×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את הרקע לחקיקתו של חוק הירושה ותכליתו של החוק החשוב לכל אחת ואחד מאיתנו...
תחולותו של חוק הירושה - הכירו את מהותו ותכליתו של החוק
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

הכירו את מהותו של חוק הירושה

      06/12/2015 15:34

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 נמנה על החוקים הוותיקים שחוקקה הכנסת. ההליכים לחקיקת חוק זה החלו ביוזמת משרד המשפטים כבר בשנת 1952. כלומר, 4 שנים בלבד לאחר הקמת המדינה, דבר המעיד על חשיבותו הרבה של חוק זה.

מטרת חוק הירושה הינה להסדיר במרוכז את כל נושא דיני ירושה, צוואות, ועזבונות, ולתת מענה כולל ומקיף לכל הסוגיות הכרוכות בנושא זה. במסגרת דברי ההסבר של הצעת חוק הירושה, צויין כי מטרת החוק הינה לכונן דין ישראלי מקורי בתחום דיני הירושה האזרחיים, וזאת במקום דיני הירושה שנותרו בארץ שמתקופת השלטון העותומני ותקופת המנדט הבריטי.

טרם חקיקת החוק, דיני הירושה שלפיהם הכריעו בתי המשפט נבעו במקצתם מהחוק העותומני, מקצתם מפקודות מתקופת המנדט הבריטי, בכפוף לשינויים שנערכו בהן ע"י חקיקת הכנסת, ובמיוחד ע"י חוק שיווי זכות האשה, תשי"א-1951, מקצתם מהמשפט האנגלי, ומקצתם מחוקים של מדינות זרות אחרות.

חוק הירושה נועד להחליף את כל הוראות החיקוקים הללו, במסגרת חוק מרוכז אחד.

העקרונות ששימשו לצורך הכנת נוסח חוק הירושה

אופן הכנת נוסח חוק הירושה התבסס על העקרונות הבאים:

  • ניסוח החוק באופן השואף לקיצור, ריכוז, בהירות ופשוטות. זאת להבדיל משפע הפרטים והשפה המסורבלת המאפיינת את החוקים האנגליים.
  • קביעת עיקרי הדברים בלבד ובאופן תמציתי. זאת, תוך השארת עיצוב הפרטים לנוהג ולתקדימים של בתי המשפט, שעליהם להשלים את מלאכת המחוקק בעניין זה.
  • פרשנות החוק תיעשה מתוך החוק עצמו. זאת, על ידי עיון בהוראותיו ועל סמך מגמותיו הכלליות, ולא על סמך דרכי הפרשנות הנהוגים באנגליה. בהתאם לכך, התקדימים האנגליים יהיו מעתה ואילך בגדר אסמכתא משכנעת בלבד, ולא בגדר מקור מדריך. כלומר, התקדימים האנגליים יעמדו בדרגת השפעה שווה עם מקורות המשפט העברי ומקורות המשפט של ארצות אחרות, שאף הם לא יחייבו את בתי המשפט, אלא רק יקלו עליהם בכל הקשור לפרשנות החוק, ובמקרים המתאימים.

מקורות תוכנו של חוק הירושה

תוכן חוק הירושה התבסס על המקורות הבאים:

  • המצב המשפטי והעובדתי הקיים בארץ.
  • המשפט העברי.
  • חוקים של מדינות זרות שונות.

המשפט העברי שימש כמקור ראשי של החוק אך לא כמקור מחייב. כלומר, מטרת החוק איננה לשמש כקודיפיקציה של המשפט העברי בדיני ירושה, כי אם רק להסתמך עליו במידת האפשר.

מבחינת השימוש בחוקים של מדינות זרות, נוסח החוק הסתמך על הניסיון המעשי והביסוס המדעי הגלומים בהם כמקור עזר להארה והדרכה.

בהתאם לכך, נוסח החוק עובד בהסתמך רקע השוואתי רחב, על מנת למצוא פתרונות לבעיות השונות, אך לא תוך השוואה פרטנית של סעיפי החוקים השונים. המדינות העיקריות שבחוקיהן נעזר נוסח החוק הינן צרפת, גרמניה, שוייץ, איטליה והמשפט האנגלו-קלאסי.

סעיפיו העיקריים של חוק הירושה

לאורכו ולעומקו של אתר זה אנו מפרטים ומסבירים אודות רבים מסעיפי החוק, בצורה מקיפה ומעמקיה.

נציין כבר עתה כי סעיפיו העיקריים והחשובים של חוק הירושה עוסקים בנושאים הבאים:

ירושה על פי דין: כאשר נפטר אדם מבלי שהותיר אחריו צוואה תקפה, יחולק עזבונו בהתאם לדין. כלומר, בהתאם לחוק הירושה. החוק מגדיר מספר דרגות של ירושה בהתאם למידת הקרבה המשפחתית של היורשים למנוח. הדרגה הראשונה הכולל את בן הזוג של המוריש, ילדי המוריש וצאצאיהם, כלומר הנכדים והנכדות. הדרגה השניה כוללת את הורי המוריש וצאצאיהם, כלומר אחיו ואחיותיו.

הדרגה השלישית כוללת את הורי ההורים של המוריש, כלומר, הסבים והסבתות, ואת צאצאיהם, כלומר הדודים והדודות.

ככלל, כאשר אם אין בנמצא יורשים כשרים בדרגה אחת, עוברים לדרגה השניה, וכן הלאה. מי שנמצא באותה דרגה חולק את נכסי העיזבון שווה בשווה עם יתר היורשים באותה הדרגה.

זאת, למעט לגבי בן הזוג של המוריש בעת פטירתו, אשר מקבל את נכסי המטלטלין של המוריש, וכן את מחצית הרכוש. במחצית השניה יזכו ילדי המוריש, שיחלקו בה שווה בשווה. כדי לממש את הירושה על פי דין יש להוציא צו ירושה על פי החוק.

ירושה על פי צוואה: חוק הירושה מסדיר את האופן לפיו ניתן לערוך צוואה כדין, וזאת בארבעה אופנים שונים. המדובר בצוואה בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות, ובעל פה/שכיב מרע. החוק מבהיר כי המצווה חייב לערוך את הצוואה מרצונו החופשי והמלא, בהיותו בדיעה צלולה, וללא כל כפייה או השפעה בלתי הוגנת. כדי לממש את הירושה על פי הצוואה, יש להוציא צו קיום צוואה על פי החוק.

ניהול עיזבון המנוח: עיזבון המנוח כולל את סך כל הרכוש שהותיר אחריו המנוח, העיזבון יכול להיות מנוהל ע"י יורשי המנוח בעצמם, או באמצעות מנהל עיזבון שהתמנה לתפקיד זה על ידי בית המשפט. תפקיד מנהל העיזבון הינו לכנס את נכסי העיזבון, לסלק את חובותיו, ולחלק את היתרה בין היורשים, בהתאם להוראות הדין או הצוואה.

מזונות מן העיזבון: במידה והאדם שנפטר הותיר אחריו בן זוג, ילדים או הורים אשר נזקקים לתשלום מזונות, הם יהיו זכאים לקבלת תשלום מזונות מן העיזבון, וזאת גם אם הם אינם יורשים על פי הדין או על פי צוואה.

לדוגמא, אם המנוח הותיר ילד קטין, ולא הזכיר אותו כיורש בצוואה, עדיין יהיה אותו ילד זכאי לתשלום מזונות מן העיזבון.

המזונות מן העיזבון ניתנים לזכאים בתנאים מסוימים ולזמן קצוב כאמור בחוק. באופן כללי, האלמנה זכאית לתשלום מזונות עד שתינשא או תמות בעצמה.

ילדי הנפטר זכאים למזונות עד לגיל 18. הורי הנפטר זכאים למזונות כל ימי חייהם, אך זאת בתנאי שהנפטר פרנס אותם ותמך בהם כלכלית ערב מותו.

סכום המזונות מן העיזבון יפסק על ידי בית המשפט לענייני משפחה, בהתאם למגוון שיקולים כגון שווי העיזבון, החלק בירושה שהזכאים למזונות קיבלו בפועל, רמת החיים של המוריש והזכאים למזונות, הרכוש וההכנסות של הזכאים למזונות ועוד.

במידה ואין מספיק כסף בעיזבון כדי לספק את כלל הזכאים, בית המשפט גם יכריע בסוגיה מי מביניהם יקבלם בפועל.

לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון