סקירה של פסק דין תקדימי הקובע כי על העירייה חלה חובת דיווח להורים גרושים על רישום ילדיהם לבית ספר.
פיצויים לאב גרוש גרוש עקב אי דיווח על העברת ילדתו בית ספר
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ ראשוני חינם בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
אנחנו יודעים שטובת הילדים שלך חשובה יותר מהכל - במיוחד עכשיו: פנו אלינו
ייעוץ משפטי על משמורת ילדים
אנחנו יודעים שטובת הילדים שלך חשובה יותר מהכל - במיוחד עכשיו: פנו אלינו

העירייה לא הודיעה לך שהילד/ה עבר בית ספר?

      05/09/2016 16:21

הורים גרושים רבים נאלצים לא פעם להתמודד עם החלטות חד צדדיות שנעשות על ידי בן זוגם לשעבר לגבי ילדיהם המשותפים וזאת למרות שהמדובר בהחלטות שמצריכות את ההסכמה ההדדית של שניהם.

כך, לדוגמא, עליהם להתמודד עם מצבים בהם ההורה שמשמש כמשמורן יחידי שהנו בדרך הכלל האם, מעביר באופן חד צדדי את כתובת המגורים שלו ושל הילדים לעיר אחרת, מרוחקת בהרבה ממקום מגוריו של האב ובכך מקשה מאד על האב לקיים את הסדרי הראיה שלו עם הילדים.

דוגמא נוספת מתרחשת כאשר אחד ההורים מחליט על דעת עצמו לרשום או להעביר את הילד לבית ספר אחר משהוסכם עליו בין ההורים וזאת ללא ידיעת ההורה השני וממילא ללא הסכמתו.

בסקירה המעניינת שלפניך עורך דין רם יוגב מציג ומסביר פסק דין תקדימי בנושא.

המקרה אשר נדון במסגרת הליך ת"א 49238-12-14 א.ל. נ' עיריות יבנה וחיפה, אשר התנהל בפני בית המשפט השלום ביבנה.

תיק זה עסק בזוג הורים גרושים אשר התגוררו ביבנה ולהם בת אחת משותפת, אשר הוחזקה במשמורת בלעדית של האם. כאשר הילד עמדה לעלות לכיתה א' רשמו אותה הוריה לבית הספר ביבנה.

ביום הראשון ללימודים, המתין האב בשערי בית הספר, על מנת לקבל את פני בתו ולברכה ביומה הראשון בכיתה א'.

אולם הדקות נקפו והילדה לא הגיעה. לבסוף ולאחר בירורים שערך האב עם עיריית יבנה, התברר לו שגרושתו ביטלה ללא ידיעתו את רישום בתם לבית הספר ביבנה וכי במקום זאת היא רשמה אותה בבית ספר בחיפה, אליה היא העתיקה את מקום מגוריה.

האב עתר מיידית לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה דחופה למתן צו מניעה זמני, המורה להשיב את הקטינה לאלתר למקום מגוריה ולמסגרת החינוך בעיר יבנה.

אולם, בתום הדיון בתיק, החליט האב לקבל את המלצת בית המשפט ולפיה הילדה תסיים את שנת הלימודים בחיפה ולאחר מכן תשוב להתגורר באזור יבנה.

לאחר מכן הגיש האב תביעה לקבלת פיצויים בסך 200,000 ₪ כנגד עיריות יבנה וחיפה וזאת בגין עוגמת נפש ונזקים שנגרמו לו לטענתו בשל רשלנות העיריות בביטול רישום בתו לבית הספר ביבנה ורישומה לבית הספר בחיפה וזאת מבלי שהן ביקשו וקיבלו ממנו אישורו לכך, בהיותו אבי הילדה ואחד מאפוטרופסיה ובשים לב לכך שהנו גרוש מאמה.

בכך, טען האב, העיריות הפרו הוראות דין מפורשות, הפרו חובה חקוקה כהגדרת עוולה זו בפקודת הנזיקין וכן הפרו את כללי המשפט המנהלי, בכך שהן פעלו בחוסר סבירות קיצוני וללא הפעלת שיקול דעת.

עוד טען האב כי כתוצאה מכך נגרמו לו נזקים שונים. שכן, אילולא הפרת הדין על ידי העיריות, לא היה מתאפשר לגרושתו לבצע מחטף של הקטינה מהעיר יבנה לעיר חיפה, דבר שאילץ אותו להגיש את התביעה לבית המשפט לענייני משפחה, שגרמה לו להוצאות כבדות.

בנוסף, נגזר עליו להיות מרוחק ומנותק מבתו, ללא יכולת אמיתית ליטול חלק בפעילות ההורים בבית הספר וכן נגזר עליו במהלך שנה שלמה להתראות עם בתו רק בסופי שבוע ובחגים.

כלומר, התנהלות העיריות ותוצאתה גרמו לו לעוגמת נפש, כאשר בעל כורחו הוא נאלץ להיות מנותק מחיי היומיום של בתו הקטינה.

לפיכך, טען האב כי יש לפסוק לטובתו פיצויים, לרבות פיצויים עונשיים וזאת על מנת לחנך ולהרתיע את רשויות המדינה מלנהוג באופן מפלה, פסול ולא הולם כלפי אבות.

שתי העיריות טענו כי על האב לתבוע למעשה את גרושתו ולא אותן, מאחר והיא המזיק האמיתי בנסיבות העניין ועל כן הם גם הגישו הודעת צד ג' כנגד הגרושה.

בנוסף, טענו העיריות כי לא חלה עליהן כל חובה לקבלת הסכמת שני ההורים, גם אם הם גרושים, לרישום ו / או לביטול רישום של ילדים לבית הספר וכי הפעולות הננקטות על ידן ברישום ילדים למוסדות החינוך הנן טכניות בלבד.

הגרושה טענה כי בינה לבין האב התקיים הליך בבית משפט לענייני משפחה בגין מעבר הקטינה מהעיר יבנה לעיר חיפה.

במסגרת אותו הליך נחתם הסכם פשרה בין הצדדים, ממנו ניתן להיווכח שלאב לא נגרם כל נזק כלכלי או אחר עקב העתקת מגורי הקטינה לחיפה, אלא ההיפך.

עוד טענה האם כי מעבר הדירה היה צעד הכרחי ושאינו סובל דיחוי עבור הקטינה ולטובתה.

במסגרת ההליך, דן המשפט באופן תקדימי וראשוני בסוגיה האם רשות מקומית שמופקדת על רישום ילדים למוסדות החינוך בתחום שיפוטה, חבה במקרה של הורים גרושים או פרודים, בחובת זהירות כלפי ההורה האחר שאינו רושם בפועל את הילד ואשר עלול להיפגע מדבר הרישום ו / או ביטול הרישום למוסד חינוך.

החלטת בית המשפט

בית המשפט קבע כי על פי דברי החקיקה, חוזרי מנכ"ל וההנחיות הרלוונטיים עולה כי במועד נסיבות התיק לא היתה קיימת הוראה אשר חייבה את הרשויות המקומיות לקבל את הסכמת שני ההורים בעת רישום או ביטול רישום לבית הספר ו / או ליידע את ההורה האחר במקרה כזה וזאת במידה ומדובר בהורים גרושים או פרודים שאינם גרים באותה כתובת.

יחד עם זאת, במסגרת טופס הרישום לבית הספר, על ההורה הרושם לרשום את כתובת ההורה השני במידה ומדובר בהורים גרושים או פרודים אשר אינם גרים באותה הכתובת.

בית המשפט קבע כי דרישה זו וכן דרישות דומות נוספות של משרד החינוך, מעידות על התייחסות מיוחדת של משרד החינוך למקרים של הורים גרושים או פרודים וכי במקרים אלו על הרשויות המקומיות להפעיל שיקול דעת באשר לשימוש בפרטים הנמסרים לה לצורך יידוע ההורה האחר וזאת במיוחד במקרים בהם מתעורר סימן שאלה באשר לידיעתו של ההורה האחר בדבר הרישום ו / או ביטולו.

בית המשפט דחה את טענת העיריות לפיה תפקידן מתמצה ברישום טכני בלבד לבית הספר וקבע כי תפקידה הסטטוטורי של הרשות המקומית מטיל עליה אחריות וחובה וכן מקנה לה סמכויות ביצוע פיקוח ושליטה בקשר לרישום ילדים למוסדות החינוך שבתחום שיפוטה.

כתוצאה מכך הרשות חייבת חובת זהירות כלפי שני הורי הילד הנרשם ועל כן, במקרה של הורים גרושים או פרודים, רשאים ההורים להניח כי רישום או ביטול רישום של ילד לבית ספר על ידי הורה אחד בלבד, יובא, לכל הפחות, לידיעתו של ההורה האחר, על ידי הרשות המקומית.

לפיכך נקבע כי משהובא לידיעת פקיד הרישום כי הורי הקטין גרושים או פרודים, מוטלת עליו החובה לדרוש ולקבל את פרטי ההורה האחר, לצורך יידוע ההורה האחר בדבר פעולת הרישום ו / או ביטול הרישום.

בהמשך דבריו, קבע בית המשפט כי העיריות הפרו את חובת הזהירות המוטלת עליהן בכך שהן לא יידעו את האב על ביטול הרישום בבית הספר ביבנה ועל הרישום לבית הספר בחיפה.

בהתאם לכך קבע בית המשפט כי על שתי העיריות לשלם יחדיו לאב פיצויים בסך של 40,000 ש"ח.

מסכום זה נוכו 10% בשל ייחוס אשם תורם לאב, מאחר שהוא לא טרח להודיע לעיירית יבנה בעת הרישום הראשוני של בתו שהוא רוצה להיות מעורב בהליך הרישום.

בנוסף, בית המשפט חייב את הגרושה לפצות את העיריות בשיעור של 50% מהסכום שנפסק לחובתן, מאחר שהיא הסתירה במתכוון מהעיריות את העובדה לפיה היא מבצעת את הפעולות מולן באופן חד צדדי, ללא ידיעתו של האב וממילא ללא הסכמתו.

שכן, לא אחת נקבע בבתי המשפט לענייני משפחה כי העובדה שהורה אחד משמש כמשמורן אינה מקנה בידו הזכות להחליט בדבר מקום מגורי הקטינים ומהו מוסד החינוך של הקטינים.

לסיכום: פסק הדין הטיל על הרשויות המקומיות חובה ליידע את ההורה האחר שאינו מבצע את הליך הרישום או ביטול הרישום של הילד לבית הספר וזאת כאשר מדובר בהורים גרושים או פרודים.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   משמורת ילדים   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews

נקודות למחשבה על משמורת ילדים גישור ליישוב סכסוכים גירושין בהליך מהיר הסכם ממון לשקט נפשי חלוקת רכוש בהליך גירושין עריכת צוואה לפי חוק התמודדות עם סכסוכים במשפחה ייעוץ משפטי בדיני משפחה תשלומי מזונות

קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורך הדין היקר, רם יוגב, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורך הדין רם יוגב התנהל הצורה מקצועית, נתן יחס אישי והוביל אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעורך הדין רם יוגב, שפתר סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר. "
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכותו של עו"ד רם יוגב החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעורך הדין רם יוגב ולצוות משרדו הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד של עורך דין רם יוגב בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתו של עורך דין רם יוגב יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עורך הדין רם יוגב הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחה אישית עם עו"ד רם יוגב בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת מקצועית? פנה/י לעורך הדין רם יוגב:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: השיזף 4 רעננה

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון