העיזבון והיקפן.

באופן כללי מאד ניתן לומר כי שכר הטרחה לא יעלה על 3% משווי העיזבון. ברם, במקרה וניהול העיזבון כלל פעולות חריגות או שנדרש מאמץ מיוחד לביצוע תפקידיו הרגילים של מנהל העיזבון, לא יעלה השכר על 4% משווי העיזבון.

פקיעת מינוי מנהל העיזבון נעשית בהתאם לסעיף 92 לחוק. על פי סעיף זה, משרתו של מנהל העיזבון פוקעת במידה והוא התפטר מתפקידו בכפוף לאישור בית המשפט, או במידה והוא פוטר מתפקידו על ידי בית המשפט, במקרה והוא לא מילא תפקידו כראוי או מסיבה אחרת, או במידה והוא הגיש לבית המשפט בקשה לסיום תפקידו, כאמור בתקנה 45א לתקנות הירושה, ובית המשפט קיבל אותה.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון