×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הגשת התנגדות לקיום צוואה בהליך מהיר ובאמצעות עורך דין מעולה! לחצו כאן לפרטים...
הגשת התנגדות לקיום צוואה (רק) באמצעות עורך דין מנוסה!
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

רוצה להגיש התנגדות לקיום צוואה?

      22/09/2021 14:29

על מנת להקנות לצוואה תוקף משפטי מחייב אשר יאפשר לממש אותה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה בפני רשם הירושות או בית הדין הרבני. במקביל, כל מי שמתנגד לקיום צוואה כלשהי רשאי להגיש התנגדות לקבלת צו קיום הצוואה.

במסגרת הגשת ההתנגדות, עליו לפרט כדבעי את הטענות והאסמכתאות בגינן הוא מבקש שלא להורות על מתן הצו לקיום הצוואה.

כך ולדוגמא על המתנגד לטעון כי הופעלה השפעה בלתי הוגנת על המצווה בעת עריכת הצוואה, או שהיה רק עד אחד בעת עריכת צוואה עדים אשר דורשת שני עדים.

ככל שהמתנגד יציג טיעונים משפטיים ועובדתיים מדוייקים ורבים יותר, כך עולים סיכוייה של בקשת ההתנגדות להתקבל. לצורך התנגדות לקיום צוואה יש להיעזר בשירותיו של עורך דין מיומן בדיני המשפחה וכמו כן, יש לפעול ללא שיהוי ככל שהדבר ניתן.

המקור החוקי להגשת ההתנגדות נמצא בסעיף 67 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, אשר קובע כי: "כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות...תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו".

כלומר, כל אחד לכאורה רשאי להגיש התנגדות לצוואה וזאת במידה ויש לו עניין בכך. כלומר, במידה ויש לו קשר חוקי כלשהו לצוואה. יחד עם זאת, על בית המשפט לבחון האם אכן יש לו עניין בדבר אשר מצדיק את הגשת ההתנגדות על ידו, וזאת בהתאם לנסיבות המקרה.

באופן כללי ניתן לומר כי רוב ההתנגדויות מוגשות על ידי קרובי משפחה שהינם יורשים על פי הדין ואשר נושלו מהצוואה, או שקיבלו חלק בעיזבון המצווה אשר נופל מחלקם בעיזבון על פי הדין.

לדוגמא, על פי חוק הירושה ילדיו של המצווה זכאים לרשת אותו בחלקים שווים ביניהם. אולם במידה והצוואה קבעה כי מי מהילדים יודר כליל מעיזבון המצווה, או שהוא יקבל חלק קטן ממה שקיבלו יתר הילדים, אזי יתכן שאותו ילד יחוש מקופח וימצא לנכון להגיש התנגדות לצו קיום הצוואה.

אופן הגשת ההתנגדות לקיום הצוואה

אופן הגשת ההתנגדות לצו קיום צוואה מוסדר במסגרת חוק הירושה, תשכ"ה-1965, ותקנות הירושה, תשנ"ח-1998.

יש להגיש את ההתנגדות בפני רשם הירושות תוך 14 ימים ממועד הפרסום של הגשת הבקשה לצו בעיתונות וברשומות. במקרים מיוחדים רשאים רשם הירושות או בית המשפט לענייני משפחה לקבוע מועד מאוחר יותר.

נוסח ההתנגדות צריך לפרט את נושא ההתנגדות, נימוקי ההתנגדות וכן את כל המסמכים הרלוונטיים שעליהם מתבססת ההתנגדות.

בנוסף יש לצרף להתנגדות את המסמכים הבאים:

  • תצהיר המעיד על אמיתות העובדות המצוינות בהתנגדות, חתום ע"י המתנגד ומאומת על ידי עורך דין.
  • טופס פתיחת הליך.
  • קבלה על תשלום האגרה בגין הגשת ההתנגדות.
  • יפוי כח, במידה והמתנגד מיוצג על ידי עורך דין.

את מסמכי ההתנגדות יש להגיש במספר עותקים התואם את מספר המשיבים להתנגדות, וכן בצירוף עותק נוסף לבית המשפט לענייני משפחה.

הטיפול המשפטי בהתנגדות שהגשת

עם הגשת ההתנגדות בפני רשם הירושה, מזכירות הרשם מעבירה את תיק הבקשה בצירוף ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט ידון ויכריע בנושא זה בהתאם לטענות הצדדים, ועמדת ב"כ היעומ"ש לממשלה, שאצל האפוטרופוס הכללי.

במסגרת תיק בית המשפט, מגיש הבקשה למתן צו קיום הצוואה ירשם כתובע והמתנגד ירשם כנתבע.

לשם ניהול התיק יקבע בתחילה דיון מוקדם אשר נועד לברר את גדר המחלוקת בין הצדדים ואפשר קיום הליכים מקדמיים, כגון גילוי ועיון במסמכים רלבנטיים.

לדוגמא: בשלב המקדמי ניתן לבקש את גילוי מסמכיו הרפואיים של המצווה ולעיתים תשקל האפשרות לשלוח את הצדדים להליך גישור בניסיון לפתור את המחלוקות בנושא הצוואה.

לאחר סיום ההליכים המקדמיים יקבע התיק לדיון הוכחות, במסגרתו יחקרו המצהירים על תצהיריהם.

דיון ההוכחות בתיק התנגדות לבקשה נחשב להליך בעייתי ומורכב, בשל העובדה שהאדם המרכזי בתיק זה, אשר יכול להעיד בצורה המהימנה ביותר לגבי תוכן הצוואה, קרי המצווה עצמו, איננו עוד בחיים.

לפיכך על בית המשפט להכריע בהליך זה על סמך עדויותיהם של יתר האנשים אשר היו מעורבים או קשורים לנסיבות הכנת הצוואה.

עקרונית, נטל הראייה לגבי קבלת ההתנגדות לצו קיום הצוואה מוטל על המתנגד, וזאת בהתאם לעיקרון הכללי לפיו המוציא מחברו עליו הראיה.

הנחת המוצא בעניין זה הינה שהצוואה כשרה ותקפה, וזאת לאור עקרון העל בדבר כיבוד רצון המצווה, והמגמה המעדיפה לתן תוקף לצוואה כאשר הדבר אפשרי.

לפיכך, על המתנגד לקיום הצוואה להציג את קיומן של עילות להתנגדות וכן להוכיח באמצעות ראיות כבדות משקל שאכן נפל בה פגם כלשהו אשר מצדיק את פסילתה או ביטולה של הצוואה.

כל ספק בעניין זה פועל לטובתו של מי שביקש את קיום הצוואה, וזאת כפי שנקבע בהליך דנ"א 1516/95 מרום נ' היועהמ"ש לממשלה.

במידה והמתנגד הוכיח קיומה של חזקה לכאורה בדבר הפעלת השפעה בלתי הוגנת על המצווה, עובר נטל הראיה אל מי שמבקש את קיום הצוואה, באופן לפיו עליו לסתור חזקה זו. יחד עם זאת, נטל השכנוע עדיין מוטל על כתפי המתנגד ואיננו מוסר ממנו לעולם.

אולם, במידה והמתנגד הוכיח כי נפל פגם טכני בצוואה מתהפך נטל הראיה, באופן לפיו על מי שביקש את הצו לקיום הצוואה להוכיח כי חרף הפגם הטכני האמור, הצוואה עדיין משקפת את רצונו החופשי האמיתי של המצווה, וזאת בהתאם לסעיף 25 לחוק הירושה.

בסיום שלב ההוכחות על הצדדים להגיש את סיכומיהם לבית המשפט. לבסוף, על בית המשפט לתת פסק דין במסגרתו הוא יכריע האם לדחות את ההתנגדות או לקבלה.

במידה ובית המשפט ידחה את ההתנגדות הוא יורה על מתן צו לקיום הצוואה. במידה ובית המשפט יקבל את ההתנגדות, הוא יורה על פסילת הצוואה.

במידה ואין צוואה כשרה אחרת שתקבל תוקף כדין, יחולק עזבון המנוח בהתאם לכללי חלוקת הירושה על פי הדין קרי, הוראות חוק הירושה. לפיכך, מומלץ במקרה כזה להגיש ביחד עם ההתנגדות גם בקשה לצו ירושה.

קריאה נוספת בנושא:

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון