×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
החוק קובע כי חובתו של האפוטרופוס לדווח על חלק ניכר מפעולותיו. הכירו את התקנות והוראות החוק...
חובת הדיווח של אפוטרופוס לפי החוק - על ולמי צריך האפוטרופוס לדווח?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

חובות הדיווח של אפוטרופוס לפי החוק

      21/02/2016 11:45

אפוטרופוס הינו אדם האחראי והדואג למי שאינו מסוגל לדאוג בעצמו לענייניו, כגון קטין או פסול דין. מי שמונה לו אפוטרופוס, נקרא חסוי.

החוק המסדיר את סוגיית האפוטרופסות בישראל הינו חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, והתקנות שהותקנו לפיו, ולרבות תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע), תש"ל-1970.

ניתן להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לגופו ו/או לרכושו של אדם חסוי, וזאת בפני בית המשפט לענייני משפחה אשר נמצא בתחום השיפוט בו מתגורר החסוי.

המינוי לגופו של החסוי, כולל את הדאגה לכל ענייניו האישיים, מבחינה פיזית, נפשית וחברתית. המינוי לרכושו של החסוי, כולל את הדאגה לשמירת נכסי החסוי, ניהולם ופיתוחם.

משניתן צו המינוי חלות על האפוטרופוס כל החובות המנויות בחוק הכשרות ובתקנות שהותקנו על פיו.

הפיקוח על פעולתם של אפוטרופסים לרכוש הופקד בידי האפוטרופוס הכללי. הפיקוח מתבצע באמצעות קבלת דיווחים מהאפוטרופסים על רכוש החסוי שבניהולם, ובדיקת הדיווחים.

פעולות הפיקוח נעשות על ידי מפקחים מקצועיים במחוזות השונים, בהדרכה ובהכוונה של הממונה הארצי היושב בהנהלת אגף האפוטרופוס הכללי בירושלים.

לפיכך, משניתן צו לצורך מינוי אפוטרופוס לרכושו של חסוי, מועבר העתק של צו המינוי למשרד האפוטרופוס הכללי באותו מחוז.

חובות הדיווח של האפוטרופוס לרכוש

הגשת פרטה

תוך 30 יום מיום המינוי על האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי פרטה, אינוונטר, של כל נכסי החסוי, מאומתת בתצהיר וזאת בהתאם לסעיף 51 לחוק הכשרות.

במסגרת הפרטה יש לפרט את רשימת כל הנכסים והחובות של החסוי נכון ליום המינוי ולצרף אסמכתאות. במידה ויתגלו נכסים נוספים של החסוי לאחר הגשת הפרטה, על האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי תוספת לפרטה, וזאת תוך 14 ממועד התגלות הנכסים הנוספים הללו.

בדיקת הפרטה כפופה לתשלום אגרת שכר ביקורת לאפוטרופוס הכללי אשר מתעדכנת מעת לעת. נכון ליום 1.1.2016 המדובר בסך של 323 ₪.

עם זאת, ינתן פטור מתשלום שכר ביקורת הפרטה, בהתמלא התנאים המצטברים הבאים:

1. לחסוי נכסים כספיים בשווי שאינו עולה על 150,000 ש"ח.

2. לחסוי אין רכוש אחר, למעט דירת מגורים בשימושו.

3. מתקיימת לגבי החסוי אחת מן החלופות הבאות:

  • הכנסתו היחידה של החסוי הינה קצבת המוסד לביטוח לאומי.
  • כל הכנסות החסוי מכל מקור שהוא אינן עולות על 4,000 ש"ח.
  • לפי המלצת המפקח המבקר, והחלטת הפרקליט המנהל את התיק ומטעמים מיוחדים שירשמו על ידי הפרקליט.

הגשת סל מחיה

דיווח לגבי סל המחיה החודשי של החסוי, דהיינו סכום ההכנסות וההוצאות החודשיות השוטפות והקבועות של החסוי.

יש להגיש דיווח זה ביחד עם הפרטה, על מנת לסווג את סוג הדו"ח הכספי שעל האפוטרופוס יהיה להגיש: דו"ח עדכון או דו"ח יועץ מס, כפי שמוסבר להלן לגבי הדו"ח הכספי.

הגשת דו"ח כספי

מידי שנה וכן בסיום תפקידו, על האפוטרופוס לרכוש להגיש לאפוטרופוס הכללי דו"ח על פעולותיו, בהתאם לסעיף 53 לחוק הכשרות.

הדו"ח השנתי יכלול פרטים מלאים על התקבולים והתשלומים שנעשו בתקופת הדו"ח, וכן פרטים אחרים הקשורים לניהול רכוש החסוי, בצירוף אסמכתאות מתאימות, כמפורט להלן:

1. מהות הטיפולים שנערכו בנכסי החסוי.

2. הנכסים שהיו ברשות החסוי או היו רשומים על שמו בתאריך המינוי.

3. פרטי ההכנסות וההוצאות מחשבון החסוי לתקופת הדיווח.

4. מכירה או מימוש של נכסים לתקופת הדיווח.

5. היתרה בכל חשבון בנק נכון ליום הגשת הדו"ח.

6. שווי נכסי החסוי, נכון ליום הגשת הדו"ח.

7. כל פרט אחר או מסמך אשר ידרשו על ידי האפוטרופוס הכללי בתהליך בדיקת הדו"ח.

במסגרת הרפורמה להקלת הדיווח, נקבעו שני סוגי דו"חות כספיים במקום הדו"ח הכספי האחיד שהוגש עד כה, וזאת כמפורט להלן:

  • דו"ח עדכון, אשר ערוך באופן עצמי ע"י האפוטרופוס. דו"ח זה מיועד לאפוטרופוסים על חסויים מיעוטי רכוש והכנסות, אשר מצריך בדיקה ראשונית בלבד, ועל כן גם פטור מתשלום שכר ביקורת.
  • דו"ח יועץ מס אשר ערוך ע"י יועץ מס. מדובר בדו"ח מפורט אשר מחייב בדיקה מקיפה, ועל כן גם כרוך בתשלום שכר ביקורת. דו"חות אלו נערכים על ידי יועצי מס שנבחרו במכרז, ואשר מופיעים באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.

כפי שצויין לעיל בהתאם לבדיקת סל המחיה שיוגש ע"י האפוטרופוס ביד עם הפרטה, יקבע סוג הדו"ח הכספי שעל האפוטרופוס יהיה להגיש: דו"ח עדכון או דו"ח יועץ מס.

טופס הגשת פרטה בצירוף הסברים לגביו נשלח לאפוטרופוס לאחר המינוי. טופס הדו"ח הכספי בצירוף הסברים לגביו נשלח לאפוטרופוס מדי שנה.

כמו כן, ניתן למצאם באתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי תחת לשונית טפסים. עם זאת יובהר כי אי משלוח הטפסים הללו או אי קבלתם בידי האפוטרופוס לרכוש, אינו מהווה עילה לאי הגשתם.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון