×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
האם חיסיון עורך דין לקוח חל גם לאחר שהלקוח הלך לעולמו ובעת קיום צוואתו?
חיסיון עורך דין לקוח - האם הוא חל גם לאחר פטירתו של הלקוח?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

חיסיון עורך דין לקוח - האם גם לאחר פטירת הלקוח?

      11/07/2021 10:19

האם לאחר שאדם הולך לעולמו מכל סיבה שהיא ממשיך לחול החיסיון שהיה בינו לבין עורך הדין שייצג אותו במהלך חייו?

חיסיון עורך דין לקוח מבוסס על סעיף 48 לפקודת הראיות וסעיף 90 לחוק לשכת עורכי הדין, אשר אוסרים על עורך הדין למסור פרטים ומסמכים לגבי הטיפול המשפטי שהוא נתן ללקוח שלו, אלא אם כן הלקוח ויתר על החיסיון.

מטרת החיסיון הינה לאפשר ללקוח להיוועץ באופן חופשי עם עורך הדין שלו, על מנת שעורך הדין שלו יוכל ליתן לו שירות מקצועי כראוי. כך נקבע בהליך רע"פ 751/15 יצחק אברג'יל נ' מדינת ישראל.

החיסיון נועד להגן על חופש ההתקשרות בין לקוח לעורך דין, מאחר שהוא נועד לאפשר ללקוח להיוועץ בעורך דין ללא חשש שתוכן הדברים יתגלה ליריבו ויעמוד לו לרועץ.

מנגד, עורך הדין יוכל לתת ללקוחו שירות מקצועי, רק אם הוא יקבל ממנו את כל הנתונים הרלוונטיים ויוכל לרדת לשורשם של הדברים שנתבררו לו במלואם כהווייתם.

ככלל, הלקוח זכאי ליהנות מהחיסיון גם לאחר תום יחסיו הפורמליים עם עורך הדין. כמו כן, ולהבדיל ממרבית זכויות החיסיון האחרות, המעניקות זכות חיסיון יחסית, אשר כפופה לסמכותו של בית המשפט להסיר את החיסיון, זכות החיסיון של לקוח כלפי עורך דין הינה זכות מוחלטת, שרק הלקוח יכול לוותר עליה.

אולם ישנם מצבים בהם מתעוררת השאלה האם חיסיון עורך דין לקוח קיים גם לאחר מות הלקוח. שאלה זו מתעוררת בעיקר כאשר דנים בהליכי התנגדות לקיום צוואה, וזאת במיוחד מהטעם של קיום השפעה בלתי הוגנת על הלקוח-המצווה, ובנסיבות בהן מתעורר לכאורה צורך לחשוף מסמכים אודות אופן עריכת הצוואה, בשעה שהלקוח המצווה כבר נפטר.

עמדת בית המשפט בנושא תחולת החיסיון לאחר הפטירה

שאלה זו התעוררה והוכרעה במסגרת הליך רמ"ש 42302-10-15 א.צ. נ' י.צ. אשר התנהל בפני בית המשפט המחוזי בבאר שבע.

בתיק זה נדונה בקשת רשות ערעור על החלטה שדחתה בקשה להסרת חיסיון עורך דין לקוח, אשר ניתנה בבית המשפט לענייני משפחה במסגרת הליך לקיום צוואה.

הליך זה עסק בהתנגדות לקיום צוואה שהגישו שני אחים לגבי צוואתה של אמם, שהוגשה לביצוע על ידי אחיהם. הצוואה קבעה, בין היתר, שזכויותיה של האם במשק החקלאי יונחלו לאותו האח, תוך תשלום פיצוי כספי ליתר האחים.

האחים טענו שהצוואה נעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת של האח על האם, תוך שיתוף פעולה עם עורך הדין שטיפל בעריכת הצוואה עבור האם, ותוך מעורבות של האח בעשיית הצוואה.

לשם הוכחת טענותיהם, ביקשו האחים לקבל את כל המסמכים שנמצאו בתיק של אמם אצל עוה"ד שטיפל בצוואה שלה.

ברם, בית המשפט לענייני משפחה דחה את הבקשה בנימוק שחיסיון עורך דין לקוח מוסיף להתקיים גם לאחר מות הלקוח, וכי הסרתו הנה עניין תלוי נסיבות של כל מקרה ומקרה.

הגם שבחיי הלקוח הזכות הנה זכות מוחלטת, אזי לאחר פטירתו הזכות הופכת לזכות יחסית, אשר כפופה לאינטרס גילוי האמת, תוך התחקות אחר כוונת הלקוח המנוח ורצונותיו.

ההכרעה בעניין החיסיון תיעשה בדרך של איזון בין הזכות לפרטיות של הלקוח המנוח, מול אינטרס גילוי האמת וקיום הליך הוגן. נקודת המוצא תהא עמדתו של המנוח בעניין זה במהלך חייו, וככל שנטיית המנוח הייתה כי ענייניו, לרבות נושא עריכת צוואתו, ישמרו חסויים, יש ליתן לכך משקל רב.

עורך דינה של האם העיד באותו הליך על רצונה של האם שמסמכי עריכת הצוואה שלה ישארו חסויים, ועל מאמציה לשמור על פעולותיה בסודיות, שעה שידעה כי יש מי שבוחן צעדיה ועליה להסוות את פעולותיה.

בהסתמך על עדות זו ונוכח רצונה של המנוחה שענייניה ישמרו בסודיות בינה לבין עורך הדין, קבע בית המשפט שאין לפגוע בפרטיותה, אף שאינה עוד בין החיים ודחה את הבקשה.

האחים הגישו בקשת רשות ערעור על החלטה זו, בפני בית המשפט המחוזי בבאר שבע.

בית המשפט המחוזי קבע כי עריכת צוואה, גם אם בחייו של המצווה מצויה תחת חיסיון עורך דין לקוח, אינה חוסה באופן גורף תחת החיסיון גם לאחר פטירת המצווה וזאת מהטעמים שנפרט מיד.

בית המשפט המחוזי ציין כי כעיקרון מקובל שהחיסיון אינו בטל ועובר מן העולם עם מותו של הלקוח, אלא עובר בירושה ליורשיו, כך נקבע לדוגמא בהליך ת"א 1088/87 תם נ' תם.

עיקרון זה מבוסס על השיקולים שלא להרתיע אדם ממסירת מידע לעורך דינו מחשש שלאחר מותו יגיע המידע לאחרים, וכן על הרצון להגן על פרטיותו ועל עקרון כבודו של המת.

עם זאת יש לזכור שני דברים. ראשית, חיסיון עורך דין לקוח במהותו אינו מושתת על הזכות לפרטיות אלא על הזכות לייצוג משפטי. שנית, תוצאת החיסיון הנה מניעת מידע מבית המשפט והכבדה על גילוי האמת.

לפיכך אין להרחיב את יריעת החיסיון לאחר פטירת הלקוח, מעבר למתחייב ומעבר לאיזון הראוי בין האינטרסים השונים הללו.

כאשר עוסקים בהליך של בקשה לקיום צוואה, יש להבין כי קיים שוני מהותי בין רצונו של המנוח לשמירת חיסיון המידע אודות אופן עריכת הצוואה שלו במהלך תקופת חייו, לבין התקופה שלאחר מותו.

ראשית לא ניתן לומר שהמצווה ביקש לשמור בחשאיות את עצם עריכתה של צוואה, לא רק בחייו, אלא גם לאחר מותו. שכן כאשר אדם עושה צוואה חזקה היא שהוא מבקש שהיא תקוים לאחר מותו, וכי בית המשפט גם יקיים בירור מלא בשאלת תוקפה.

לשם כך יש להגיש בקשה לצו קיום הצוואה, בצירוף הצוואה שממילא חושף את קיומה ואת תוכנה. בנוסף, סעיף 75 לחוק הירושה קובע מפורשות שכל מי שיש בידו צוואה, חייב למסור אותה לרשם לענייני ירושה מיד לאחר שנודע לו על מות המצווה, ובכך לחשוף את קיומה בפני הרשויות המוסמכות.

בנוסף, כאשר מועלות טענות כנגד תוקפה המהותי של הצוואה ולרבות בשל השפעה בלתי הוגנת, על בית המשפט לבחון ולהכריע בטענות אלה.

לשם כך עליו לבחון את מכלול הנסיבות של עריכת הצוואה והטעמים לעשייתה ולעיתים אף לתת לצוואה פרשנות בכלים העומדים לרשותו. על בית המשפט לבחון כל ראיה שעשויה לשפוך אור ולו באופן עקיף, על הלך רוחו ואומד דעתו של המצווה בעת עריכת הצוואה, כדי לברר האם הצוואה משקפת את רצון המצווה או את רצונו של הזולת.

בדיקה זאת מעוררת קושי ראייתי מיוחד מעבר לקושי הרגיל שטמון בכל ניסיון לגלות את האמת, שכן המצווה כבר הלך לעולמו, ועל כן יש קושי בסיסי לקבל עדויות ישירות בדבר נסיבות עריכת הצוואה והטעמים לעשייתה.

כתוצאה מכך הראיות לגבי השפעה בלתי הוגנת על המצווה הנן ראיות נסיבתיות בלבד, וזאת בדבר מצבו הנפשי או הפיזי של המצווה, תלותו בזולת, קשריו עם אחרים, אופי יחסיו עם הזוכים על פי הצוואה ומידת מעורבותם בעריכת הצוואה. כך נקבע בין השאר בהליך דנ"א 1516/95 מרום נ' היועץ המשפטי לממשלה.

כלומר, על מנת לברר האם הצוואה אכן משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, או את רצונו הנחזה בלבד, אין מנוס מלהיזקק לראיות שנוגעות לעניינים הפרטיים והאינטימיים ביותר של המצווה, ובכלל זה מצבו הגופני והנפשי, תלותו בזולת, מערכת יחסיו עם הסובבים אותו ועם עורך הצוואה ונסיבות עריכת הצוואה.

דומה כי בהליך הנסב על תוקפה של צוואה האינטרס שבכיבוד רצונו של המת מתוך שמירת כבוד המת, גובר על האינטרסים של שמירת הפרטיות של המנוח, ושמירה על חסיונות שעמדו לו בחייו, ובכללם חיסיון עורך דין לקוח.

אינטרסים אלה נסוגים מפני אינטרס העל של התחקות אחר רצונו האמיתי והחופשי של המצווה והכל מתוך מחויבות לכבודו.

כתוצאה מכך נמצא כי בהליכי קיום צוואה והתנגדות, גילוי המידע לא רק שהוא משרת את הערך החברתי הכללי של גילוי האמת ועשיית משפט צדק, אלא שהוא מתחייב מהתכלית העומדת ביסוד הליכי קיום צוואה.

המסקנה הנובעת מכל האמור לעיל הנה שאין מקום לקביעה גורפת כי המידע והמסמכים שבידי עורך הדין שטיפל בהכנת הצוואה חוסים תחת חיסיון עורך דין לקוח, ואין לגלותם גם לאחר מות הלקוח, מאחר שהמנוח לא ויתר על החיסיון בחייו.

לפיכך, בקשה לחיוב עורך דין למסור עדות ולהמציא מסמכים, תוכרע על פי הרלוונטיות של העדות והמסמכים לשאלות השנויות במחלוקת, והכל על פי דיני הראיות הכלליים.

קריאה נוספת: עמדת בית המשפט [2021] בנושא חיסיון עו"ד לקוח לאחר פטירת המצווה

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון