×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הלכת השיתוף מכתיבה את אופן חלוקת הרכוש של זוגות שנישאו לפני ה-1 לינואר 1974...
הלכת השיתוף חשובה לך אם התחתנת לפני 1/1/1974 לצורך חלוקת רכוש
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו
ייעוץ מקצועי לחלוקת רכוש משותף
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו

הכירו את מהותה של הלכת השיתוף

      26/06/2022 12:39

הלכת השיתוף הנה ההלכה אשר חולשת על אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג שנישאו לפני יום 1.1.1974 הוא היום בו נכנס לתוקף חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973.

ככלל חלוקת הרכוש בארץ ניתנת לביצוע בהתאם לדין או בהתאם להסכם שנערך בין הצדדים, המכונה גם הסכם ממון.

חלוקת הרכוש לפי הדין יכולה להיעשות בהתאם להסדר איזון המשאבים, שהינו הסדר הקבוע בחוק יחסי ממון, אשר חל על בני זוג שנישאו לאחר יום 1.1.1974 או בהתאם להלכת השיתוף, שהנה הלכה פרי הפסיקה, אשר כאמור חלה על בני זוג שנישאו לפני יום 1.1.1974.

הלכת השיתוף קובעת כי הרכוש אשר נצבר במשך חייהם המשותפים של בני זוג אשר חיים בצוותא ומקיימים משק בית משותף, הנו רכושם המשותף, וזאת גם אם הוא רשום רק על שם אחד מהם, ועל כן יש לחלקו בחלקים שווים ביניהם אלא אם כן הוכחה כוונה אחרת.

הלכה זאת נקבעה במסגרתו של הליך בג"ץ 1000/92 בבלי נ. ביה"ד הרבני הגדול.

קראו בהרחבה: הלכת השיתוף אצל מוסלמים

הלכת השיתוף הינה למעשה חזקה הניתנת לסתירה לפיה בני זוג המנהלים אורח חיים תקין ומאמץ משותף, מתכוונים ליצור שיתוף בכל הרכוש הנצבר על ידיהם במהלך חייהם המשותפים, וזאת ללא תלות בשאלה על שם מי מהם הוא נרשם. כך נקבע בהליך בג"ץ 8214/07 פלונית נ' פלוני וביה"ד הרבני הגדול.

המאמץ המשותף יוכר גם כאשר אחד מבני הזוג, בדרך כלל הגבר, השקיע את מרצו כדי לרכוש מקצוע ולעבוד, בעוד האשה תמכה בו בכך שהיא נשארה בבית, על מנת לטפל במשק הבית ולגדל את ילדיהם המשותפים.

כלומר, הלכת השיתוף נובעת מן התפיסה כי כל אחד מבני הזוג תורם בדרכו שלו לקיום התא המשפחתי, וכי התרומה איננה חייבת להתבטא באופן כלכלי-כספי בלבד, אלא גם באמצעות מתן תמיכה נפשית, טיפול במשק הבית וטיפול בילדים.

בהקשר זה נועדה הלכת השיתוף לדאוג גם להבטחת זכויותיה של אישה שוויתרה על רכישת מקצוע ומקורות להכנסה משלה, וזאת על מנת לדאוג לבית ולילדים, בעוד הבעל התבסס במקצועו או אף בנה לו עסק משלו.

כך נקבע בעניין זה בהליך ע"א 630/79 ליברמן נ' ליברמן:

"אין נקל ראש ולהמעיט בתרומה הנכבדה של בת הזוג לתרומת הנטע המשפחתי וללבלובו, בניהול משק הבית, גידול הילדים וחינוכם, יצירת קן חם למשפחה, סיפוק צרכיו של הבעל... בכך יש תרומה לפעילות הבעל בעסקיו".

כדי להחיל את חזקת השיתוף על רכושם של בני הזוג, יש להוכיח שבני הזוג ניהלו אורח חיים תקין וקיימו מאמץ משותף. על מנת לשלול ניהול אורח חיים תקין יש להוכיח קרע ממשי או פירוד, ואין די בקיומם של מריבות או ויכוחים בין בני הזוג, מאחר ובחיי נישואים רבים ישנן עליות ומורדות.

לאחר הקמת החזקה, זכאי בן הזוג הטוען שלא התקיימה כוונה לשיתוף, לנסות ולסתור את החזקה לגבי נכס מסויים. לשם כך נדרשות ראיות של ממש, כבדות משקל, ואין די בהתרשמותו של השופט מבעלי הדין כדי להחליט בעניין זה. כך נקבע בהליך ע"א 806/93 הדרי נ' הדרי.

לצורך עניין זה אין די ברישום פורמלי של הנכס רק על שם אחד מבני הזוג או קיומם של חשבונות בנק נפרדים, אלא יש להוכיח פירוד ממשי או כוונה מפורשת להפרדת נכס מסוים.

במסגרת נכסי הרכוש המשותף ניתן לכלול נכסי נדל"ן, כגון דירת המגורים של בני הזוג, כלי רכב, חשבונות בנק, שרשומים רק על שם אחד מבני הזוג, וכן זכויות סוציאליות של אחד מבני הזוג, כגון זכויות פנסיה, פיצויי פיטורים, קופות גמל וכדומה.

בנוסף ניתן לכלול בהם נכסים עסקיים של אחד מבני הזוג, וכן נכסי קריירה הכוללים מוניטין מקצועי אישי שלו ומוניטין עסקי של העסק שלו.

יחד עם זאת, אין לכלול בנכסי הרכוש המשותף נכסים חיצוניים, אשר כוללים נכסים שנצברו על ידי אחד מבני הזוג לפני הנישואים, או נכסים שהועברו אליו במתנה או באמצעות ירושה במהלך הנישואים, וזאת אלא אם כן הוכחה גם לגביהם כוונה ליצור שיתוף.

במקרה כזה הנטל מוטל דווקא על הצד הטוען שנוצרה כוונה לשיתוף גם באותו נכס חיצוני לכאורה, כך שהוא הוטמע למעשה בתוך הרכוש המשותף.

על מנת להוכיח כוונת שיתוף בנכסים החיצוניים, בין אם היא נאמרה בצורה מפורשת, ובין אם היא נלמדת על דרך ההתנהגות, יש להוכיח כי הנכס החיצוני נטמע בתוך הרכוש המשותף וזאת בהתאם לנסיבותיו של מקרה ומקרה בנפרד.

כלומר אין די בכך שבני הזוג נישאו זה לזה אלא יש להוכיח קיומו של דבר מה נוסף, מלבד עצם קיום הנישואין, ממנו ניתן להסיק על כוונה ליצור שיתוף כאמור.

הסיבה העיקרית בגינה מקבלים בתי המשפט את טענת השיתוף הינה כאשר הוכח שבן הזוג השני, הטוען לשיתוף, ביצע גם הוא השקעות כספיות בנכס החיצוני אשר השביחו אותו.

יחד עם זאת, ניתן להוכיח את כוונת השיתוף גם באמצעים אחרים, כגון כאשר בן הזוג שירש את הנכסים יוצר לגביהם כל הבטחות במצגים אקטיביים, אשר בן הזוג השני יכול להסתמך עליהם כאילו נוצרה כוונת שיתוף לגביהם.

במסגרת הליך ע"א 4151/99 בריל נ' בריל, נקבע כי החלת הלכת השיתוף על נכסים חיצוניים מושפעת מאיכות יחסיהם של בני הזוג, משך הנישואים, טיב הנכס החיצוני, ונסיבות נפילתו בחלקו של אחד מבני הזוג.

עוד נקבע כי במידה והנכס נרכש במהלך הנישואים באמצעות כספים שכולם נצברו על ידי בן הזוג לפני הנישואים, אזי יהא דינו כדין נכס שנרכש לפני הנישואין.

לעומת זאת, במידה ורק חלק מהנכס מומן מכספים אלו וחלקו האחר מומן מכספים שנצברו במהלך הנישואים, אזי גם נכס זה עשוי להיכלל בנכסים המשותפים, שכן ערבוב מקורות המימון השונים יכול להצביע על כוונת בני הזוג ליצור שיתוף גם בנכס זה.

כך נפסק גם כאשר רוב הנכס, 4/7 ממנו, מומן על-ידי רכוש שהיה שייך לבן הזוג לפני נישואיו, וזאת במיוחד כאשר מדובר בדירת המגורים של בני הזוג, כמו שאירע בהליך ע"א 686/85 מערבי נ' מערבי.

הלכת השיתוף איננה חלה רק על הנכסים של בני הזוג אלא גם על חובותיהם. בהתאם לכך, חובות שנצברו רק על שם אחד מבני הזוג במהלך הנישואין נחשבים אף הם כחובות משותפים לשני בני הזוג, בתנאי שהמדובר בחובות שנצברו לצורך מימון הצרכים השוטפים של התא המשפחתי, כגון רכישות לבית המגורים, מזון וכדומה.

זאת להבדיל מחובות שאינם רלוונטיים לכך, כגון חובות שנוצרו עקב מעשים בלתי חוקיים, הימורים, סמים וכדומה.

כדי לחלק את הרכוש בהתאם להלכת השיתוף, יש לסכם את סך כל הנכסים המשותפים של שני בני הזוג, ולקזז מהם את סך כל החובות המשותפים. את היתרה יש לחלק בחלקים שווים בין בני הזוג.

נציין עוד כי בשונה מהסדר איזון המשאבים אותו ניתן לממש בדרך כלל רק בעת הגירושין, אזי ניתן לחלק את הרכוש על פי הלכת השיתוף ללא תלות בעריכת הגירושין.

לסיכום, נדגיש כי אם נישאת לפני ה-1 לינואר 1974 והחלטת או שנכפה עליך להתגרש, יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי באמצעות עורך דין המתמחה בהליכי גירושין, לצורך קבלת חוות דעת מצקועית ותכנון הליכי הגירושין ובכלל זאת, גם נושא חלוקת הרכוש אשר יוסדר ככל הנראה באמצעות שימוש בהלכת השיתוף.

קריאה נוספת:

קרא עוד
שייך לנושא:   חלוקת רכוש   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (5) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 5 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון