×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
ישנן לא מעט דרכים אפשרויות שעשויות להבטיח את קיומה של הצוואה ולהגן עליה מפני ביטול...
הגנה על צוואה מפני התנגדות לקיומה והאפשרות לבטלה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

איך אפשר להגן על תוקפה של צוואה?

      04/12/2018 22:33

ישנן כמה וכמה דרכים חוקיות שבאמצעותן ניתן וראוי להגן על צוואה מפני התנגדות עתידית לקיומה ו/או פניה לבית המשפט בניסיון לבטלה.

צוואה הינה מסמך משפטי במסגרתו מגלה המצווה את רצונו לגבי מה ייעשה ברכושו לאחר מותו ולמי הוא יחולק. מטבע הדברים, המדובר באחד המסמכים המשפטיים החשובים ביותר שהאדם הפרטי עורך בחייו, הגם שתחולתו רלוונטית לתקופה שלאחר מותו.

ברם, על מנת להקנות לצוואה תוקף משפטי מחייב ובאופן שיאפשר לממש את האמור בה בהתאם לרצון המצווה, יש להוציא לה צו קיום צוואה.

במידת הצורך נדרש גם להתגבר על ההתנגדויות שיוגשו במסגרת הליך הוצאת צו זה אם וככל שתוגשנה כאלה. לפיכך, על מנת להגן על הצוואה ולהבטיח את ביצועה המלא בבוא העת, ללא מחלוקות והתנגדויות מיותרות, מומלץ לעשות פעולות שונות בעניין זה, אשר יגבירו את הסיכויים לקבלת צו קיום לצוואה.

פעולות אלו נחלקות לשתי תקופות עיקריות:

  • פעולות בעת עריכת צוואה ובמועדים הסמוכים לה, שעל המצווה עצמו לנקוט בהם.
  • פעולות לאחר מות המצווה, שעל היורשים על פי הצוואה לנקוט בהן.

פעולות הגנה שעל המצווה לנקוט בעת עריכת הצוואה ובסמוך לכך

הפעולות שמומלץ למצווה לנקוט בהן על מנת להגן על הצוואה שלו נחלקות אף הן לשני סוגים: הגנה פיזית והגנה משפטית.

מבחינת ההגנה הפיזית על הצוואה מפני אובדנה או השמדתה חלילה, מומלץ להניח את הצוואה ולשמור אותה במקום בטוח כגון כספת. כמו כן יש להפקיד עותק ממנה גם בידיו עורך דין ויכול שיהא זה עורך הדין שסייע לעריכת הצוואה וליידע את כל הנוגעים בדבר על כך.

בנוסף, ניתן להפקיד עותק מהצוואה בידי הרשם ענייני ירושה שבאזור מגורי המצווה, בהתאם לסעיף 21 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 וזאת במידה והמדובר בצוואה בכתב יד או בצוואה בעדים.

לשם כך על המצווה להצטייד באישור תשלום על האגרה, תעודת זהות, להכניס את הצוואה לתוך מעטפה סגורה שעליה יהיה רשום שמו והתאריך שבה הופקדה, ולמסור אותה להפקדה אצל הרשם במו ידיו.

הרשם אינו בודק את תוכן המסמך אך התאריך שבו הופקדה יהווה כראייה לכאורה שהצוואה אכן נעשתה על ידי אותו אדם לכל המאוחר בתאריך שבו נמסרה. יחד עם זאת, המצווה יהיה רשאי לבקש לקבל בחזרה את הצוואה שהפקיד אצל הרשם וזאת בכל עת בה יחפוץ.

מבחינת ההגנה המשפטית על הצוואה, חשוב להקפיד שהצוואה תיערך כדת וכדין, ובהתאם לכל הוראות החוקים והפסיקה הרלוונטיים לאופן עשייתה הספציפי.

עקרונית, החוק מאפשר לערוך צוואה בארבעה אופנים: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

לפיכך יש להקפיד כי ביצוע סוג הצוואה שנבחר בפועל יבוצע בדיוק בהתאם להוראות הדין, על מנת שלא ליצור פתח או סיכון ליצירת עילה להתנגדות לקיום הצוואה בגין כך. כך, לדוגמא, חשוב שצוואה בעדים תיערך בפני שני עדים, ושצוואה בכתב יד תיערך כולה בכתב ידו של המצווה.

בנוסף ועל מנת לשלול עילות להתנגדות לקיום הצוואה בגין מצבו הרפואי / נפשי / רגשי של המצווה, ולרבות עקב חשש להשפעה בלתי הוגנת על המצווה, בהתאם לסעיף 30 לחוק הירושה, מומלץ לצלם את אופן עריכת הצוואה וחתימתה על ידי המצווה, וכן להצטייד בחוות דעת רפואית אודות מצבו הפיזי והנפשי סמוך למועד עריכת הצוואה.

אמצעים אלו נחוצים במיוחד כאשר מדובר במצווה קשיש ו/או במצב פיזי / מנטלי רעוע. צרפו לצוואה מסמך רפואי רשמי המעיד כי המצווה היה צלול וכשיר משפטית מבחינה רפואית, נכון למועד כתיבת הצוואה. מסמך כזה יכול לחסוך הרבה כאבי ראש ותסבוכות מיותרות בעתיד.

פעולות הגנה שעל היורשים על פי הצוואה לנקוט לאחר מות המצווה

לאחר פטירת המצווה הצוואה הופכת למסמך סופי וגמור, שכן לא ניתן עוד לשנותה. כל שנותר לעשות בשלב זה הינו להגיש בקשה למתן צו לקיום הצוואה, ולקוות שלא תוגשנה התנגדויות מיותרות לצו.

כדי למנוע ככל הניתן הגשת התנגדויות כאלו מומלץ להימנע מיצירת סיטואציות שעלולות להצמיח עילות להגשת התנגדות כזו.

לשם כך, מומלץ להימנע ממתן כל אינפורמציה מיותרת מצד מי שהיה לו קשר כלשהו לעריכת הצוואה, ואשר עלולות לשמש כבסיס או ראיה לעילת השפעה בלתי הוגנת מצידו על המצווה בהתאם לסעיף 30 לחוק הירושה או מעורבות בעריכת הצוואה בהתאם לסעיף 35 לחוק.

כך, לדוגמא, מומלץ להימנע מלמסור מידע בדבר מתן תמיכה למצווה שעלול לשמש כבסיס לעילה בדבר היווצרות תלות בין המצווה לאותו אדם ובניגוד לסעיף 30 לחוק, או מידע בדבר יצירת הקשר שבין המצווה לבין העורך הדין שסייע לו בעריכת הצוואה, שעלול לשמש כבסיס לעילה בדבר מעורבות אותו אדם בעריכת הצוואה כאמור בסעיף 35 לחוק.

במידה וכבר קיימים לכאורה פגמים כלשהם לגבי כשרות הצוואה, צורניים או מהותיים, חשוב לאתר אותם מבעוד מועד על מנת להתכונן אליהם ולדעת כיצד להתמודד עמם במידה ופגמים אלו יוזכרו במסגרת ההתנגדות.

כך, לדוגמא, סעיף 32 לחוק מסמיך את רשם הירושות או בית המשפט לענייני משפחה לתקן טעות סופר טכנית שנפלה בצוואה, כגון לגבי תיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר, בחשבון וכדומה, אך זאת בתנאי שניתן לקבוע בבירור מה הייתה כוונתו האמיתית של המצווה.

ברם, על מנת להתחקות אחר כוונתו האמיתית של המצווה, יש ללמוד עליה כפי שהיא משתמעת מתוך לשון הצוואה, ובמידה שהיא אינה משתמעת מכך, כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות החיצוניות לאופן עריכת הצוואה. כך קובע סעיף 54 לחוק.

קראו בהרחבה על פרשנות צוואה

הנסיבות החיצוניות הינן נסיבות הכוללות את כל האירועים הרלוונטיים שהתרחשו עד לעריכת הצוואה, בעת עריכתה בפועל ולאחר עריכתה, ואשר מהם ניתן ללמוד על אומד דעתו שלהמצווה.

לשם כך מומלץ מאד ליורשים על פי הצוואה לאסוף כמה שיותר ראיות על נסיבות אלו, לרבות באמצעות מסמכים בכתב ועדים חיצוניים שהיו עדים לנסיבות אלו.

קריאה נוספת: אישור צוואתו של קשיש שהוריש את כל רכושו למטפלת!

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (6) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 6 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון