×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את חוק יחסי ממון בין בני זוג והדרך לחלוקת הרכוש המשותף בפקיעת הנישואים לפי חוק זה...
חוק יחסי ממון להסדרת נושא חלוקת הרכוש בין בני הזוג המתגרשים
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו
ייעוץ מקצועי לחלוקת רכוש משותף
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו

הכירו את חוק יחסי ממון בין בני זוג

      16/12/2015 15:15

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, מסדיר את הנושא של חלוקת רכוש בין בני זוג בעת פקיעת הנישואים, דהיינו, בעת פטירה או גירושין, וזאת לגבי בני זוג אשר נישאו לאחר יום 1.1.1974, הוא יום כניסת החוק לתוקף.

החוק מגדיר שתי דרכים לחלוקת הרכוש בין בני זוג: באמצעות הסכם ממון או באמצעות הסדר איזון המשאבים.

הסכם ממון הינו הסכם שנעשה בין בני זוג אשר מעוניינים להגן על רכושם הפרטי ולהפרידו מהרכוש המשותף, באופן לפיו הוא לא יחולק באופן שיוויוני בין הצדדים במקרה של סיום הנישואין, על פי הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון.

הסכם הממון יכול להיערך במהלך הנישואין או לפני הנישואין, ואז הוא גם נקרא הסכם טרום נישואין.

סעיף 1 לחוק קובע כי הסכם ממון או שינויו חייבים להיות בכתב, ואילו סעיף 2 לחוק קובע כי על מנת שההסכם ייכנס לתוקף, הוא טעון אישור על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. במקרה ומדובר בהסכם שנערך לפני הנישואין, הוא יכול להיות מאושר גם באמצעות רושם נישואין או נוטריון.

על מנת שהאישור יינתן, על בית המשפט / בית הדין הרבני / הנוטריון להיווכח שבני הזוג עשו את ההסכם מתוך הסכמתם החופשית, ולא מתוך כורח או אילוץ, וכי הם מבינים היטב את משמעותו ותוצאותיו.

סעיף 2(ד) לחוק קובע כי הסכם שאושר על ידי בית הדין בפסק דין להתרת נישואין, לרבות פסק דין לגירושין, דינו כדין הסכם ממון שאושר לפי סעיף 2 לחוק.

הסדר איזון המשאבים הנו הסדר חלוקת רכוש אשר חל על בני זוג שלא ערכו הסכם ממון כאמור בסעיף 3 לחוק.

על פי סעיף 5(א) לחוק, ההסדר קובע כי הרכוש של שני בני הזוג יחולק ביניהם שווה בשווה בעת גירושין או פטירה, ללא תלות בשאלה על שם מי הוא רשום, אך למעט הנכסים הקבועים בסעיף 5(א)(1) לחוק.

המדובר בנכסים שהיו לכל אחד מבני הזוג לפני הנישואין, או נכסים שמי מהם קיבל במתנה או ירושה במהלך הנישואין, אשר מכונים גם נכסים חיצוניים, גימלת ביטוח לאומי או גימלה / פיצוי שנפסקו או מגיעים על פי חיקוק לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף או מוות, וכן נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם, כלומר במסגרת הסכם ממון.

יחד עם זאת על פי הפסיקה יתכן מצב שבו גם הנכסים החיצוניים יכללו במסגרת הרכוש המשותף המיועד לחלוקה על פי איזון המשאבים, וזאת במידה והוכחה לגביהם כוונה ליצור שיתוף בהם.

לעומת זאת, על פי סעיף 8 לחוק, בית המשפט מוסמך לקבוע הסדר חלוקת רכוש שונה ולא שוויונית, במידה והוכח בפניו קיום נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

לדוגמא, כאשר קיימים פערים בולטים בכושר ההשתכרות של בני הזוג, או במידה ואחד מהם נהג בחוסר תום לב, כך שהוא למשל הבריח נכסים או נהג באלימות כלפי בן הזוג השני.

עד למועד כניסתו של חוק יחסי ממון לתוקף ביום 1.1.1974 חלה על כל בני הזוג שהתגרשו הלכת השיתוף פרי פסיקת בתי המשפט בארץ. לאחר חקיקת החוק, הלכה זו ממשיכה עדיין לחול אם כי רק לגבי על זוגות שנישאו לפני יום 1.1.1974.

בני זוג שנישאו לאחר מכן כפופים כאמור להסדר איזון המשאבים שעל פי החוק.

עקרונית, הן הסדר איזון המשאבים והן הלכת השיתוף קובעות כי הרכוש של שני בני הזוג יחולק ביניהם שווה בשווה בעת גירושין, ללא תלות בשאלה על שם מי הוא רשום.

ההבדל העיקרי בין הלכת השיתוף לבין הסדר איזון המשאבים מתבטא בכך שהלכת השיתוף איננה מותנית בפקיעת הנישואין, כך שניתן להגיש תביעה לחלוקת הרכוש בכל עת, בעוד שהסדר איזון המשאבים מתבצע עקרונית רק בעת פטירה או גירושין.

תנאי זה הביא לכך שלא פעם הצד החלש מבני הזוג, שהינו בדרך כלל האשה, נאלץ לוותר על זכויותיו הרכושיות כדי לקבל את הסכמת הגבר לגירושים.

על מנת לתקן מצב זה, נחקק סעיף 5א לחוק, במסגרת תיקון מס' 4 של החוק, אשר מאפשר להקדים את מועד ביצוע איזון המשאבים גם לפני הגירושים, וזאת בהתקיים אחד משני התנאים הקבועים בסעיף 5א(א) לחוק, אשר עיקריהם הינם כדלקמן:

(א) חלפה שנה מיום פתיחת הליך הגירושין, או הליך תביעה לחלוקת רכוש בין בני הזוג, לרבות תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין המשותפים לבני הזוג, תביעה לפסק דין הצהרתי בדבר זכויות בני הזוג ברכוש, בקשה לביצוע הסדר איזון משאבים או בקשה למניעת הברחת נכסים לפי סעיף 11 לחוק.

(ב) קיים קרע בין בני הזוג או שבני הזוג חיים בנפרד אף אם תחת קורת גג אחת, וזאת במשך תקופה מצטברת של תשעה חודשים לפחות מתוך תקופה רצופה של שנה.

בית המשפט רשאי לקצר את התקופות של התנאים הללו, או אף לקבוע כי ניתן להקדים את ביצוע איזון המשאבים גם ללא קיום התנאים הללו, וזאת במידה והוגשה בקשה לביצוע איזון משאבים, ובן הזוג של המבקש נוקט באלימות כלפיו, ועקב כך הוא נעצר או שהוצא נגדו צו הרחקה, או הוגש נגדו כתב אישום.

בית המשפט שנתן פסק דין לאיזון המשאבים לפני מתן הגט רשאי גם להתנות את ביצועו בהפקדת כתב הסכמה למתן הגט. יתר סעיפי החוק עוסקים בעיקרם באופן ביצוע הסדר איזון המשאבים וזאת באופן הוגן.

קראו בהרחבה: על חלוקת עסק משפחתי בעקבות גירושין

סעיף 6 לחוק עוסק באופן הביצוע הטכני של הסדר איזון המשאבים. על פי סעיף זה, יש לשום את נכסי כל אחד מבני הזוג שהינם ברי איזון, ולנכות מהם את החובות המגיעים ממנו שהינם בני איזון. את התוצאות המתקבלות אצל כל אחד מבני הזוג יש להשוות, ובמידה ולמי מהם יש שווי נכסים העולה על שווי נכסי השני, עליו לתת לשני את מחצית ההפרש.

סעיפים 7 ו-11 עוסקים בהברחת נכסים מתוך הרכוש המשותף על ידי בני הזוג. סעיף 7 קובע כי בית המשפט רשאי לראות בנכס שהוברח כדי לסכל את איזון המשאבים, כאילו הוא עדיין של אותו בן זוג לצורך איזון המשאבים.

סעיף 11 לחוק קובע כי במידה ומתעורר חשש להברחת נכסים או במידה וכבר בוצעה הברחת נכסים על ידי אחד מבני הזוג, רשאי בית המשפט לנקוט באמצעים שונים לשמירת זכויות בן הזוג השני.

בין היתר בית המשפט רשאי לצוות על מתן ידיעות ו/או ערובה, לקבוע שפעולות מסויימות תהיינה טעונות הסכמת שני בני הזוג, לצוות על רישום הערה בפנקס שרשום בו נכס על שם אחד מבני הזוג, כגון הטאבו.

הסמכות לדון בתביעות חלוקת רכוש מוקנית הן לבית המשפט לענייני משפחה והן לבית הדין הרבני, במקרה ובו תביעה זו נכרכה כדין בתביעת הגירושין שהוגשה בפניו ובתנאי שבן הזוג השני לא הגיש תביעה כזו קודם לכן בפני בית המשפט לענייני משפחה, או במקרה ששני בני הזוג הסכימו כי בית הדין הרבני ידון גם בעניין חלוקת הרכוש .

יחד עם זאת, סעיף 13(ב) לחוק יחסי קובע כי: "בענין שחוק זה דן בו ינהג גם בית דין דתי לפי הוראות חוק זה, זולת אם הסכימו בעלי הדין לפני בית הדין להתדיין לפי הדין הדתי".

כלומר, בית הדין הרבני מצווה אף הוא לדון בתביעת חלוקת רכוש לפי חוק יחסי ממון, אלא אם כן שני בני הזוג הסכימו כי התביעה תידון בהתאם לדין העברי, שאז חלוקת הרכוש תהא לפי דין תורה.

לסעיף זה ישנה משמעות רבה, הואיל והלכות הדין העברי נוטות להפלות לרעה את האשה בכל הקשור לחלוקת רכוש, ולפיכך יש להיות מודעים היטב לסעיף זה.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   חלוקת רכוש   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון