×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
בית המשפט קבע, בפסק דין חשוב, כי למגשרים בהליכי גישור לקראת גירושין עומדת זכות החיסיון המלאה וללא קשר לזכותם של הצדדים המשתתפים בהליך הגישור...
גם למגשרים בהליך גישור לפני גירושין יש זכות חיסיון עצמאית!
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
דיסקרטיות, יצירתיות ופתרון מוסכם בהליך גישור במשפחה: פנו אלינו
גישור בדיני משפחה
דיסקרטיות, יצירתיות ופתרון מוסכם בהליך גישור במשפחה: פנו אלינו

גם למגשרים בהליך גירושין יש זכות חיסיון!

      04/01/2021 12:59

חשבת לזמן לעדות את המגשר/ת שניהל/ה את הליך הגישור שהוביל להסכם הגירושין שלך? פסיקה עדכנית קובעת כי למגשר/ת עומדת זכות עצמאית לחיסיון מלא על כל פרטי ההליך ולא ניתן לחייב את המגשר/ת להעיד בבית המשפט, אפילו אם הצדדים שהתגרשו ויתרו על זכות החיסיון שלהם.

בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקוה קבע שגם למגשרים בהליך גירושין יש זכות לחיסיון עצמאי משלהם ועל כן הם רשאים שלא להעיד על הליך גישור שנוהל על ידם אם הם אינם חפצים בכך, וזאת גם אם הצדדים עצמם ויתרו על החיסיון שלהם לגבי הגישור.

כך נקבע במסגרת פסק הדין החשוב והתקדימי בהליך תה"ס 40184-02-17 ע.ב. נ' י.ב. שהתנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה, ואת עיקריו נסביר בהרחבה בסקירה שלפניך.

כיצד הגיע הסכסוך לפתחו של בית המשפט?

תיק זה עסק בבני זוג שנישאו בשנת 2000, הביאו לעולם 3 ילדים, אולם נישואיהם עלו על שרטון והם החליטו להתגרש במהלך שנת 2014.

בני הזוג פנו לעורכת דין שניהלה ביניהם הליך גישור לצורך גירושין, כאשר ההליך הסתיים בהצלחה ובעריכת הסכם גירושין שאושר על ידי בית המשפט וקיבל תוקף של פסק דין במהלך שנת 2015.

אולם, כעבור שנתיים במהלך שנת 2017, התעוררה בין בני הזוג מחלוקת לגבי פרשנות של מספר סעיפים בהסכם הגירושין ועקב כך האשה שכרה עורך דין והגישה תביעה בפני בית המשפט במטרה לאכוף את ביצוע ההסכם על הבעל ולפי גישתה.

במהלך דיוני ההוכחות בתיק ויתרו שני הצדדים על זכות החיסיון שלהם לגבי הליך הגישור שנוהל ביניהם.

בנוסף, ביקש הבעל גם מהמגשרת לבוא ולהעיד בפני בית המשפט על הליך הגישור שנוהל על ידה, אולם המגשרת סירבה. בעקבות זאת הגיש הבעל בקשה לפיה בית המשפט יזמן את המגשרת למתן עדות, שהתקבלה על ידי בית המשפט.

המגשרת הגיעה לדיון בפני בית המשפט, אך היא העידה שאינה זוכרת דבר מהליך הגישור ובנוסף גם טענה שהיא מנועה מלהעיד על הליך הגישור, מאחר שחל עליה חיסיון, וכי החיסיון הוא שלה כמגשרת ואף הצדדים להליך גישור באשר הוא אינם יכולים להסירו.

בנוסף טענה המגשרת כי במסגרת הסכם הגישור שנחתם עמה התחייבו הצדדים שלא לזמן אותה לעדות.

למרות זאת, הגיש הבעל כעבור שבוע ימים בקשה נוספת לזמן את המגשרת לעדות בטענה שהחיסיון אינו של המגשר אלא של הצדדים בלבד ולכן הוא ניתן לוויתור על ידם.

האשה השאירה את ההחלטה בעניין זה לשיקול דעת בית המשפט ואילו ארגון המגשרים תמך בעמדת המגשרת וטען שחובת החיסיון של המגשר עולה בקנה אחד עם חובות נוספות שלו, כגון חובת הסודיות והניטראליות.

הכרעה: יש להכיר גם בזכות החיסיון שעומדת למגשר עצמו

בית המשפט קבע בתחילה שמאחר שהמגשרת ממילא טוענת שאינה זוכרת דבר מהליך הגישור הרי שבכל מקרה אין טעם לזמנה לעדות.

יחד עם זאת, בית המשפט מצא לנכון לדון בסוגיית החיסיון גם לגופו של עניין ולאחר שהוא בחן את עמדות הצדדים הוא הגיע אף הוא למסקנה לפיה למגשרים בהליך גישור יש חיסיון עצמאי משלהם, וכי הם רשאים שלא להעיד על הליך הגישור גם אם הצדדים עצמם ויתרו על החיסיון שלהם לגביו.

בית המשפט נימק את קביעתו הנ"ל בהסתמך על החקיקה, הפסיקה והספרות המקצועית.

מבחינת החקיקה, הסתמך בית המשפט על סעיפי החוק הבאים:

סעיף 79ג(ד) לחוק בתי המשפט קובע כי "דברים שנמסרו במסגרת הליך גישור לא ישמשו ראיה בהליך משפט אזרחי".

הוראה זו מתייחסת לאי קבילות הראיות ואף שוללת היא את שיקול דעתו של בית המשפט לקבל ראיות שכאלו.

תקנה 5(ה) לתקנות בתי המשפט (גישור), תשנ"ג- 1993 שקובעת כי "המגשר לא יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד לגישור" ולמעשה מחילה על המגשר חובת סודיות כלפי כולי עלמא, לרבות בית המשפט.

סעיפים 2 ו-3(ו) לתוספת לתקנות בית המשפט (גישור) תשנ"ג 1993, שקובעים שהצדדים יתחייבו להימנע מלהעיד את המגשר וזאת כתנאי סף לכניסה להליך הגישורי, המבטיח את ניתוק הליך הגישור ובכללו המגשר, מההליך המשפטי.

מבחינת הפסיקה, בית המשפט לענייני משפחה הסתמך על מספר פסקי דין של בית המשפט העליון שקבעו שבהליכי הגישור חל חיסיון וכי חיסיון זה חל הן על מסמכי הגישור והן על עדויות הצדדים והמגשר עצמו, וזאת למשל כאמור בהליך רע"א 4781/12 פלוני נ. בנק לאומי לישראל בע"מ.

מבחינת הספרות המקצועית, הסתמך בית המשפט על מספר מאמרים של מלומדים מהאקדמיה בארץ שסבורים אף הם שאין לכפות על המגשר להעיד וזאת גם אם ניתנה הסכמת הצדדים לכך.

בית המשפט הוסיף וציין שלמרות שטרם נקבע בפסיקת בית המשפט העליון שגם למגשר עצמו יש זכות עצמאית לחיסיון, אזי יש מקום להכיר בזכות זו בשל האינטרס הציבורי הכללי בדבר שמירה על מוסד הגישור ואמון הציבור במוסד זה.

עוד צוין בפסק הדין החשוב כי על מנת לאפשר לצדדים להגיע להסכמות ופתרון סכסוכים משפחתיים בדרכי שלום ובכך לעודד הליכי גישור, יש לאפשר להליכי הגישור להתנהל בתנאים מיטביים, לרבות בכפוף לתנאי החיסיון.

בהמשך לכך קבע בית המשפט כי בנוסף לחובת החיסיון שמוקנית לצדדים לגישור, יש להכיר גם בחובת חיסיון שחלה על המגשר וזאת על מנת לאפשר לו את מרחב הפעולה הנדרש לו על מנת שהוא יצליח להביא את הצדדים לידי הסכמות.

לפיכך ובשונה מחובות חיסיון אחרות, כמו בין עורך דין ללקוח ובין רופא למטופל, שבהן די שהלקוח או המטופל יוותר על החיסיון כדי שהוא יוסר, יש להעניק למגשר זכות עצמאית לחיסיון, כך שלא ניתן יהיה ניתן לזמן את המגשר לעדות אם הוא עצמו אינו מסכים לכך וזאת גם אם הצדדים עצמם מסכימים להסרת החיסיון.

עוד נקבע שגם אם הצדדים עצמם יסכימו להסרת חיסיון הליך הגישור, אזי הסכמה זו תחול רק לגבי דברים שהם עצמם אמרו במסגרת הגישור ולא על דברים שהמגשר עצמו אמר בגישור.

בהתאם לכך דחה בית המשפט את בקשת הבעל וקבע כי המגשרת לא תזומן שוב למתן עדות בפניו.

בשורה התחתונה, מפסק הדין החשוב עולה כי בעת הליך גישור לצורך גירושין למגשר/ת עומדת זכות חיסיון מלאה ורק המגשר/ת יכול/ה להחליט האם לוותר על זכות זאת.

קריאה נוספת: האם חיסיון עורך דין לקוח חל גם לאחר פטירת הלקוח?

קרא עוד
שייך לנושא:   גישור   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון