×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
מה קובע החוק לגבי כריכה של תביעת גירושין בפני בית הדין הרבני ומהם התנאים לכריכה?
כריכה בתביעת גירושין בפני בית הדין הרבני - התנאים והוראות החוק
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

כריכה בתביעת גירושין - כל התנאים והוראות החוק

      27/04/2016 12:34

למה מתכוונים כאשר מדברים על כריכה של תביעת גירושין עם תביעות נלוות והגתשן ביחד לפני בית הדין הרבני? הסקירה שלפניך תסביר את הנושא לעומקו ובצירוף דוגמאות פסיקה רלוונטיות.

הליכי הגירושין כוללים בעיקרם את הליך הגירושין ומתן הגט וכן סוגיות נוספות הנלוות לגירושין, כגון חלוקת הרכוש, תשלומי מזונות, קביעת משמורת ילדים, הסדרי ראיה ועוד.

סמכות השיפוט לדון בעניין הליך הגירושין ומתן הגט מוענקת בארץ באופן יחודי ובלעדי לבית הדין הרבני בלבד, וזאת בהתאם לסעיף 1 לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג- 1953.

לעומת זאת, סמכות השיפוט לדון בסוגיות הנלוות להליך הגירושין מוענקת בארץ באופן מקביל, הן לבית הדין הרבני אשר פוסק בהתאם לדין הדתי-הלכתי ועל כן נחשב בדרך כלל כנוח יותר לבעל, והן לבית המשפט לענייני משפחה, אשר פוסק בהתאם לדין האזרחי ועל כן נחשב בדרך כלל כנוח יותר לאשה.

מתן הסמכות המקבילה לשתי הערכאות הללו יצר את תופעת מירוץ הסמכויות, לפיה כל אחד מבני הזוג מנסה להקדים את השני, ולהגיש את התביעה כנגדו בפני הערכאה שלדעתו נוחה לו יותר, וזאת לפני שבן הזוג השני יספיק להגיש את התביעה שלו בפני הערכאה השניה.

יחד עם זאת הסמכות לדון גם בנושאים הנלווים לגירושין תוקנה לבית הדין הרבני אך ורק בכפוף לשתי החלופות הבאות: התביעות הנלוות נכרכו וצורפו לתביעת הגירושין שהוגשה בפני בית הדין הרבני, בהתאם לסעיף 3 לחוק השיפוט, אם כי בתנאי שטרם הוגשה תביעה בעניינם בפני בית המשפט לענייני משפחה.

כלומר, משמעות כריכת תביעת הגירושין הנה צירוף תביעות נלוות במסגרת תביעת הגירושין. ולחילופין, ניתנה הסכמת כל הצדדים לכך שבית הדין הרבני ידון גם בתביעות הנלוות וזאת בהתאם לסעיף 9 לחוק השיפוט.

כך קובע סעיף 3 לחוק השיפוט: "הוגשה לבית דין רבני תביעת גירושין בין יהודים, אם על ידי האשה ואם על ידי האיש, יהא לבית דין רבני שיפוט יחודי בכל ענין הכרוך בתביעת הגירושין, לרבות מזונות לאשה ולילדי הזוג".

מטרת סעיף זה הנה לאפשר לבעל הדין לרכז את ההתדיינות בתחומי המחלוקת השונים במסגרת דיונית אחת בבית הדין הרבני, ולהעניק לבית הדין סמכות להכריע בכל עניני הגירושין תחת קורת גג אחת. כך נקבע בהליך בג"ץ 8754/00 רון נ' בית-הדין הרבני הגדול.

יחד עם זאת ועל מנת שבית הדין הרבני אכן יוסמך לדון גם בתביעות הנלוות לגירושין, לא די בכך שתביעות אלו תיכרכנה / תצורפנה לתביעת הגירושין, אלא על הכריכה להיעשות כדין.

כך נקבע בפסיקה על מנת למנוע ניצול לרעה של הסדר הכריכה על ידי הבעל, ובמטרה לחסום את דרכה של אשתו אל בית המשפט לענייני משפחה.

על מנת שהכריכה תיחשב ככריכה כדין, עליה לעמוד בשלושה תנאים מצטברים בדבר כנות התביעה, כנות הכריכה וכריכה כדין וזאת כפי שיפורט להלן.

כך נקבע בין השאר במסגרת הליך ע"א 118/80 גבעולי נ' גבעולי וכן בהליך בג"ץ 8497/00 פלמן נ' פלמן.

עוד יצויין כי יש להבדיל בין תביעות נלוות אותן יש לכרוך כדין בתביעת הגירושין, כגון בכל הקשור לזכויות רכושיות, חלוקת הרכוש ותשלומי המזונות, לבין תביעות אשר לפי עצם טיבן וטבען כרוכות ממילא בתביעת הגירושין, כגון סוגית משמורת הילדים ו/או הסדרי הראיה.

כך נקבע בפסק הדין המעניין בהליך בד"מ 1/60 וינטר נ' בארי.

קראו בהרחבה: מדריך להגשת תביעת גירושין

התנאים לכריכה כדין

כדי שהכריכה בתביעת גירושין תיעשה כדין על בן הזוג שמסתמך על הכריכה, שהנו בדרך הכלל הבעל, לעמוד בשלושת התנאים המצטברים הבאים:

  • עליו לתבוע את הגירושין בכנות
  • עליו לכרוך בכנות את התביעות הנלוות
  • עליו גם לכרוך אותן כדין

תביעת גירושין כנה

ראשית על תביעת הגירושין להיות כנה. כלומר, שהבעל שהגיש אותה באמת ובתמים מעוניין להתגרש ולסיים את נישואיו עם אשתו. תנאי זה בא למנוע הגשת תביעה על ידי בעל שאינו באמת מתכוון להתגרש, אלא כל מטרתו היא למנוע מאשתו להגיש תביעת מזונות בבית המשפט לענייני משפחה.

כך נקבע בין השאר במסגרתו של הליך ע"א 120/62 מאירוביץ' נ' מאירוביץ'.

הכנות נבחנת לפי מבחן אובייקטיבי-חיצוני המתחשב הן במניעיו של בעל-הדין והן במכלול נסיבות המקרה. כלומר, האם הוא מבקש אך לסכל פנייה לערכאה האזרחית או שהוא מעוניין בקיום התדיינות צודקת, יעילה ומעשית בעניין הכרוך.

כך נקבע במסגרתו של פסק הדין בהליך בג"צ 8754/00 רון נ' בית-הדין הרבני הגדול.

לשם קביעה בדבר כנות תביעת הגירושין בית הדין הרבני איננו נדרש לבחון ולהעריך את סיכויי תביעת הגירושין, אלא רק האם במסגרת כתב התביעה שהגיש הבעל ובדבריו בדיונים, הוא העלה נימוקים לכאורה לתביעת הגירושין, אשר אם יוכחו יבססו עילה לגירושין.

העילה לכאורה היא המחזקת את הטענה בדבר כנות התביעה וזאת כפי שנקבע בהליך ע"א 198/82 דותן נ' דותן.

אגב, במידה והאישה הגישה קודם לכן תביעה לשלום בית בבית הדין הרבני, אזי עצם הגשת תביעה זו מעיד בדרך כלל על כך שיחסי בני הזוג עלו על שרטון ויש בכך, יחד עם שאר נסיבות העניין, כדי להצביע על כנות תביעתו של הבעל.

כלומר, במידה והאישה היא אשר החלה מיזמתה בהתדיינות עם בעלה בבית הדין הרבני, בטענה שאין השלום שרוי ביניהם אזי היא לא תוכל, בדרך כלל, להישמע לאחר מכן בטענה שתביעת הגירושין של בעלה נגדה אינה כנה.

כך נקבע בפסק הדין בהליך ע"א 14/75 ברטל נ' ברטל.

יחד עם זאת, אם ברור לבית הדין הרבני כי תביעת הגרושין הנה כנה, הרי שהתמלא תנאי הכנות והכריכה צלחה את מבחנה הראשון, וניתן איפוא לפנות לבדיקת מבחנה השני.

כנות הכריכה

על פי תנאי זה, על הבעל להוכיח שגם כריכת התביעות הנלוות בתביעת הגירושין הנה כנה וכי היא נעשתה בתום לב. כלומר, כלומר, שהוא באמת מעוניין לדון התביעות הנלוות בפני בית הדין הרבני, ואין הוא עושה זאת רק מתוך רצון לחסום את האישה מלדון בהן בפני בית המשפט לענייני משפחה.

כאשר מדובר למשל בבקשה לכריכת סוגיית חלוקת הרכוש בתביעת הגירושין, אזי כנות הכריכה תיקבע בהתאם לשאלה האם זכויות אלו פורטו במסגרת התביעה או שמא הן צויינו באופן כוללני וסתמי.

במקרה הראשון, לפיו התביעה כללה פירוט של זכויות אלו תיחשב הכריכה ככריכה כנה וזאת אף אם הפירוט איננו מלא וממצה, והדבר יוכל לבוא על תיקונו במהלך הדיונים שלאחר הגשת התביעה.

כך נקבע בין השאר במסגרת הליך ע"א 617/78 בן יחזקאל נ' בן יחזקאל.

לעומת זאת, במקרה השני, לפיו התביעה כללה אמירה כוללנית וסתמית בלבד לגבי הזכויות הרכושיות וזאת מבלי לפרטן כלל, אזי יש בכך כדי ללמד על העדר כנות הכריכה.

כך נקבע בין השאר בפסק הדין בהליך ע"א 423/79 צברי נ' צברי.

כריכה כדין

נתחיל ונדגיש כי כריכה של נושאים נלווים לתביעת הגירושין צריכה להיעשות על ידי עורך דין מומחה בתחום הגירושין, שכן הסיכוי להצליח להגיש תביעה כאמור ללא ייצוג משפטי מקצועי נמוך ביותר ולו מטעמי פרוצדורה (אך לא רק).

במסגרת מבחן הכריכה כדין יש לבדוק האם הבקשה לכרוך את התביעות הנלוות לתביעת הגירושין נכללה באופן מפורש וברור בכתב התביעה, מתוך כוונה ממשית לדון בנושאים אלה וכי היא לא נעשתה כלאחר יד.

חשוב לזכור כי בכל מקרה בו האישה מבקשת לטעון כי התביעות שנכרכו בתביעת הגירושין של הבעל לא נכרכו כדין, ועל כן אין לבית הדין הרבני סמכות לדון בהן, אזי עליה לטעון זאת בפני בית הדין בהקדם האפשרי ובהזדמנות הראשונה שנקרית בפניה.

במידה והיא לא תעשה זאת במועד זה היא לא תוכל לטעון טענה זו לאחר מכן, ובית הדין הרבני יהיה רשאי לראות את עצמו כבר סמכות, גם אם אכן נפל פגם לכאורה בכריכה, וזאת בהסתמך על עקרונות ההשתק, המניעות ותום לב.

כך נקבע במסגרת הליך בג"ץ 38/75 טליסמן נ' בית הדין הרבני האזורי חיפה, בג"ץ 566/81 עמרני נ' בית הדין הרבני הגדול ובהליך בד"מ 1/82 נגר נ' נגר.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון