×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את הכללים להעברת מתנה בין בני משפחה בהתאם לחוק המתנה תשכ"ח 1968...
מתנה בין בני משפחה לפי חוק המתנה תשכ"ח-1968
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

מתנה בין בני משפחה - הכירו את החוק

      03/06/2020 10:20

ישנן שתי דרכים עיקריות לפיהן בעלי נכסים נוהגים להעביר את נכסיהם לבני משפחתם: באמצעות ירושה לאחר מותם וזאת בין על פי הדין ובין על פי צוואה, ובאמצעות מתנה הניתנת עוד בחייהם.

בסקירה שלפניך נסביר בהרחבה אודות הכללים החלים על מתן מתנה בין בני משפחה.

מתנה בין בני משפחה כפופה, כמו כל מתנה, לחוק המתנה תשכ"ח-1968.

סעיף 1 לחוק המתנה קובע כי מתנה הנה הקניית נכס שלא בתמורה וכי דבר המתנה יכול להיות מכל סוג: מקרקעין, מטלטלין או זכויות. עם זאת, בהקשר זה יש לשים לב להבדלים שבין ההוראות החלות על מתנה שהנה מטלטלין, לרבות כספים וזכויות, לבין מתנה שהנה מקרקעין.

שכן, אחת המתנות הנפוצות ביותר בקרב בני משפחה הנה העברת דירת מגורים במתנה או העברת כספים לצורך רכישת דירת מגורים.

מועד מתן המתנה

את המתנה ניתן לתת בשני מועדים שונים.

מתנה בעתיד - כלומר המתנה איננה ניתנת באופן מיידי, אלא רק במועד כלשהו בעתיד. במקרה כזה מדובר רק בהתחייבות לתת מתנה בעתיד. התחייבות זו טעונה מסמך בכתב כדי שיהיה לה תוקף, כאמור בסעיף 5(א) לחוק המתנה ולפיכך להתחייבות בעל פה בלבד אין כל תוקף.

חשוב להדגיש כי כאשר מדובר בהתחייבות לתת מקרקעין במתנה, אזי המדובר למעשה בהתחייבות לעשות עסקה במקרקעין, שממילא טעונה מסמך בכתב.

דהיינו, עריכת חוזה מקרקעין כאמור בסעיף 8 לחוק המקרקעין. כלומר גם העברת מקרקעין במתנה וללא תמורה, נחשבת כעסקת מקרקעין לכל דבר ועניין, כאמור בסעיף 6 לחוק המקרקעין, ועל כן גם היא כפופה לכל הוראות חוק המקרקעין שחלות על עסקה במקרקעין.

עם זאת יובהר כי ההתחייבות לתת מתנה טעונה מסמך בכתב בכל מקרה על פי חוק המתנה, וזאת גם כשמדובר בהתחייבות לתת מטלטלין או זכויות במתנה, ולא רק כשמדובר במתן מקרקעין במתנה.

מתנה מיידית - כלומר לאלתר. במקרה כזה קובע סעיף 2 לחוק המתנה כי העברת המתנה מתבצעת באמצעות הקניית דבר המתנה מהנותן למקבל, תוך הסכמה ביניהם שהדבר ניתן במתנה.

ברם, יחד עם זאת יש לשים לב לסעיף 6 לחוק המתנה, אשר קובע כי הבעלות במתנה עוברת למקבל במסירת הדבר לידו, או במסירת מסמך לידו המזכה אותו לקבלו, ואם הדבר נמצא כבר ברשות המקבל, אזי באמצעות בהודעת הנותן למקבל על המתנה, וכל זאת כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון.

כאן בא לידי ביטוי אחד ההבדלים העיקריים שבין העברת הבעלות במתנה שהנה מטלטלין לבין העברת הבעלות במתנה שהינה מקרקעין. שכן, בהתאם לסעיף 7(א) לחוק המקרקעין, העברת הבעלות בנכס מקרקעין טעונה רישום בלשכת רישום המקרקעין / טאבו, וזאת להבדיל מהעברת הבעלות בנכס מטלטלין.

כל עוד עסקת המקרקעין טרם נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות בלבד לעשות עסקה כאמור בסעיף 7(ב) לחוק זה.

לפיכך, בעוד שהעברת הבעלות במטלטלין יכולה להתבצע באופן מיידי, בהתאם לסעיפים 2 ו-6 לחוק המתנה, אזי העברת הבעלות במקרקעין איננה יכולה להתבצע באופן מיידי, אלא רק לאחר ביצוע העברת רישום הבעלות בטאבו.

קראו עוד: ביטול הסכם מתנה בשל דמנציה של הסבתא

חזרה מהתחייבות לתת מתנה בעתיד

סעיף 5 לחוק המתנה מאפשר לנותן המתנה לחזור בו מהתחייבותו לתת את המתנה, בכפוף לקיומם של תנאים מסויימים:

סעיף 5(ב) לחוק קובע כי כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות, רשאי הנותן לחזור בו ממנה זולת אם ויתר בכתב על רשות זו.

סעיף 5(ג) לחוק קובע כי הנותן רשאי לחזור בו מהתחייבותו גם אם הייתה החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן או כלפי בן משפחתו או בהרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן.

כלומר סעיפים אלו מאפשרים לנותן המתנה לחזור בו מכל מתנה, הן במטלטלין והן במקרקעין, וזאת בשל כל אחת מהסיבות הבאות:

  • מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות
  • התנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי נותן המתנה
  • חלה הרעה ניכרת במצבו הכלכלי של הנותן

עם זאת, הנטל להוכיח את תנאי הסעיף מוטל על הטוען, קרי, מי שהתחייב לתת את המתנה

הביטוי התנהגות מחפירה פורש בהלכה הפסוקה באופן רחב אשר מקל על נותן המתנה לחזור בו מהתחייבותו, וזאת כפי שנקבע על ידי בית המשפט העליון בהליך ע"א 350/96 וייסר נ' שביט.

נטיית הפסיקה לפרש ביטוי זה באופן מרחיב, המיטיב עם המתחייב, נבעה מהתפיסה שמדובר בהתחייבות חלשה יותר מהתחייבות חוזית רגילה כאמור בהליך ע"א 7156/06 צמח נ' גבאי .

בהתאם לתפיסה זו נקבע כי המתחייב לתת מתנה רשאי לחזור בו אם מקבל המתנה לא נהג בו כראוי, ובניגוד לחובה המוטלת עליו לנהוג כלפי המתחייב בתום הלב, הכרת תודה, כבוד ודרך ארץ.

כך נפסק בהליך ע"א 350/96 וייסר נ' שביט:

"לאור מאפייניה הנזכרים של המתנה נגזרת מחובת תום- הלב המוטלת על המקבל חובתו לנהוג כלפי הנותן בהכרת תודה, בכבוד ובדרך ארץ. דומה שכך היה מקובל בעמנו מדורי דורות, וסבורני שכך יש לנהוג גם היום...לאור אופייה המיוחד של המתנה ולאור חובת תום-הלב של המקבל, כפי שאני מבין אותה, אין לפרש את הביטוי לפי משמעותו הרגילה, אלא לפי המשמעות שיש לתת לו על רקע מערכת היחסים שבין נותן מתנה למקבל המתנה.

לדוגמה, מילת גנאי, אמירה של זלזול ואפילו עקימת פרצוף, שייחשבו עניין של מה בכך על רקע מערכת יחסים אחרת, משמעותן רעה וחמורה כאשר מדובר בנותן מתנה ובמקבלה. לפי שיטתי, לעניינו של סעיף 5(ג) לחוק המתנה, די בהתנהגות בלתי ראויה כלשהי כדי להקים את עילת החזרה".

החובה לנהוג בכבוד כלפי נותן המתנה מתחזקת שבעתיים כאשר מדובר במתנה הניתנת בין קרובי משפחה.

כך נקבע בהליך תמ"ש 14798-03-11 פלוני נ' אלמוני:

"על מקבל המתנה לנהוג בדרך ארץ, בכבוד ובהכרת תודה בנותן המתנה, ועל אחת כמה וכמה שמדובר ביחסי אב ובנו. חובת כיבוד הורים, צריך שתקבל את מלוא משמעותה, במיוחד כאשר זו באה במסגרת עסקה חוזית, בכלל, וכאשר מדובר בחוזה שהוא מתנה, בפרט" זכות החזרה של נותן המתנה תהיה תוך שמירה על עקרון תום הלב".

יחד עם זאת גם זכות החזרה צריכה להתממש תוך שמירה על עקרונות של תום לב והתנהגות הוגנת. כך נקבע בהליך תמ"ש 7990-09 ע.כ. נ' ב.כ. לפיכך, יתכנו מקרים בהם למרות שבית המשפט יקבע כי לנותן המתנה יש זכות לחזרה מהמתנה, אזי במקביל הוא גם יפסוק תשלום פיצויים לטובת מקבל המתנה, וזאת במידה והוא כבר השקיע השקעות כספיות משמעותיות לאור הסתמכותו על ההתחייבות לתת לו את המתנה.

בכך ניתן לאזן בין זכות החזרה מהתחייבות למתנה לבין שינוי מצבו של מקבל המתנה בהסתמך על ההתחייבות.

כמו כן זכות החזרה מהתחייבות לתת מתנה במקרקעין הנה זכות אישית שלא ניתנת להורשה. כלומר, הזכות לחזור בו מן המתנה שייכת אך ורק לנותן המתנה, והיא איננה עוברת במסגרתה של ירושה ליורשיו או למי שמונה כמנהל עיזבון.

לפיכך, במידה והמתחייב לתת את המתנה הלך לעולמו מבלי שהוא חזר בו מהמתנה, אך לפני שהנכס במקרקעין נרשם על שם מקבל המתנה, אזי לא יוכלו יורשיו או מנהלי עזבונו לבטל את המתנה, כך נקבע בין השאר בהליך ע"א 11/75 ועד הישיבות בא"י נ' עו"ד א. מיכאלי.

עוד בנושא: האב ביקש לשלול מתנה שהבטיח לביתו הבגירה שחזרה בתשובה

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (7) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 7 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון