×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את הדרך החוקית והמהירה לביטול צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת על המצווה...
ביטול צוואה בשל השפעה בלתי הוגנת על המצווה - 4 המבחנים!
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו
טיפול מקצועי של עו"ד בענייני צוואות
טיפול מקצועי בכל ענייני הצוואה ופתרון סכסוכי צוואה בין יורשים: פנו אלינו

ביטול צוואה בגלל השפעה בלתי הוגנת על המצווה

      20/03/2016 13:32

על מנת לתת לצוואה תוקף מחייב יש להגיש לאחר פטירת המוריש בקשה לצו קיום צוואה. מנגד, כל מי שמתנגד לקיום הצוואה רשאי להגיש התנגדות לבקשה זו בפני רשם הירושות ובמקרה כזה יועבר התיק לבית המשפט לענייני משפחה.

עקרון העל של דיני הצוואות קובע כי על הצוואה לשקף את רצונו האמיתי של המצווה, כשהוא חופשי מכל השפעה זרה ובלתי הוגנת.

ניסיון החיים מלמד כי אחת העילות המרכזיות לצורך התנגדות למתן צו לקיום הצוואה, הנה קיומה של השפעה בלתי הוגנת על המצווה בעת עריכת הצוואה, באופן לפיו כתוצאה מכך הצוואה לא שיקפה את רצונו האמיתי של המצווה כי אם של המשפיע.

כך למעשה נקבע לאור סעיף 30(א) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 אשר בו כתוב: "הוראת-צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי-הוגנת, תחבולה או תרמית - בטלה".

זו גם הסיבה מדוע נקבע בסעיף 35 לחוק הירושה כי גם הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, אשר מזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, הנה הוראה בטלה. זאת על מנת למנוע יצירת השפעה שלילית או סחטנות מצד אותם גורמים על המצווה.

לפיכך, במידה והוכח כי המצווה ערך את הצוואה כשהוא נתון תחת השפעה בלתי הוגנת עליו, כגון הפעלת לחצים קשים עליו, ניתן לומר כי נפל פגם משמעותי בעריכת הצוואה אשר יש בו כדי להביא לפסלותה ולביטולה.

עם זאת, יש לזכור ולשים לב היטב גם לסעיף 31 לחוק הירושה, אשר קובע כי במידה שעברה שנה מהיום שהאונס, האיום, ההשפעה הבלתי הוגנת או התחבולה חדלו לפעול על המצווה, או מהיום שנודע למצווה על התרמית או הטעות, והיה בידי המצווה לבטל את הצוואה ולא עשה כן, לא יהיה עוד באותו פגם כדי ביטול הוראת הצוואה או תיקונה.

במסגרת הליך ע"א 4902/91 גודמן נ' ישיבת הרב שלמה מוסאיוף זצ"ל בירושלים קבע בית המשפט העליון בין כי השפעה בלתי הוגנת הנה השפעה שיש בה מרכיב של אי הגינות שעל פי מושגים של מוסר אישי וחברתי יש בו כדי להצדיק את ביטולה של הצוואה.

הלכה זו מכוונת לכך שמעבר להוכחת קיומה של השפעה ברמה העובדתית, על בית המשפט להשתכנע מנסיבותיה של אותה השפעה בקיומו של מרכיב בלתי הוגן שיש בה וכי הצוואה הייתה פועל יוצא של אותו מרכיב.

ודוק, חשש לקיומה של ההשפעה הבלתי הוגנת והעלאת סברות וחשדות בעלמא תוך הסתמכות כאמור על העובדה שנושלו יורשים לטובת זוכים אחרים, אין בהם כדי להביא לבטלותה של הצוואה מטעם זה.

במסגרת הליך דנ"א 1516/95 מרום נ' היועמ"ש לממשלה נקבע כי הנחת המוצא בעניין זה הינה שהצוואה כשרה ותקפה, וזאת לאור עקרון העל בדבר כיבוד רצון המצווה, והמגמה המעדיפה לתן תוקף לצוואה כאשר הדבר אפשרי.

עוד נקבע כי נטל ההוכחה לקיומה של השפעה בלתי הוגנת מוטל על הטוען לקיומה, כך נפסק לדוגמא בהליך ע"א 245/85 אנגלמן נ' קליין. כמות הראיות שתידרש לעניין זה הנה משמעותית, כאמור בהליך ע"א 3828/98 מיכקשווילי נ' מיכקשווילי.

לפיכך, על המגיש התנגדות לקיום צוואה להוכיח באמצעות ראיות כבדות משקל שאכן נפל בה פגם כלשהו אשר מצדיק את פסילתה או ביטולה.

כל ספק בעניין זה פועל לטובתו של מי שביקש את קיום הצוואה. במידה והמתנגד הוכיח קיומה של חזקה לכאורה בדבר הפעלת השפעה בלתי הוגנת על המצווה, עובר נטל הראיה אל מי שמבקש את קיום הצוואה, באופן לפיו עליו לסתור חזקה זו. יחד עם זאת נטל השכנוע עדיין מוטל על כתפי המתנגד ואיננו מוסר ממנו לעולם.

במידה והפעלת ההשפעה הבלתי הוגנת על המצווה נעשתה גם תוך ניצול מצבו המנטלי ו/או הפיזי ו/או הנפשי הקשה, כפי שנעשה במקרים רבים, ניתן לטעון כי יש לפסול את הצוואה גם מאחר שהיא נעשתה בשעה שהמצווה היה נעדר כשרות ויכולת להבין בטיבה של הצוואה, כאמור בסעיף 26 לחוק הירושה.

נטל השכנוע בעניין טענה זו מוטל על הטוענים לה. לצורך שלילת הכשרות לא די בהעלאת ספקות בלבד וכמות ההוכחה אינה עניין של מה בכך, וזאת כפי שנקבע בהליך ע"א 851/79 בנדל נ' בנדל.

להוכחת הטענה ניתן להסתייע במסמכים רפואיים, לרבות חוות דעת רפואית, אודות המצווה נכון למועד עריכת הצוואה או בסמוך לאותו מועד, כפי שנקבע בהליך רע"א 7019/94 ליפבסקי נ' דן, בעדויות של מי שערך את הצוואה ו/או מי ששימש כעד לה, כאמור בהליך ע"א 7506/95 שוורץ נ' בית אולפנא בית אהרון וישראל וכן ובעדויות אחרות.

הדרך להכרעה: האם היתה השפעה בלתי הוגנת על המצווה?

במסגרת הליך מרום הנ"ל נקבעו ארבעה מבחנים לבחינת ההשפעה הבלתי הוגנת על המצווה, אשר מסייעים לבית המשפט לבחון קיומה של תלות המצווה בנהנה:

  • תלות ועצמאות - מידת עצמאות המצווה מהבחינה הפיזית והנפשית, ועד כמה הוא היה תלוי מבחינות אלו בנהנה.
  • תלות וסיוע - האם הקשר שהתקיים בין המצווה לבין הנהנה התבסס על מתן סיוע שהמצווה נזקק לו.
  • תלות וקשרי המצווה - היקף ומידת הקשרים שהמצווה קיים עם גורמים אחרים חוץ מהנהנה.
  • אופן עריכת הצוואה - נסיבות עריכת הצוואה ומידת מעורבות הנהנה בעריכתה.

עוד נקבע בתיק זה כי יש לבחון את הגיונה של הצוואה. כלומר, על מנת לקבוע האם הצוואה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה, יש לבחון האם הצוואה סבירה על פי הבנת השופט את הגיונו המשוער של המצווה וזאת בהתאם לראיות המובאות בפני בית המשפט. תשובה חיובית לשאלה זו תחזק את ההערכה כי הצוואה משקפת את רצון המצווה ולהיפך.

במסגרת הליך ע"א 2500/93 שטיינר נ' המפעל לעזרה הדדית של ארגון עולי מרכז אירופה נקבע כי ניתן ללמוד כי על קיומה של השפעה בלתי הוגנת מגורמים שונים ומשתנים: מצבו הפיזי של המצווה, מצבו המנטלי והנפשי, מידת חולשתו וסוג התלות שהוא תלוי בזולת, בדידותו וניתוקו מאנשים אחרים, מערכת הקשרים בינו לבין האדם שהוא נזקק לו וקשריו עם אחרים.

כל אלה יש בהם, לדבריה, כדי להשפיע על מידת השתעבדות רצונו ואובדן השליטה של המצווה או על חשש מפני קיומו של מצב שכזה.

במסגרת הליך עז' 47222-07-12 א.ל. נ' ש.א. נדון סכסוך ירושה של איש אמיד ביותר, אשר הותיר אחריו חמישה ילדים, רכוש ונכסים רבים בהיקף של כ-12 מיליון ש"ח, וכן צוואה אחרונה רביעית במספרה.

צוואה זו קבעה כי הבת הצעירה ביותר הינה היורשת היחידה של רוב רכושו של האב המנוח, למעט חנות יחידה אחת, אשר הזכויות בה הועברו לשניים מבין ארבעת האחים הנותרים.

מטבע הדברים, הבקשה לצו קיום הצוואה הוגשה ע"י בתו הצעירה ביותר של המנוח, בעוד יתר האחים התנגדו לקיומה, בטענה לפיה האחות הצעירה הפעילה השפעה בלתי הוגנת על האב, תוך ניצול מצבו הפיזי והמנטלי הקשה.

בית המשפט קיבל את טענת ההשפעה הבלתי הוגנת, וקבע כי האחות הצעירה ניצלה את השפעתה על המנוח על מנת להניע אותו לערוך צוואה המזכה אותה ברוב רובו של רכושו.

קביעה זו התבססה על ממצאי הראיות הבאים: אי עצמאותו של המנוח מבחינה פיזית ותלותו באחות על פי דבריה שלה, היות המנוח מושפע מהאחות ביחסים שבינו לבין היתר האחים, היות המנוח נתון להשפעה בענייני צוואות, תמיהות ותהיות בעדות עורך הצוואה והעדה לצוואה בנוגע לנסיבות עריכת הצוואה, סתירות ותמיהות רבות בגרסתה של האחות בנוגע לנסיבות עריכת הצוואה, תהיות בנוגע להגיונה של הצוואה, התנהלות מחשידה של האחות לאחר עריכת הצוואה ובסמוך למועד פטירת המנוח, התנהלות בעייתית של האחות במהלך ההליכים המשפטיים בתיק וכן בנוגע למציאת שני העתקים נוספים של הצוואה נשוא המחלוקת.

כל אלו יוצרים תשתית צפופה ומסיבית של ראיות שיש בה כדי ללמד על השפעתה הפסולה של האחות על המנוח בעריכת הצוואה.

כאמור, במידה ובית המשפט יקבל בסופו של דבר את ההתנגדות הוא יורה על פסילת הצוואה. במידה ואין צוואה כשרה אחרת שתקבל תוקף כדין, יחולק העיזבון בהתאם לכללי חלוקת הירושה על פי הדין קרי, הוראות חוק הירושה. לפיכך, מומלץ במקרה כזה להגיש ביחד עם ההתנגדות גם בקשה לצו ירושה.

בכל מקרה, על מנת לטפל בנושא בצורה יעילה ומקצועית, קיימת חשיבות רבה לעצם הפניה ושכירת שירותיו של עורך דין מעולה בדיני משפחה.

הסיכויים להביא לבטלות צוואה בשל טענות להשפעה לא חוקית על המצווה מבלי להיות מיוצג על ידי עורך דין מנוסה קטנים והסיכון לכשלון ההליך השיפוטי רב.

קריאה נוספת: המצווה סבל מדמנציה ולמרות זאת צוואתו אושרה!

קרא עוד
שייך לנושא:   צוואות   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון