×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את הזכויות המלאות לפי חוקי המשפחה של ידועים בציבור, שהחליטו על חיי זוגיות ללא נישואין...
זכויות ידועים בציבור - לחיות בזוגיות מלאה ללא נישואין
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

זכויות ידועים בציבור לפי החוק והפסיקה

      22/12/2015 15:04

ידועים בציבור הנם בני זוג המקיימים קשר משפחתי מבלי להיות נשואים פורמלית זה לזו או זה לזה.

המדובר בדרך כלל בבני זוג שאינם מעוניינים להינשא על פי הדין הדתי בשל סיבות אידיאולוגיות, או בני זוג שאינם יכולים להתחתן על פי הדין הדתי כגון כהן וגרושה, פסולי חיתון, בני זוג מעורבים מבחינת הדת שלהם, בני זוג שמי מהם מתקשה להתגרש ולקבל גט, זוגות חד מיניים ועוד.

לעיתים הסיבות הנן כלכליות וזאת בשל החשש לאיבוד זכויות במידה ויינשאו, כגון קבלת תשלומי פנסיה או זכויות של משפחה חד-הורית. בארץ, נכון לעכשיו, אין עדיין חוק אחד אשר מגדיר באופן אחיד את מעמד הידועים בציבור ומסדיר בצורה מרוכזת זכויותיהם וחובותיהם.

יחד עם זאת ישנם מספר חוקים אשר מכירים במעמד הידועים בציבור ומעניקים לו את אותן הזכויות כשם שיש לבני זוג נשואים. לדוגמא, חוק הביטוח הלאומי וכן חוקים נוספים שהביטוח הלאומי אחראי על ביצועם, מכירים במעמד ידועים בציבור לרבות בני זוג מאותו המין, כבני זוג נשואים לעניין זכויותיהם וחובותיהם.

עקרונית, בני הזוג הידועים בציבור לא חייבים להיות פנויים כך שהם יכולים להיות נשואים למישהו אחר. אולם, ישנם חוקים אשר מתנים את ההכרה במעמדם כידועים בציבור בתנאי שהנם פנויים.

לדוגמא, חוק הירושה אשר בסעיף 55 מגדיר ידועים בציבור כך: "איש ואשה החיים חיי-משפחה במשק-בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר..."

את החלל אשר קיים בחקיקה בעניין הגדרת מעמד הידועים בציבור מילאה הפסיקה, אשר קבעה כי ידועים בציבור הינם בני זוג שממלאים את שני התנאים המצטברים הבאים: קיום חיי משפחה, וניהול משק בית משותף. כך נקבע על ידי בית המשפט העליון בהליך ע"א 621/69 נסיס נ' יוסטר.

היסוד של קיום חיי משפחה הוגדר כקיום מערכת יחסים אינטימית בין בני הזוג, אשר מושתתת על חיבה, אהבה, מסירות ונאמנות וקשירת גורלם זה בזה.

היסוד של ניהול משק בית משותף הוגדר כמשק בית משותף שהינו פועל יוצא טבעי מחיי המשפחה המשותפים, כנהוג וכמקובל בין בעל ואשה הדבקים אחד בשני בקשר של גורל חיים, וזאת להבדיל מסתם משק בית משותף הנובע מתוך צורך אישי, נוחות, כדאיות כספית או סידור ענייני כלשהו.

משק בית משותף הינו שיתוף במקום המגורים, אכילה, שתייה, הלבשה ושאר הצרכים היומיומיים של האדם, כאשר כל אחד מבני הזוג מקבל את הדרוש לו ותורם את חלקו מכספו או מטרחתו, כפי יכולתו ואפשרויותיו.

כאמור, משק בית משותף כולל גם מגורים משותפים של בני הזוג תחת קורת גג אחת, אולם אין המדובר בתנאי הכרחי. כך לדוגמא, במסגרת הליך ע"א 79/83 היועמ"ש נ' שוקרן קבע בית המשפט העליון כי יש להכיר בבני זוג כידועים בציבור, וזאת על אף שהשניים בילו לעיתים בדירת האישה ולעיתים בדירת הגבר.

על מנת שבני זוג יוכרו כידועים בציבור אין גם צורך שהציבור יחשוב בטעות שהם נשואים. כך נקבע במסגרת הליך בג"צ 73/66 זמולון נ' שר הפנים וכן הליך ע"א 621/69 ניסים נ' יוסטר.

מבחינת משך הזמן המינימלי הנדרש לקיום הקשר בין בני הזוג על מנת שהם יוכרו כידועים בציבור לא קיימת בפסיקה הגדרה בעניין זה. במסגרת הליך תמ"ש 4520/05 ש.מ. נ' ע.ק הוסבר כי בפסיקה ישנן מגמות סותרות באשר לפרק הזמן שמהווה מעין כרטיס כניסה למעמד של ידועים בציבור.

כך למשל במסגרת הליך ע"ס 183/99 אהרון נ' הממונה על תשלום הגמלאות, דחה בית הדין לעבודה תביעה של אישה להכרה בה כידועה בציבור לאחר שנתיים ומחצה.

לעומת זאת, בהליך בע"א 621/69 נסיס נ' יוסטר נקבע כי תקופת זמן של קרוב לשנה וגם קצרה ממנה בהרבה, יכולה להיות מספקת, ובלבד שבמשך כל אותו הזמן התנהלו החיים המשותפים על בסיס אותו קשר עמוק הקיים כרגיל בין בעל לאשה הנשואים כחוק.

במסגרת הליך עז' 3696/90 אמיר נ' זגר אף נדון מקרה קיצוני במסגרתו ניתנה הכרה כידועים בציבור לבני זוג שחיו יחדיו רק שלושה חודשים!

יצויין כי המעמד של ידועים בציבור ניתן גם לבני זוג שהינם בני אותו מין, במידה והקשר ביניהם מקיים אף הוא את שני התנאים המצטברים שלעיל, בדומה לבני זוג שאינם מאותו המין.

הזכויות הניתנות לידועים בציבור

רוב הזכויות הניתנות כיום לזוגות נשואים ניתנות במקביל גם לבני זוג שהנם ידועים בציבור.

מבחינת הזכויות הכלכליות, הזכויות הניתנות לזוגות נשואים, לרבות בכל הקשור לזכויות פנסיה ותשלומי ביטוח הלאומי, ניתנות גם לידועים בציבור.

זאת, למעט לגבי תשלום פיצויי פיטורים במקרה של התפטרות בשל מעבר דירה לצורך מגורים עם ידועים בציבור. בנוסף, מס הכנסה מתייחס לידועים בציבור כאל רווקים לעניין נקודות הזיכוי.

לעומת זאת, קיימים מצבים בהם הידועים בציבור דווקא נהנים מיתרונות שאין לזוגות נשואים. כך, לדוגמא, אישה אלמנה הזכאית לקצבאות שונות או לדמי פנסיה איננה מאבדת אותן במידה והיא חיה עם בן זוג בקשר של ידועים בציבור, להבדיל מאישה שנישאת שוב.

אם חד הורית יכולה להמשיך ולקבל מהביטוח הלאומי את כל הזכויות המגיעות לה בשל מעמדה זה, כל עוד היא לא דיווחה לביטוח הלאומי על מעמדה כידועה בציבור.

כמו כן, כללי החישוב המאוחד של ההכנסה שהמיסוי עליו גבוה אשר חלים על בני זוג נשואים אינם חלים על ידועים בציבור. כתוצאה מכך בני הזוג הידועים בציבור יכולים להגיש דו"חות מס הכנסה נפרדים על מנת לזכות בדרגות מס נמוכות יותר, גם אם הם מנהלים עסק משותף.

מבחינת זכויות הילדים שנולדים לידועים בציבור, אין כל הבדל בינם לבין ילדים של זוגות נשואים ומעמדם זהה, לרבות לעניין אפוטרופסות, חיוב במזונות הילד, משמורת ילדים ובכל הנוגע לדיני הירושה. ילדם של ידועים בציבור יכול גם לשאת את שם משפחתו של אביו אם מי מבני הזוג חפץ בכך.

מבחינת זכויות הירושה, בני זוג ידועים בציבור זכאים לרשת האחד את השני במידה והם חיו חיי משפחה, ניהלו משק בית משותף, ובזמן המוות של המנוח בן הזוג שנשאר בחיים לא היה נשוי לאחר, וזאת אלא אם כן נקבע אחרת במסגרת צוואה שהשאיר המנוח.

כמו כן הם זכאים לקבל מזונות מעיזבון המנוח מבלי שניתן להתנות על כך בצוואה.

באשר לתשלום דמי מזונות בין בני זוג ידועים בציבור: כל עוד בני הזוג חיים יחדיו, הפסיקה מכירה בזכותם ההדדית לקבל מזונות האחד ממשנהו. לגבי בני זוג שנפרדו, עד לאחרונה הזכות למזונות ניתנה רק במידה והדבר הוסדר במסגרת הסכם בניהם. אולם לאחרונה הפסיקה הכירה בתשלום דמי הסתגלות לאחר הפרידה גם ללא הסכם כזה.

כמו כן, בכל הקשור לחלוקת הרכוש המשותף, יש להוכיח כוונה ליצור שיתוף לגבי נכסים פרטיים של מי מבני הזוג. יחד עם זאת נטל ההוכחה המוטל על ידוע בציבור, אשר טוען לשיתוף בנכסי בן זוגו, הינו גבוה יותר מזה שמוטל על בן זוג נשוי.

כדי לקבל את המעמד של ידועים בציבור, יש להוכיח את קיום הקריטריונים שצויינו לעיל ולא תמיד הדבר קל להוכחה, במיוחד במקרה של פרידה או פטירת אחד מבני הזוג.

כדי להתגבר על כך מומלץ להכין הסכם ממון בין בני הזוג הידועים בציבור באמצעות עורך דין המתמחה בדיני משפחה, ואף לאשרו באמצעות בית המשפט לענייני משפחה כדי לתת לו משנה תוקף.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון