×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
על תפקידו של אקטואר בעת הערכת שווי הרכוש המשותף שמיועד לחלוקה בהליך הגירושין...
תפקידו של אקטואר בהליכי חלוקת רכוש בעת גירושין
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו
ייעוץ מקצועי לחלוקת רכוש משותף
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו

תפקידו החשוב של האקטואר בחלוקת רכוש

      15/12/2019 09:12

אקטואר הינו איש מקצוע אשר עוסק בחישוב הסתברויות לעלויות של סיכונים עתידיים הכרוכים באי וודאות, לפי מודלים מתמטיים, סטטיסטיים וכלכליים.

כל עורך דין שעוסק בהליכי גירושין עובד בשיתוף פעולה צמוד עם אקטואר מומחה, אחד או יותר, כאשר שיתוף הפעולה בה לידי ביטוי במסגרת הטיפול התיקי גירושין וחלוקת רכוש.

אנשים פרטיים נזקקים בדרך כלל לשירותיו של האקטואר כשהם נקלעים להליכי גירושין, וזאת לצורך הערכת שווי הרכוש המשותף ביניהם לשם חלוקתו ביניהם. הדבר נחוץ בדרך כלל כאשר בני הזוג חולקים רכוש משותף רב ומגוון מבחינת סוגי הנכסים הכלולים בו.

את עקרונות חלוקת הרכוש המשותף ניתן לקבוע במסגרת הסכם ממון שנערך בין בני הזוג, או בהתאם לדין, במידה ולא נערך הסכם כזה.

חלוקת הרכוש בהתאם לדין יכולה להתבצע בהתאם להסדר איזון המשאבים, שחל על בני זוג שנישאו לאחר יום 1.1.1974, או בהתאם להלכת השיתוף, שחלה על בני זוג שנישאו לפני כן.

באופן כללי, כאשר מדובר בחלוקת רכוש לפי הדין, המגמה הינה להגיע לחלוקה שווה של הרכוש בין בני הזוג. לעומת זאת, כאשר מדובר בחלוקה לפי הסכם ממון החלוקה יכולה להיות גם בשיעורים שונים, בהתאם למוסכם בין הצדדים.

תהא אשר תהא השיטה לפיה יחולק הרכוש המשותף של בני הזוג, על מנת לבצע את הערכת שווי רכוש זה בצורה מקצועית והוגנת, יש להיזקק לשירותיו של האקטואר, שיערוך חוות דעת מקצועית בעניין זה.

חוות הדעת המקצועית של האקטואר צריכה לכלול הערכה כספית הן של שווי הנכסים המשותפים של בני הזוג והן של שווי ההתחייבויות המשותפות של בני הזוג. התוצאה שתתקבל מניכוי שווי ההתחייבויות משווי הנכסים הללו, היא שתתחלק בין בני הזוג בהתאם לשיעור החלוקה שנקבע ביניהם כאמור לעיל.

מטבע הדברים, המומחיות של האקטואר נדרשת בעיקר כאשר מדובר בהערכת נכסים שלא קל לאמוד את שיעורם.

נכסים שקל יחסית לאמוד את שיעורם הנם נכסים מוחשיים שלגביהם מתפרסמים מחירים מקובלים בשוק החופשי, כגון נכסי נדל"ן וכלי רכב. נכסים אלה קל לאמוד באופן עצמאי יחסית וללא היזקקות לאנשי מקצוע, אם כי לעיתים יש צורך בשמאי מקרקעין לצורך הערכת שווי נכסי הנדל"ן.

לעומת זאת, נכסים שלא קל לאמדם הנם נכסים ערטילאיים-נזילים כגון הנכסים הבאים:

  • השקעות בניירות ערך - כגון השקעות במניות, אג"ח וכדומה.
  • שווי חברה ו/או עסק - קיימות שיטות שונות להערכת נכסים אלו, כגון שיטת העסקאות הדומות, שיטת שווי שוק, שיטת היוון תזרים המזומנים העתידי, שיטת מכפיל הרווח, שיטת הערך הנכסי הנקי ועוד.
  • נכסי קריירה ומוניטין - נכסים שבן הזוג צבר לעצמו במסגרת הקריירה שהוא ניהל במהלך תקופת הנישואין, ואשר קובעים את רמת כושר השתכרותו ושיפורה. נכסים אלו כוללים מוניטין אישי, מוניטין עסקי, תואר אקדמי, רישיון מקצועי, דרגה מקצועית ועוד.
  • זכויות סוציאליות - כגון זכויות פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, מענק פרישה וכדומה. נכסים אלו אינם ניתנים בהכרח לפידיון במועד הגירושין, אלא במועד מאוחר יותר, לרבות במועד הפרישה לפנסיה, כאשר עד אז הם ממשיכים לצבור כספים.

ישנם בני זוג אשר מבקשים לחלק נכסים אלו ביניהם רק במועד הפרישה כך שבעת הליכי הגירושין הם מחלקים ביניהם רק את הנכסים המוחשיים.

כלומר, הם מחליטים שהם ידחו את חלוקת הכספים הללו עד כאשר הבעל יפרוש לגמלאות, בדרך כלל בגיל 67, יקבל את כספי הפנסיה שלו ומהם הוא יפריש לאישה את חלקה.

אולם, במקרה כזה יש לתת את הדעת למצב בו הבעל נפטר חלילה לפני הגיעו לגיל הפרישה. במצב כזה, האישה לכאורה מאבדת את זכותה לקבל את חלקה בכספי הפנסיה שלו, ועל כן יש להגן עליה מבעוד מועד.

ניתן לעשות זאת למשל, באמצעות עריכת ביטוח חיים כנגד שווי חלקה של האישה בפנסיה של הבעל, אם כי הדבר מצריך כמובן את הסכמת הבעל.

לעומת זאת, ישנם בני זוג אשר מעוניינים לחלק ביניהם את כל הרכוש המשותף כבר בעת גירושיהם, כולל הנכסים הערטילאיים וזאת על מנת לנתק כל קשר כלכלי ביניהם.

במקרה כזה מקובל שהאקטואר עורך חישוב מהוון של שוויים העתידי של נכסים אלו. לאחר ביצוע תחשיב ההיוון, חלוקת הרכוש מתבצעת באופן לפיו בן הזוג האמיד יותר משלם סכום חד פעמי לבן הזוג השני במועד חלוקת הרכוש לאחר החתימה על הסכם הגירושין ובזאת היא מסתיימת למעשה.

לשם כך דרוש אקטואר בעל ידע עמוק בסוגיות מיסוי, פנסיה, בריאות, ביטוחים לרבות ביטוחי חיים וביטוחי מנהלים, חישובי ריבית, הסתברויות תמותה ונכות, הזכויות הסוציאליות שניתנות במסגרת מקומות העבודה של בני הזוג, מצב החקיקה העדכנית ושינויי חקיקה צפויים ועוד.

מינוי האקטואר במסגרת הליך גירושין יכול להתבצע בדרכים שונות: מינוי אקטואר אחד משותף לשני בני הזוג יחדיו וזאת בין מיוזמתם ובין מיוזמת בית המשפט, או מינוי שני אקטוארים, באופן לפיו כל אחד מבני הזוג ממנה לו אקטואר משלו בהמלצת עורך הדין המייצג אותו.

המינוי בדרך השניה כמובן בעייתי יותר, הואיל ובדרך זו יכולות להתקבל שתי חוות דעת אקטואריות שונות, הסותרות זו את זו, באופן לפיו כל אחת מהן נוטה יותר להגנת האינטרסים של בן הזוג שמינה אותה.

הבדלים ופערים בין חוות הדעת האקטואריות יכולים לנבוע גם כאשר כל אחד מהבודקים התבסס על שיטת חישוב אקטוארית שונה.

במקרה כזה, כמו שנהוג בדרך כלל במקרים בהן מתקבלות חוות דעת סותרות, בית המשפט נוהג למנות מומחה מטעמו לאקטואריה, אשר יכתוב חוות דעת שתכריע בין שתי חוות הדעת הללו, או שיכתוב חוות דעת מקורית משלו במקום שתיהן.

מעמדה ומשקלה של חוות הדעת האקטוארית בפני בית המשפט הנם כשל המלצה בלתי מחייבת. לפיכך, לבית המשפט יש שיקול דעת עצמאי מלא לגביה והוא יכול להחליט האם לדחותה או לקבלה, אף זאת באופן חלקי או מלא.

יחד עם זאת, מקובל שבית המשפט ידחה את חוות הדעת במקרים חריגים בלבד, בהם קיימים טעמים משמעותיים ובעלי משקל כבד אשר מצדיקים זאת.

המדובר למשל, במקרים בהם האקטואר התנהג בחוסר אובייקטיביות, תוך ניגוד אינטרסים, בחוסר סמכות או כאשר נפלה שגיאה מקצועית גסה בחישוביו ובמקרים דומים.

זוהי אחת הסיבות העיקריות שבהליך הגירושין חשוב לבחור אקטואר מוכר, מנוסה ובעל שם, שכן כך ובהתאם תהא התייחסותו של בית המשפט לממצאיו.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   חלוקת רכוש   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון