×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את הדרך לבטל צו ירושה או צו קיום צוואה בהתאם לסעיף 72 לחוק הירושה...
ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה לפי סעיף 72 לחוק הירושה
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

      18/02/2020 12:01

כשם שחוק הירושה, תשכ"ה-1965 מסדיר את אופן הוצאת צו ירושה וכן את אופן הוצאת צו קיום צוואה, כך הוא גם מסדיר את האפשרות לבטל או לתקן צווים כאלו.

חשוב להדגיש כי לצורך ביטולו של צו הירושה באמצעות בית המשפט, חשוב מאד לפעול לפי הוראות החוק והנחיות הפסיקה ובאמצעות עורך דין מומחה בדיני משפחה. המדובר בהליך מורכב, המצריך ניסיון משפטי מקיף בענייני ירושה.

לשיחה אישית עם עו"ד במשרד גוטמן צברי חייג/י: 072-336-0526

האפשרות לבטל או לתקן צו ירושה או צו קיום צוואה מעוגנת במסגרת סעיף 72 לחוק הירושה, אשר קובע כך:

(א) נתן רשם לענייני ירושה או בית משפט צו ירושה או צו קיום, רשאי כל אחד מהם, לגבי צווים שנתן, לפי בקשת מעוניין בדבר, לתקנם או לבטלם על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניו בזמן מתן הצו. ואולם ראה רשם לענייני ירושה שלא להיזקק לעובדה או לטענה שהמבקש יכול היה להביאה לפני מתן הצו, או שיכול היה להביאה לאחר מכן ולא עשה כן בהזדמנות הסבירה הראשונה, יעביר את הבקשה לבית המשפט.

(ב) תוקן או בוטל צו ירושה או צו קיום לפי הוראות סעיף קטן (א), יודיע על כך הרשם לעניני ירושה ברבים וליורשים על פי דין או לנהנים על פי הצוואה.

כלומר, בהתאם לסעיף 72 לחוק הירושה ניתן להגיש בקשה לביטול צו ירושה או צו קיום צוואה בשל טענות או עובדות חדשות שלא הובאו בפני רשם הירושה או בית המשפט שנתנו את הצו מלכתחילה.

בעניין זה יש לשים לב ולהבדיל היטב בין צו שיש לבטלו מאחר שנפלה בו טעות מהותית, לבין צו שיש לבטלו בשל טענות או עובדות חדשות. במקרה הראשון, ניתן לבטל את הצו באמצעות הגשת ערעור. רק במקרה השני ניתן לבטל את הצו באמצעות הגשת בקשה לפי סעיף 72 לחוק.

סעיף 72 קובע כי כל מעוניין בדבר רשאי להגיש בקשה כזו. הביטוי מעוניין בדבר הנו ביטוי רחב, אשר איננו מוגבל רק ליורש על פי דין או לזוכה מכוח צוואה, אלא כולל גם נושה של העיזבון ואף נושה של יורש של העיזבון.

על פי הפסיקה כאשר בית המשפט בוחן בקשה לפי סעיף 72 לחוק הירושה, עליו לבחון את קיומם של שלושת התנאים המצטברים הבאים:

  • האם קיימת עובדה שלא הובאה בפני בית המשפט או הרשם טרם מתן הצו, או קיימת טענה שלא נטענה בפני בית המשפט בעת שנתן את הצו.
  • האם במידה ואותה עובדה או טענה הייתה מובאת בפני בית המשפט, או הרשם, קודם מתן הצו, היה בה כדי לגרום לקבלת צו שונה מזה שניתן.
  • האם ניתן היה להביא את הטענה הכלולה בבקשה לביטול או לתיקון הצו בפני בית המשפט קודם להגשת הבקשה לביטול הצו. שכן, מאחר ותיקון הצו מהווה חריג לכלל סופיות הדיון, אזי במידה והמבקש לא עשה כן בהזדמנות הראשונה שהייתה לו, בדרך כלל ידחה בית המשפט את הבקשה. עם זאת, בית המשפט אינו חייב לעשות כן, ונתון לו שיקול דעת לקבל את הבקשה, וזאת גם אם היא לא הוגשה על ידי המבקש בהזדמנות הסבירה הראשונה. כך נקבע בהליך ע"א 601/88 רודה נ' שרייבר.

הפעלת שיקול הדעת השיפוטי לגבי הבקשה תיעשה בהתאם לנסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה.

במקרים בהם יוכח שלא הייתה הסתמכות או שינוי מצב לרעה של צדדים שלישיים, או שהנסיבות אינן מלמדות על שימוש לרעה בזכות, תוך פגיעה בסופיות הדיון וזאת לפי מבחני תום הלב והשיהוי, אזי בית המשפט יבחן את התקיימות תנאי סעיף 72(א) לחוק על דרך של פרשנות רחבה ומקלה. כך נקבע בהליך בש"א 1471/08 אשרף נ' האפוטרופוס הכללי.

כמו כן יש לתת את הדעת לנסיבות הבאות:

  • מהותה, טיבה ומשקלה הלכאורי של העובדה או הטענה החדשה, למידת האיחור בהגשת הבקשה ובהבאת העובדה והטענה החדשות לפני בית המשפט.
  • הסברו של המבקש לאיחור בהגשת הבקשה ומהי מידת הסבירות או אי הסבירות של הסבר זה.
  • הקושי שהשיהוי עלול לגרום בבירור זכויותיהם המהותיות של הצדדים, והאם בעטיו של האיחור נוצר קושי לברר את עובדות המקרה לאשורן.
  • מידת חומרת הפגיעה בכל אחד מהצדדים עקב שינוי הצו המבוקש.

כך נקבע ע"י ביהמ"ש העליון בהליך ע"א 4440/91 טורנר נ' טורנר וכן במסגרת הליך ע"א 516/80 לשינסקי נ' הנאמן על נכסי החייב מנפרד לשינסקי.

דיון בבקשה לביטול צו ירושה לפי סעיף 72

במסגרת הליך תמ"ש 57918-06-15 ע.ח.פ. נ' ר.פ. נדונה בקשה לביטול צו ירושה אשר הוצא לבקשת בעלה של המנוחה. הצו חילק את עזבון המנוחה בין הבעל לבין הבת המשותפת לו ולמנוחה, וזאת בחלקים שווים ביניהם.

בית המשפט קבע על סמך הראיות שהובאו בפניו כי בעת פטירתה המנוחה הייתה פרודה מהבעל מזה 6 שנים. עוד נקבע כי הבעל נהג כלפי המנוחה באלימות, הן במהלך החיים המשותפים והן לאחר מכן.

הבעל זנח את המנוחה ובתם המשותפת לאחר פטירת בנם הבכור בדמי ימיו, וחי בזוגיות עם אישה אחרת, ממנה אף נולדו לו שלושה ילדים, שניים מהם עוד קודם לפטירת המנוחה.

ברם, עקב מצבה הנפשי הקשה של המנוחה לא היה בידיה ליזום הליך גירושין. בנוסף, לאחר פטירת המנוחה השתלט הבעל על דירתה, השכירה לצד ג' ונטל לעצמו את דמי השכירות, מבלי ששיתף בהם את הבת המשותפת לו ולמנוחה עד עצם היום הזה.

עוד נקבע שאין מחלוקת שהעובדות הללו לא היו ידועות לרשמת לענייני ירושה בעת שניתן צו הירושה, וכי הבאת העובדות הללו בפני הרשמת הייתה מובילה למתן צו ירושה שונה מזה שניתן. שכן לו היה ידוע עליהן אז, לא היה מקום לזכות את הבעל במחצית עיזבון המנוחה, בהיותו בן זוגה לכאורה של המנוחה, כפי שנקבע בצו הירושה.

בית המשפט קבע כי יש לפרש את המונח בן זוג בסעיפים 10–11 לחוק הירושה כמי שנשוי בקשר נישואין פורמלי, להבדיל מזוגיות מהותית כדוגמת ידועים בציבור, אשר עניינם הוסדר בסעיף 55 לחוק הירושה.

בנוסף, יש לבחון גם כיצד היה פוסק בית הדין הרבני תיאורטית, אילו הייתה סוגיית ההיזקקות לגט מובאת לדיון בפניו בחייו של אותו מוריש. כלומר, על בית המשפט הדן בסוגיית הירושה לבחון, על סמך הראיות שהובאו בפניו, האם היה בית הדין הרבני מחייב מתן גט לו נדון העניין בפניו עובר לפטירת המוריש.

בנסיבות אותו תיק, קבע בית הדין כי לו היה נדון העניין בפני בית הדין הרבני בעת הרלבנטית, היה זה מחייב את הבעל במתן גט למנוחה. שכן, הבעל נטש כאמור את המנוחה וקיים חיי זוגיות עם אחרת ממנה אף נולדו לו שני ילדים עוד בחיי המנוחה.

מצב דברים זה מקים עילה לחיוב ואף כפיית הבעל למתן גט, אילו היה נדון העניין בפני בית הדין הרבני בחיי המנוחה.

גם אם יטען שעובדות אלו אינן מקימות עילה לחיוב הבעל במתן גט, אזי עדיין יש מקום לראותו כמי שמחויב במתן גט לצרכי דיני הירושה, וזאת מכח עיקרון ההדדיות. שהרי במצב דברים הפוך, בו היה מוכח שאישה היא המקיימת זוגיות עם אחר, תחת בעלה ואף הביאה עמו ילדים לעולם, הייתה האישה אסורה על בעלה וחייבת בגט.

הדברים שלעיל אמורים שבעתיים לאור הכלל שלא יצא חוטא נשכר, וזאת לאור התנהגותו החמורה של הבעל כלפי המנוחה.

לאור כל האמור לעיל ביטל בית המשפט את צו הירושה בהתאם לסעיף 72 לחוק וקבע שתחתיו ינתן צו ירושה מתוקן לפיו בתה של המנוחה הנה היורשת היחידה של עיזבון המנוחה.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון