×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
יותר ויותר סוגיות הנוגעות לחוק המתנה מגיעות לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה. עורכי הדין שלנו מסבירים על מהות ההתחייבות לתת מתנה והדרכים לביטול ההתחייבות לפי חוק...
התחייבות לתת מתנה והדרך לבטל התחייבות בראי דיני המשפחה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

התחייבת לתת מתנה? על מהות ההתחייבות וביטולה

      03/06/2020 10:20

מתנה מוגדרת בסעיף 1(א) לחוק המתנה, תשכ"ח-1968 כ"הקניית נכס שלא בתמורה".

הענקת המתנה יכולה להיות מותנית בתנאים שונים ולרבות התחייבות של המקבל לעשות במתנה דבר מסויים או להימנע מלעשותו וזאת כאמור בסעיף 4 לחוק המתנה.

דבר המתנה יכול להיות מקרקעין, מטלטלין או זכויות, כך קובע סעיף 1(ב) לחוק זה.

יחד עם זאת, כאשר דבר המתנה הנו מקרקעין, יש לשים לב ולקחת בחשבון שחלות עליה, בצד הוראות חוק המתנה, גם הוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט-1968, דבר שיש לו השלכות משמעותיות לגבי אופן העברת הבעלות במתנה זו.

בסקירה החשובה והמעניינת שלפניך נסביר את מהותה של ההתחייבות לתת מתנה בהתאם להוראות החוק, כמו גם את עמדת בתי המשפט בישראל לגבי הענקת המתנה והדרכים החוקיות לבטל התחייבות לתת מתנה.

בנוסף, יש לזכור שהענקת מתנה מהווה גם סוג של חוזה, הגם חוזה חד צדדי, במובן זה שביצועו מוטל על צד אחד בלבד והוא אינו יוצר חיובים הדדים של המתקשרים.

לפיכך, בעניינים בהם חוק המתנה אינו דן במישרין, יחולו על חוזה המתנה גם דיני החוזים הכלליים, כך נקבע בין השאר במסגרת פסק הדין בהליך ע"א 3601/96 בראשי נ' עזבון בראשי ז"ל.

חוק המתנה מבדיל בין מתנה סופית ומוגמרת, כך שהמתנה מועברת באופן מיידי ולאלתר לבעלות המקבל, לבין התחייבות לתת מתנה בעתיד בלבד, שהבעלות בה טרם הועברה לידי המקבל.

סעיף 2 לחוק המתנה, שכותרתו "מתנה לאלתר" קובע כי: "מתנה נגמרת בהקניית דבר-המתנה על-ידי הנותן למקבל תוך הסכמה ביניהם שהדבר ניתן במתנה".

סעיף 6 לחוק המתנה, שכותרתו "דרכי ההקניה" קובע כי: "בעלות בדבר-המתנה עוברת למקבל במסירת הדבר לידו, או במסירת מסמך לידו המזכה אותו לקבלו, ואם היה הדבר ברשות המקבל - בהודעת הנותן למקבל על המתנה; והכל כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות לענין הנדון".

מן הסעיפים המוזכרים לעיל נובע שכאשר מדובר במתנת מטלטלין, המתנה הופכת לסופית ומוגמרת קרי, עוברת לידי הבעלות של מקבל המתנה, כבר עם מסירת המתנה באופן פיזי לידי המקבל.

כך לדוגמא, קורה במקרה של הענקת כספים במתנה, או תכשיט וכדומה.

לעומת זאת, כאשר מדובר במתנת מקרקעין כגון דירת מגורים, המצב הופך להיות מורכב בהרבה, נוכח תחולת הוראות חוק המקרקעין על מתנה זו. שכן, המתנה הופכת להיות סופית ומוגמרת, ועוברת לידי הבעלות של מקבל המתנה, רק עם רישומה בלשכת רישום המקרקעין / טאבו על שמו של המקבל.

כך קובע סעיף 7(א) לחוק המקרקעין ולפיו "עסקה במקרקעין טעונה רישום; העסקה נגמרת ברישום..." כלומר, להבדיל מהענקת מטלטלין במתנה, שמצריכה העברה פיזית בלבד לידי המקבל, ללא צורך ברישום נלווה, כאשר מדובר בהענקת מקרקעין במתנה, שגם היא מהווה סוג של עיסקה במקרקעין, חלה חובת רישום בטאבו ובלעדיה, לא ניתן להעביר את הבעלות בנכס לידי מקבל המתנה.

כל עוד עסקת המתנה לא הסתיימה ברישום בטאבו, מדובר בהתחייבות בלבד לתת מתנה בעתיד, וזאת לאור סעיף 7(ב) לחוק המקרקעין שקובע כי: "עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה".

סעיף 5(א) לחוק המתנה, שכותרתו "התחייבות לתת מתנה", קובע כי: "התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב".

גם בהקשר זה יש לשים לב שכאשר מדובר במתנת מקרקעין, ההתחייבות לתת מתנת מקרקעין בעתיד טעונה מסמך בכתב לא רק מכח סעיף זה, אלא גם מכח סעיף 8 לחוק המקרקעין, אשר קובע כי: "התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב".

מטרת דרישת הכתב בהתחייבות לתת מתנה בעתיד,ובמיוחד כאשר מדובר במתנה שהנה נכס מקרקעין, הנה להבטיח את הרצינות וגמירות הדעת של נותן המתנה, כך שהוא ישקיע זמן ומחשבה בכבד ראש בעניין זה ויימנע מלתת את המתנה בפזיזות וקלות הדעת.

ביטול התחייבות לתת מתנה וביטול מתנה

כאמור, התחייבות לתת מתנה הנה התחייבות לתת מתנה בעתיד בלבד, להבדיל ממתן מתנה באופן סופי ומוגמר והיא טעונה מסמך בכתב, להבדיל מאמירה בעל פה.

סעיפים 5(ב) ו-5(ג) לחוק המתנה עוסקים באפשרויות החוקיות העומדות בפני נותן המתנה לבטל את ההתחייבות לתת מתנה, וזאת באופן הבא:

"(ב) כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות, רשאי הנותן לחזור בו ממנה, זולת אם ויתר בכתב על רשות זו.

(ג) מלבד האמור בסעיף קטן (ב), רשאי הנותן לחזור בו מהתחייבותו אם היתה החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן או כלפי בן-משפחתו או בהרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן."

כלומר, סעיפים אלו קובעים שלוש נסיבות שונות לביטול התחייבות לתת מתנה, כאשר שתי הראשונות נובעות מאופן התנהלותו של מקבל המתנה ואילו השלישית נובעת ממצבו של נותן המתנה.

(1) מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות לתת לו מתנה, ונותן המתנה לא ויתר בכתב על זכותו לחזור מההתחייבות במקרה כזה. מדובר, לדוגמא, במצב בו מקבל המתנה השקיע בשיפוץ דירה שנותן המתנה התחייב לתת לו במתנה בעתיד.

(2) מקבל המתנה התנהג באופן מחפיר כלפי נותן המתנה או בן משפחתו. אפשרות זו חלה גם במקרה בו נותן המתנה ויתר בכתב על זכותו לחזור מהתחייבות לתת מתנה, ואף אם מקבל המתנה שינה את מצבו בהסתמך על המתנה, כך נקבע בפסק הדין בהליך ע"א 3220/10 כהן נ' חדד.

הפסיקה פירשה התנהגות מחפירה כהתנהגות המצביעה על כפיות טובה או פגיעה בכבודו וברכושו של הנותן.

בהליך ע"א 350/96 וייסר נ' שביט נקבע כי יש לפרש את המונח התנהגות מחפירה בפרשנות רחבה, שנגזרת מחובת תום הלב המוטלת על המקבל, חובה לנהוג כלפי הנותן בהכרת תודה, בכבוד ובדרך ארץ.

עם זאת, גם נקבע כי לא כל התערערות במערכת היחסים שבין הנותן למקבל תיחשב כהתנהגות מחפירה וזאת כאמור בפסק הדין המעניין בהליך ע"א 493/91 מזרחי נ' מזרחי.

(3) חלה הרעה ניכרת במצבו הכלכלי של נותן המתנה.

ביטול הסכם מתנה

חוק המתנה אינו עוסק בדרך לביטול הסכם מתנה קרי, מתנה סופית ומוגמרת ועל כן הדרך לביטולו הנה בהתאם לדיני החוזים הכלליים. כך נקבע בפסק הדין החשוב בהליך ע"א 3601/96 בראשי נ' עזבון בראשי ז"ל.

לשם כך יש להוכיח את קיומה של לפחות אחת מעילות ביטול החוזים השונות, כגון העדר גמירות דעת, העדר מסוימות, טעות, הטעיה, עושק, ניצול, וכפיה וכדומה וכמבן שיש לפנות לבית המשפט בייצוג של עורך דין מומחה בדיני משפחה.

עוד בנושא: ביטול הסכם מתנה שלילת מתנה מילד אשר חזר בתשובה

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (1) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 1 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון