×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
האם קיימת דרך חוקית לאכוף הסכם ממון שלא קיבל תוקף חוקי למרות חתימת בני הזוג?
הסכם ממון ללא תוקף משפטי - על תוקפו של הסכם ממון שלא אושר כדין
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הסכם ממון יבטיח לך שקט נפשי ובטחון כלכלי לאורך שנים: פנו אלינו
הסכם ממון מנוסח ע"י עו"ד מקצועי
הסכם ממון יבטיח לך שקט נפשי ובטחון כלכלי לאורך שנים: פנו אלינו

תוקפו של הסכם ממון שלא אושר כדין

      18/02/2020 12:27

הסכם ממון הנו הסכם שנועד לקבוע מבעוד מועד את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה של גירושין עתידיים.

הסכם הממון יכול להיערך לפני הנישואים, במהלכם, או בסיומם בעת הגירושים. במקרה האחרון המדובר למעשה ברכיב חלוקת הרכוש שבמסגרת הסכם הגירושים, בצד רכיבים אחרים, כגון מזונות, משמורת ילדים וכדומה.

על מנת שהסכם הממון יכנס לתוקף, עליו להיערך בכתב ולהיות מאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. לפני הנישואים ניתן לאשרו גם בפני נוטריון ורושם נישואים. כך קובעים סעיפים 1 ו-2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973.

גם במקרים שבהם ההסכם נכתב על ידי עורך דין ונחתם על ידי בני הזוג, רק משניתן האישור המשפטי ההסכם מקבל תוקף מחייב ואף כשל פסק דין. לעומת זאת, במידה וההסכם לא אושר על ידי רשות מוסמכת כאמור, אזי המדובר לכאורה בהסכם שהנו חסר תוקף.

יחד עם זאת, לכלל זה ישנו חריג ולפיו במידה והלכה למעשה הצדדים פעלו על פי הסכם הממון ונהגו לפיו כאילו הוא אושר כדין, אזי יראו בהסכם כבעל תוקף מחייב לכל דבר ועניין וזאת לאור עקרונות תום הלב, ההשתק והמניעות.

כך נקבע על ידי בית המשפט העליון במסגרת הליך ע"א 151/85 רודן נ' רודן:

"נראה לי, כי במקרה זה מנועה המשיבה 2 מלהעלות טענה זו בשלב כה מאוחר, 9 שנים לאחר שנכרת ההסכם, לאחר שהיא קיבלה את מה שההסכם העניק לה ובעת שהיא נדרשת לעמוד בנדרש ממנה על פיו.

העובדה, שהיא נהגה על פי ההסכם במשך תשע שנים, מעידה על כך, שהיא הכירה בתוקפו, וכי אישור בית המשפט המחוזי עמד בדרישותיה, וכי היא חתמה על ההסכם מתוך רצון חופשי ומתוך מודעות מלאה להשלכותיו....בנסיבות שלפנינו, נעשה שימוש בזכות לטעון את הטענה בדבר אישור בלתי נאות של החוזה על-ידי בית משפט בחוסר תום-לב, ועל-כן דין טענה זו להידחות".

בנסיבות אותו התיק המדובר היה על בני הזוג אשר חתמו על הסכם ממון ולא אישרו אותו אולם בפועל התנהלו לפיו במהלך שנים ארוכות.

בית המשפט קבע כי האשה מנועה מלטעון שהסכם ממון עליו חתמה מול בעלה אינו תקף מהסיבה שלא אושר כדין, לאחר שבני הזוג נהגו בפועל לפי הוראותיו במשך 9 שנים תמימות. עוד נקבע כי ניסיון האישה להתנער מתוקף ההסכם מהווה התנהגות שלא בתום לב ובדרך מקובלת, בניגוד לסעיף 39 לחוק החוזים (כללי), תשל"ג-1973.

בית המשפט העליון חזר על הלכה זו גם במסגרת הליך בע"מ 7734/08 פלוני נ' פלונית:

"בכל הנוגע להסכם ממון שלא אושר אך הצדדים נהגו לפיו, קיימת הלכה המעניקה לו תוקף מעשי מכוח עקרון תום הלב, ההשתק, והמניעות. בקבעו חובה לאשר את ההסכם, הציב המחוקק גבול ברור, ולמעט באותם מקרים בהם יהיה מושתק צד להסכם מלהעלות טענה לגבי העדר אישור כדין נוכח התנהגות הצדדים להסכם, הגבול הוא זה הקבוע בחוק".

ברם, בית המשפט העליון גם הדגיש בתיק זה כי הלכה זו תקפה במקרים חריגים בלבד:

"כשם שרק במקרים חריגים חוזה שלא נחתם יחייב את הצדדים לו מכוח עקרון תום הלב, כך רק במקרים חריגים יחייב הסכם ממון שלא אושר (אף אם נחתם) את הצדדים לו מכוח עיקרון זה. על בתי המשפט לזכור, כי דרך המלך היא אישור ההסכם כדין בהתאם להוראות החוק." במילים אחרות: יש לאשר הסכם בין בני זוג בבית המשפט ורק במקרים חריגים יקבל ההסכם תוקף למרות שלא אושר".

כלומר, כאשר מדובר בהסכם ממון אשר לא אושר כנדרש על פי הדין ועם זאת המדובר בהסכם שלא נפל פגם בכריתתו מבחינת דיני החוזים, מאחר והוא נחתם ע"י בני זוג מתוך בחירה, מתוך רצון חופשי, ומתוך הבנה של תוכנו ומשמעותו.

כמו כן, במידה שהצדדים נהגו לפיו בפועל במשך תקופה ממושכת ובאופן המעיד על גמירות דעתם ביחס אליו ובהכרה בתוקפו כאילו הוא אכן אושר כדין, אזי המדובר בהסכם תקף לכל דבר ועניין, חרף העובדה שהוא לא אושר כדין על ידי רשות מוסמכת כנדרש בחוק.

במסגרת הליך ע"א 1629/11 יצחקי נ' ס.ו. נדון מקרה בו בעל העביר לאשתו את זכויותיו בדירתם המשותפת במסגרת הסכם גירושין שכלל גם רכיב של חלוקת רכוש.

הצדדים חתמו על תצהירי ההעברה, הבעל הפקיד יפוי כח בלתי חוזר מטעמו לטובת האשה והעסקה גם דווחה לרשויות המס. אולם, בטרם נרשמו הזכויות של הבעל שהועברו לאשה על שמה, הוטל עיקול על הזכויות של הבעל מצד נושה של הבעל.

בית המשפט העליון קבע כי יש לתת להסכם זה תוקף על אף שהוא לא אושר, וכי זכויותיה של האשה במקרה זה גוברות על זכויות הנושה של הבעל, וזאת מאחר שהוכח שההסכם נערך באופן חוקי ושלא למראית עין או למטרת הברחת נכסים.

כלומר, כאשר מדובר בהסכם ממון אשר לא אושר כדין, אשר מעורבים בו צדדים שלישיים כגון נושים של אחד מבני הזוג, אזי ניתן יהיה לראות בו כבעל תוקף מחייב במידה והוכח שהצדדים התנהגו לפיו בפועל כאילו הוא אושר כדין, וכי אין המדובר בהסכם שנעשה למראית עין או בהסכם שתכליתו הברחת נכסים מנושים וכדומה.

כמה מילים לסיכום

כאשר מדובר בהסכם ממון אשר לא אושר כנדרש על פי הדין, אזי הכלל הוא שהמדובר בהסכם חסר תוקף, למעט במקרים חריגים בהם הצדדים נהגו לפיו בפועל כאילו המדובר בהסכם בעל תוקף אשר אושר כדין.

לצורך החלתו של הסכם ממון כאמור יש צורך בפניה לייצוג של עורך דין המתמחה בדיני משפחה, שכן על בן/בת הזוג המבקשים לשמור ולקיים את ההסכם לעבור הליך משפטי לא פשוט, במטרה לשכנע את בית המשפט בצדקת דרכים, כפי שעולה מהדוגמאות הנ"ל.

משרד גוטמן צברי טיפל לאורך השנים במאות תביעות של בני זוג הנוגעות לתוקפם של הסכמי ממון כאמור, בין אם לצורך ביטול הסכם חתום ובין אם לצורך מתן תוקף משפטי וחוקי להסכם ולאחר שעברו שנים מיום שנחתם. אנחנו עומדים לרשותך ונשמח לסייע בכל עת.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   הסכמי ממון   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון