×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את הוראות חוק הנאמנות וכל מה שחשוב לדעת על הקדש פרטי והקדש ציבורי לפי חוק בישראל...
לדעת הכל על הקדש פרטי או הקדש ציבורי לפי חוק הנאמנות
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

הקדש פרטי או ציבורי לפי חוק הנאמנות

      26/12/2018 09:28

הקדש הנו סוג של נאמנות משפטית אשר מאפשר לאדם להקדיש ולייעד נכס שלו לטובת נהנה כלשהו או לטובת מטרה אחרת, ואשר ינוהל על ידי נאמן בהתאם להוראות חוק הנאמנות, תשל"ט-1979, ובפיקוח בית המשפט המחוזי.

קיימים שני סוגים של הקדש הקדש פרטי והקדש ציבורי.

הקדש פרטי הנו הקדש שנועד לטובת אנשים פרטיים אשר בדרך כלל מקורבים ליוצר ההקדש, כגון בני משפחה או חברים שלו וזאת על מנת לממש מטרות אישיות ו/או משפחתיות שלו.

לדוגמא, כאשר אב מייעד את נכסיו להקדש שמטרתו לדאוג לבנו החסוי.

בהתאם לסעיף 7(ב) לחוק הנאמנות, הנאמן על ההקדש הפרטי מחוייב לתת לנהנים של ההקדש דו"חות שנתיים על עניני הנאמנות ודו"ח נוסף בגמר כהונתו וכן למסור להם ידיעות נוספות לפי דרישתם הסבירה.

2 יתרונות של ההקדש הפרטי

ראשית, ההקדש הפרטי מאפשר לעקוף את המגבלה אשר קבועה בסעיף 42 לחוק הירושה בדבר יורש אחר יורש ואשר לפיה ניתן במסגרת הצוואה להוריש את אותו הנכס לשרשרת של שני אנשים בלבד לכל היותר ולא מעבר לכך:

"המצווה רשאי לצוות לשניים על מנת שיזכה השני אחרי שזכה הראשון, השני יזכה במות הראשון או בהתקיים התנאי או בהגיע המועד שנקבע לכך בצוואה, הכל לפי המוקדם יותר".

כלומר, אדם יכול לדוגמא להוריש את הנכס שלו בתחילה לבנו ולאחר מכן לבן של בנו/נכדו ולא מעבר לכך.

כדי לעקוף זאת, ניתן ליצור הקדש פרטי במסגרת צוואה, באופן לפיו הזוכה לפי הצוואה הנו אותו הקדש וכך שבני המשפחה של המצווה הנם הנהנים של אותו הקדש ולא היורשים שלו לפי הצוואה.

בנוסף ניתן גם למנות במסגרת ההקדש שיוצרת הצוואה את אחד מבני המשפחה כנאמן של ההקדש עבור יתר הנהנים שלו.

בעניין זה יש לשים לב שסעיף 21(ה) לחוק קובע כי נהנה של הקדש אינו כשר להיות נאמן שלו זולת אם הותר הדבר בכתב ההקדש ולכן יש לקבוע הוראה כזו במפורש במסגרת כתב ההקדש.

שנית, ההקדש יכול להעניק פטורים מסויימים מתשלומי מיסי מקרקעין, בכפוף לתנאים שנקבעו לשם כך על ידי רשות המיסים ולרבות במסגרת החלטת מיסוי מס' 3324/12.

ראשית, העברת הזכויות בנכס מקרקעין לידי חברת ההקדש כאמור בכתב ההקדש אינה נחשבת כמכירת זכות במקרקעין לפי החוק, ולכן פטורה כליל מתשלומי מיסים.

שנית, במידה וחברת ההקדש תמכור את נכס המקרקעין לאחר מותו של יוצר ההקדש וכל עוד לא השתנו הנהנים הספציפיים שנקובים בכתב ההקדש, תיחשב המכירה כמכירה ע"י יורשי יוצר ההקדש ויחולו הוראות החוק הנוגעות למכר זכויות במקרקעין בידי יורשן ואשר מעניקות לו פטורים בתנאים מסויימים.

מצד שני, במידה וחברת ההקדש תמכור את נכס המקרקעין לאחר מותו עוד בימי חייו של יוצר ההקדש, המכירה תיחשב מבחינת החוק כמכירה על ידי יוצר ההקדש בעצמו ותחוייב במיסים בהתאם.

הקדש ציבורי לפי חוק

הקדש ציבורי הינו הקדש שנועד לציבור הרחב או חלק ממנו וזאת על מנת לממש מטרה ציבורית, שהנה בדרך כלל מטרה חברתית / הומניטארית כגון צדקה, חינוך, תרבות, עזרה לזולת ולאוכלוסיות נזקקות וכיוצ"ב.

לדוגמא, כאשר אדם מחליט להקדיש בית בבעלותו לטובת בני נוער או בעלי חיים שנמצאים בסיכון, או להקים קרן לחלוקת מלגות לתלמידים מצטיינים.

בשונה מההקדש הפרטי, ההקדש הציבורי טעון רישום אצל רשם ההקדשות הציבוריים.

סעיף 26 לחוק הנאמנות קובע שנאמן של הקדש ציבורי חייב להודיע לרשם ההקדשות הציבוריים תוך שלושה חודשים מהיום שבו הוא היה לנאמן על עצם קיום ההקדש הציבורי ועל הפרטים הבאים:

שמו ומענו של יוצר ההקדש, מועד תחילת ההקדש, מטרותיו, נכסיו, שמו ומענו של כל נאמן, ופרטים אחרים שקבע שר המשפטים, ולצרף להודעה על קיום הקדש ציבורי העתק מכתב ההקדש.

ההקדש ופרטיו יירשמו על ידי הרשם בפנקס ההקדשות הציבוריים, שפתוח לעיון הציבור בהתאם להוראות חוק חופש המידע.

על הנאמן על ההקדש הציבורי למסור לרשם ההקדשות דו"חות שנתיים ומידע על ענייני ההקדש, כאמור בסעיף 29 לחוק, כשבמקביל הוא פטור מלמסור אותם לנהנים. כמו כן, נהנה של הקדש ציבורי יכול לשמש כנאמן שלו.

היתרון של ההקדש הציבורי מתבטא באפשרות של יוצר ההקדש להבטיח את ניהול ההקדש בהתאם למטרה לו הוא יועד לאורך זמן רב ולרבות לאחר מותו, וכן להנציח את שמו או שמות של קרובים לו באמצעות ההקדש.

כיצד יוצרים הקדש?

יצירת ההקדש נעשית על ידי המקדיש או על ידי בית המשפט, להבדיל מנאמנות רגילה אשר נוצרת לפי חוק או לפי חוזה עם הנאמן.

יצירת הקדש על ידי המקדיש

על המקדיש ליצור את ההקדש באמצעות מסמך בכתב, שמכונה כתב הקדש, במסגרתו עליו להביע את כוונתו ליצור הקדש וכן לקבוע את מטרותיו, נכסיו, ותנאיו. כך קובע סעיף 17(א) לחוק הנאמנות.

את כתב ההקדש ניתן ליצור באמצעות אחד מהמסמכים הבאים:

  • כתב חתום בידי יוצר ההקדש בפני נוטריון.
  • צוואה של יוצר ההקדש, למעט צוואה בעל-פה.
  • הוראת תשלום לענין סעיף 147 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965. מדובר בהוראה שעוסקת בקביעת המוטבים של ביטוח חיים או מוטבים של קרן פנסיה במקרה של פטירת העמית, וניתן לנסח אותה באופן שיוצר הקדש לפיה.

כלומר, במידה ויוצר ההקדש מעוניין שההקדש וייעוד הנכסים שלו יתבצע עוד בחייו, עליו ליצור אותו באמצעות כתב חתום על ידו בפני נוטריון ואילו במידה והוא מעוניין שהוא יתבצע לאחר מותו, עליו ליצור אותו באמצעות צוואה שאינה צוואה בעל פה או באמצעות הוראת תשלום לפי סעיף 147 לחוק הירושה.

בהתאם לסעיף 18 לחוק יוצר ההקדש וצד שלישי רשאים בכל עת להוסיף נכסים לנכסי ההקדש. אולם, לאחר תחילת ההקדש אין יוצרו רשאי לשנות את תנאיו, לגרוע מנכסיו או לבטלו, אלא אם הוא שמר לעצמו זכות לכך בכתב ההקדש, או שהוא קיבל לשם כך את הסכמת הנהנים, או את אישור בית המשפט המחוזי.

יחד עם זאת, אין בהוראות הללו כדי לגרוע מזכותו של היוצר לחזור בו מיצירת ההקדש לפני תחילתו, מדיני ביטול צוואה או מדיני ביטול או שינוי של הוראה לענין סעיף 147 לחוק הירושה.

סעיף 23 לחוק אף קובע שבית המשפט רשאי לשנות או לבטל הוראה של כתב ההקדש מטעמים שיוצר ההקדש הביא לפניו או משום שהוא ראה שחל שינוי של ממש בנסיבות המצדיק לעשות כן ושהדבר תואם את אומד דעתו של יוצר ההקדש.

יתרה מכך, בית המשפט אף רשאי לבטל את ההקדש כולו, אם הוא ראה שמטרותיו הושגו או שאינן ניתנות להגשמה.

יצירת הקדש על ידי בית המשפט

בית המשפט המחוזי יכול ליצור הקדש במידה שנמצאו נכסים המשמשים הקדש, אלא שאין על כך כתב הקדש. במקרה כזה, רשאי בית המשפט להצהיר על קיום הקדש ולהגדיר את מטרותיו, נכסיו, תנאיו ותחילתו. כך קובע סעיף 17(ג) לחוק.

הנאמן של ההקדש

תפקיד הנאמן של ההקדש הנו לנהל את נכס ההקדש לטובת הנהנים והמטרה לה הוא יועד. תחילתו של הקדש מתבצעת עם העברת השליטה בנכסי ההקדש לידי הנאמן, כאמור בסעיף 17(ב) לחוק הנאמנות.

אופן מינוי הנאמן של ההקדש מוסדר בסעיף 21 לחוק. הנאמן יכול להיות יחיד, בתנאי שאינו קטין או פסול דין או פושט רגל, או תאגיד, בתנאי שלא ניתן לגביו צו פירוק. כמו כן, וכפי שכבר צויין לעיל, נהנה של הקדש פרטי אינו יכול להיות נאמן שלו, אלא אם כן הדבר הותר בכתב ההקדש.

את הנאמן יש למנות במסגרת כתב ההקדש או לפי הוראותיו. במידה ולא מונה נאמן כאמור, או במידה והנאמן אינו מסוגל למלא את תפקידו או שהוא לא התחיל או חדל מלמלאו, רשאי בית המשפט למנות נאמן וזאת לתקופה ובתנאים שייראו לו.

מאחר ומדובר במינוי חד צדדי, יש לקבל את הסכמת הנאמן לשם כך ולא ניתן למנות אדם ללא הסכמתו.

פקיעת כהונתו הנאמן של ההקדש מוסדרת בסעיף 22 לחוק. סעיף זה קובע שהנאמן רשאי להתפטר באמצעות שיגור הודעת התפטרות בכתב למי שרשאי למנות נאמן לאותו הקדש וכשישנם מספר נאמנים, לנאמנים האחרים.

עם זאת, נאמן שהתמנה בידי בית המשפט או שהיה נאמן יחיד, יכול להתפטר רק בכפוף לאישור בית המשפט ומן היום שנקבע לכך באישור.

כמו כן, וכפי שכבר צוין לעיל, בית המשפט גם רשאי לפטר את הנאמן במידה שהוא לא מילא את תפקידו כראוי או שבמידה שהוא סיבה אחרת לפיטוריו. לפיכך, אם למשל נהנה כלשהו סבור שיש לפטר את הנאמן, הוא רשאי להגיש בקשה לפיטוריו בפני בית המשפט.

סמכויות הפיקוח על הנאמן

על מנת להבטיח שההקדש ינוהל כיאות על ידי הנאמן ובאופן שיגשים את מטרתו כראוי לטובת הנהנים שלו, מקנה חוק הנאמנות סמכויות פיקוח והתערבות נרחבות למדינה לגבי פעילות הנאמן.

הוראות אלו מפורטות יותר מאשר ההוראות לגבי הנאמנות הרגילה שאינה הקדש וזאת מסיבות שונות, ולרבות מאחר שלעתים קרובות יוצר ההקדש כבר אינו בחיים כך שהוא אינו יכול לפקח בעצמו על הנאמן.

בנוסף, כאשר מדובר בהקדש פרטי שיש לו נהנים רבים, או כשמדובר בהקדש ציבורי, לציבור הנהנים הרחב יש פחות תמריץ לפקח על הנאמן ועל כן נדרשת במקרה כזה יתר מעורבות ופיקוח חיצוניים.

בהתאם לכך, קובע סעיף 19 לחוק שבית המשפט המחוזי רשאי לתת לנאמן בכל עת הוראות בכל הנוגע למילוי תפקידו וכל הוראה אחרת שתיראה לו לניהול היעיל של ההקדש.

בית המשפט גם רשאי, אף בסטיה מכתב ההקדש, להתיר לנאמן את השימוש בנכסי ההקדש לסיפוק הצרכים החיוניים של נהנה או של התלויים בו.

בנוסף, וכפי שכבר צויין לעיל, בית המשפט אף רשאי לפטר את הנאמן אם הוא לא מילא את תפקידו כראוי או שראה בית המשפט סיבה אחרת לפיטוריו, וזאת בהתאם לסעיף 22(ג) לחוק.

בנוסף, כאשר מדובר בהקדש ציבורי, מקנה סעיף 30 לחוק לרשם ההקדשות הציבוריות את הסמכות לחקור בענייני ההקדש כאשר קיים יסוד סביר לחשש שלא קויימה הוראה מהוראות חוק הנאמנות או מהוראות כתב ההקדש לגבי אותו הקדש, או שפרטים או מסמכים שנמסרו לרשם אינם מלאים או אינם נכונים, וזאת מיוזמתו של הרשם או לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה.

במקרה כזה יהיו לרשם הסמכויות שישנן לפי סעיפים 9 עד 11 ו-27(ב) לחוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968.

קראו עוד בנושא: כל מה שחשוב לדעת על ניהול עיזבון

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון