×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
חוק הירושה מאפשר לכל אדם לוותר על חלקו בעיזבונו של מנוח, בהליך שנקרא הסתלקות מעיזבון...
הסתלקות מעיזבון לפי חוק - זכותו של כל יורש להסתלק מירושה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

החלטת לוותר על חלקך בירושה? זה בהחלט אפשרי!

      18/01/2016 09:53

למרות שאין המדובר על תופעה נפוצה, עדיין שמורה לכל יורש הזכות המלאה לוותר על חלקו בירושה או בעיזבונו של מנוח, וזאת בהתאם לחוק הירושה וללא תנאי.

בדרך כלל ניתן לומר כי כל אדם ישמח לגלות שהוא נקבע כיורש על פי דין או על פי צוואה של אדם שנפטר והלך לעולמו. יחד עם זאת, ישנם בכל זאת מקרים מגוונים בהם מי שנקבע כיורש איננו מעוניין לרשת את חלקו בעיזבון המנוח.

הדבר יכול לקרות במידה והמדובר בעיזבון שרובו מורכב מחובות או מנכסים שניהולם עלול להכביד על היורש, או במידה והיורש אינו מעוניין לרשת דבר מהמוריש מטעמים אישיים של היורש, או במידה העיזבון נחלק בין ילדי המוריש לאשתו, וילדי המוריש מעוניינים להסתלק מחלקם בעיזבון כך שכולו יועבר לאמם, אשתו של המנוח, וכדומה.

סעיף 6 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, מאפשר לכל יורש להסתלק מחלקו בעיזבון המנוח, וזאת במהלך התקופה שבין מות המנוח ועד לשלב חלוקת העיזבון, ובכפוף לתנאי הסעיף.

תנאים להסתלקות מעיזבון ואפשרות חזרה

נתחיל ונדגיש כי לפני שמקבלים החלטה על הסתלקות מעיזבון מכל סיבה שהיא מומלץ וראוי לפנות להתייעצות אישית עם עורך דין מנוסה בדיני משפחה, לצורך בחינת הנסיבות שמובילות אותך למחשבה על הרצון לוותר על חלקך בצוואה / ירושה.

המועד להגשת ההסתלקות - חל כאמור ממועד פטירת המנוח עד למועד חלוקת העיזבון. בדרך כלל ההסתלקות מוגשת בד בבד עם הגשת הבקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה.

אולם, על פי הפסיקה ניתן להגיש את ההסתלקות גם לאחר קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה ובלבד שהעיזבון טרם חולק בפועל, אם כי במקרה כזה יש צורך לפנות בבקשה לתיקון הצו.

כיצד מתבצעת ההסתלקות - ההסתלקות מהעיזבון מתבצעת באמצעות שיגור הודעה על כך מטעם היורש לרשם הירושה או לבית המשפט לענייני משפחה אשר העניין הועבר אליו לפי סעיף 67א לחוק הירושה.

כלומר, ההסתלקות איננה יכולה להיערך בעל פה והיא חייבת להיערך בכתב, באמצעות עריכת תצהיר חתום על ידי היורש תוך אימות חתימתו על ידי עורך דין, אותו יש להגיש לרשם הירושות או לבית המשפט כאמור.

התנאים לכניסת ההסתלקות לתוקף - על מנת שההסתלקות של היורש תיערך כדין ותיכנס לתוקף עליה לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

1. ההסתלקות של היורש יכולה להיות מחלקו בעזבון, כולו או מקצתו, או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה. מנה מוגדרת בסעיף 40(2) לחוק כנכס מנכסי העיזבון.

כלומר כאשר מדובר בירושה על פי דין היורש איננו יכול להסתלק מנכסים ספציפיים הכלולים בחלקו בעזבון, אלא הוא יכול להסתלק מכל חלקו בעזבון, או משיעור מסויים באחוזים, מכל חלקו בעזבון.

אולם כאשר מדובר בירושה על פי צוואה ניתן להסתלק מנכס ספציפי הכלול בחלקו של היורש בעזבון.

2. ההסתלקות של היורש הנה אך ורק לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש ולא לטובת אף אדם אחר. יחד עם זאת, אין צורך בהסכמת האדם שלטובתו נעשתה ההסתלקות. במידה ואותו אדם איננו מעוניין לקבל את אותו החלק בעיזבון שהועבר עליו, באפשרותו להודיע גם כן על הסתלקותו ממנו.

3. הסתלקות של יורש שהינו קטין או פסול דין, טעונה אישור של בית המשפט.

4. ההסתלקות הנה מוחלטת. הסתלקות על תנאי – בטלה.

כמו כן ההסתלקות יכולה להיות בתמורה וגם ללא תמורה. עצם קבלת תמורה עבור הסתלקות אינה מונעת סיווג הפעולה כהסתלקות. כך נקבע ע"י ביהמ"ש העליון במסגרת ע"א 4372/91 סיטין נ' סיטין, וד"נ 43/74 מוניץ נ' דקלו.

משמעות ההסתלקות - הנה שרואים את היורש שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה. כלומר תוקף ההסתלקות הינו רטרואקטיבי.

חזרה מהסתלקות או ביטול הסתלקות - ככלל, היורש איננו רשאי לחזור בו מהסתלקותו ולא ניתן לבטל את ההסתלקות, וזאת אלא אם כן ההסתלקות נעשתה תוך כדי עושק, טעות, הטעיה, מצג שווא, הפעלת השפעה בלתי הוגנת על היורש המסתלק וכדומה.

במסגרת הליך ע"א 2041/05 מחקשווילי ואח' נ' מיכקשווילי ואח', קבע בית המשפט העליון כי הדין הכללי החל הסתלקות מעיזבון הינו חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

הלכה זו מתבססת על התפיסה לפיה הסתלקות מירושה נחשבת כפעולה משפטית במובנו של סעיף 61(ב) לחוק החוזים, אשר קובע כי הוראות חוק זה יחולו, ככל שהדבר מתאים לענין בשינויים המחוייבים, גם על פעולות משפטיות שאינן בבחינת חוזה ועל חיובים שאינם נובעים מחוזה.

משמעות החלת הוראות חוק החוזים על בדיקת תוקף ההסתלקות מעיזבון מכח סעיף 61(ב) לחוק, הינה החלת כל העילות החוזיות המקובלות לביטול חוזה בגין פגמים בכריתתו, גם על ההסתלקות ולרבות החלת דרישת תום הלב, מכח סעיף 39 לחוק.

במסגרת תיק זה נדון מקרה ובו יורש הסתלק מחלקו בירושה של אחיו לטובת אחיותיו.

היורש עצמו גם הניח צוואה, במסגרתה הוריש את רובו ככולו של עזבונו לאחיותיו, תוך שהוא מנשל את ילדיו כמעט לגמרי מעזבונו. בית המשפט קיבל את התנגדות הילדים למתן צו לקיום צוואת המנוח, מהטעם שהאחיות הפעילו על האב השפעה בלתי הוגנת.

לאחר מכן, ילדי המנוח הגישו בקשה לביטול הסתלקות אביהם מעזבון אחיו לטובת אחיותיו, בין היתר מהטעם שהסתלקות אביהם נערכה תוך עושק שהפעילו עליו אחיותיו, כאמור בסעיף 18 לחוק החוזים. בית המשפט העליון קיבל טענתם זו והורה על ביטול הסתלקות אותו מנוח מחלקו בעזבון אחיו.

כמו כן, על פי הפסיקה, היורש לא יכול להסתלק מחלקו בעיזבון במידה ומטרתה הינה הברחת נכסים. במסגרת הליך ת"ע 8670/99 נדון מקרה ובו המנוחה הורישה בצוואתה את עזבונה לשלושת ילדיה.

אחד הילדים, אשר היה רדוף על ידי נושים שונים לרבות בנק דיסקונט, הסתלק מחלקו בעיזבון לטובת שני אחיו. משגילה זאת בנק דיסקונט, הוא הגיש בקשה לביטול ההסתלקות בפני בית המשפט.

בית המשפט קיבל את הבקשה, תוך שהוא קובע כי הסתלקות מעיזבון שמטרתה הברחת נכסים מנושים הנה פסולה וניתנת לביטול.

בהתאם לכך הורה בית המשפט על מתן צו קיום צוואה שכלל גם את האח כיורש.

כתוצאה מכך יכלו הבנק וכן יתר נושי האח להטיל עיקול על חלקו של האח בעזבון האם, וכן לפעול בכל פעולה מותרת כדין לשם גביית חובות האח כלפיהם מתוך חלקו בעזבון האם.

כפי שוודאי הבנת מהסקירה הנ"ל, נושא ההסתלקות מירושה הנו נושא מורכב ובעל משמעות רבה בכל הנוגע לקיום צוואתו של אדם, כלפי היורשים ולעיתים גם כלפי נושים של העיזבון. לכן, מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי באמצעות עורך דין מנוסה בכל שאלה ובכל עניין - בטרם קבלת החלטות כלשהן.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון