×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את ההליך החוקי לצורך מינוי אפוטרופוס בהתאם להנחיות חוק הכשרות המשפטית...
אפוטרופסות לפי חוק הכשרות המשפטית והליך מינוי אופטרופוס כדין
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ עורך דין בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

אפוטרופסות לפי חוק ומינוי אפוטרופוס

      08/02/2016 15:18

אפוטרופוס הנו אדם האחראי והדואג לאדם אחר שאינו מסוגל לדאוג בעצמו לענייניו.

החוק המסדיר את סוגיית האפוטרופסות בישראל הינו חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, והתקנות שהותקנו לפיו.

על פי החוק בישראל קיימים שני סוגים של אפוטרופסות:

אפוטרופסות טבעית מכח ההורות - אפוטרופסות זו נתונה להורים על ילדיהם הקטינים, לפי סעיף 14 לחוק והיא פוקעת עם הגיעם של הילדים לבגרותם בגיל 18, כאמור בסעיף 62 לחוק.

אפוטרופסות משפטית מכח מינוי לפי החוק - המדובר במינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט לפי סעיף 33 לחוק.

ניתן למנות אפוטרופוס משפטי בכל אחד מהמקרים הבאים:

(1) קטין ששני הוריו מתו או שהוכרזו פסולי-דין או שהאפוטרופסות לקטין נשללה מהם לפי סעיף 27 או הוגבלה לפי סעיף 29 או שהם אינם מסוגלים למלא כלפי הקטין את חובותיהם לפי הפרק השני או שהם נמנעים, ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיהם האמורות, כולן או מקצתן. אפוטרופסות זו פוקעת עם הגיעו של הקטין לבגרות בגיל 18, כאמור בסעיף 62 לחוק.

(2) קטין בנסיבות האמורות בסעיף 28 או בסעיף 29 לחוק. המדובר במצבים בהם יש רק הורה מתפקד אחד בלבד. אפוטרופסות זו פוקעת עם הגיעו של הקטין לבגרות בגיל 18, כאמור בסעיף 62 לחוק.

(3) פסולי-דין. אפוטרופסות זו פוקעת עם ביטול פסלותו על ידי בית המשפט, כאמור בסעיף 62 לחוק.

(4) אדם שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו כולם או מקצתם ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו. אפוטרופסות זו פוקעת אם קבע בית המשפט שחדלו סיבות האפוטרופסות או שהושגה מטרתה, כאמור בסעיף 62 לחוק.

(5) אדם שאין עדיין אפשרות לזהותו. אפוטרופסות זו פוקעת אם קבע בית המשפט שחדלו סיבות האפוטרופסות או שהושגה מטרתה, כאמור בסעיף 62 לחוק.

(6) עובר. אפוטרופסות זו פוקעת אם קבע בית המשפט שחדלו סיבות האפוטרופסות או שהושגה מטרתה, כאמור בסעיף 62 לחוק.

מי שמונה לו אפוטרופוס לפי חוק נקרא חסוי בהתאם לסעיף 80 לחוק, והאפוטרופסות עליו פוקעת בכל מקרה עם מותו כאמור בסעיף 62 לחוק, ללא קשר לסיבת המינוי.

הליך מינוי אפוטרופוס על פי החוק

על מנת למנות אפוטרופוס לפי החוק יש להגיש בקשה מתאימה בפני בית המשפט לענייני משפחה כאמור בסעיף 78 לחוק, ורצוי בהחלט להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בדיני משפחה.

הבקשה יכולה להיות מוגשת על ידי בן זוגו של האדם שמבוקש למנות לו, או קרובו או בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, כאמור בסעיף 33(ב) לחוק.

בהתאם לסעיף 34 לחוק האפוטרופוס יכול להיות:

 • אדם יחיד. בהתאם לסעיף 35(ב) לחוק, על בית המשפט לתת עדיפות לאדם מתאים שהוא בן משפחתו של הקטין, אלא אם כן מצא כי בנסיבות הענין יהיה זה לטובת הקטין למנות לו אפוטרופוס שאינו בן משפחתו. בן משפחה בעניין זה כולל: אח, אחות, הורה של הורה, אח או אחות של הורה, בן זוג או בת זוג של הורה.
 • תאגיד. כמו הקרן לטיפול בחסויים.
 • האפוטרופוס הכללי.
 • ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי השואה.

ניתן למנות יותר מאפוטרופוס אחד במידה ובית המשפט ראה סיבה מיוחדת לכך, וזאת כאמור בסעיף 45 לחוק. במקרה כזה, יחליט בית המשפט אם להטיל את תפקידי האפוטרופוסות על האפוטרופסים במשותף או לחלקם ביניהם. במידה והחליט בית המשפט לענייני משפחה להטיל עליהם את התפקיד במשותף יחול סעיף 46 לחוק.

על בית המשפט למנות לאפוטרופוס את מי שנראה לו בנסיבות העניין המתאים ביותר לטובת החסוי, כאמור בסעיף 35(א) לחוק. בנוסף, עליו לשמוע לפני מינוי האפוטרופוס את דעת החסוי וזאת אם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן לברר דעתו, כאמור בסעיף 36 לחוק.

על מנת לוודא כי הצורך במינוי האפוטרופוס הנו אכן לטובת החסוי וכי צורך זה גובר על זכויות הפרט של החסוי ומצדיק את שלילתם החלקית, נעזר בית המשפט בתסקיר סעד.

המדובר בחוות דעתו של פקיד סעד שהנו למעשה עובד סוציאלי שעבר הכשרה מיוחדת לשם כך, אשר בוחן את פרטיהם של החסוי והמבקש להתמנות כאפוטרופוס, וממליץ על דבר המינוי לבית המשפט.

לאחר שבית המשפט ממנה אפוטרופוס באמצעות צו מינוי נתון האפוטרופוס לפיקוחו של האפוטרופוס הכללי.

תפקידי וסמכויות לפי חוק

תפקידי האפוטרופוס לחסוי שהינו קטין ולפסול דין הנם לדאוג לצרכי החסוי, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן חייב הוא בשמירת נכסי החסוי, ניהולם ופיתוחם.

בנוסף הנו רשאי להחזיק בחסוי ולקבוע את מקום מגוריו והוא מוסמך לייצגו וכל זאת במידה שבית המשפט לא הגביל את תפקידיו. כך קובע סעיף 38 לחוק.

תפקידי האפוטרופוס לחסוי שאינו קטין ולפסול דין, הנם לדאוג לעניינים כפי שנמסרו לו על-ידי בית המשפט. כך קובע סעיף 39 לחוק.

ככלל האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו. עם זאת, ישנן פעולות ספציפיות לגביהן האפוטרופוס מוסמך לייצג את החסוי רק לאחר שקיבל לגביהן מראש את אישור בית המשפט, וזאת כאמור בסעיף 47 לחוק וכמפורט להלן:

 • העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה, במסחר, או של דירה
 • השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה
 • פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על-פי חוק
 • נתינת מתנות זולת מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות הענין
 • נתינת ערבות
 • פעולה אחרת שבית המשפט קבע, בצו המינוי או לאחר מכן, כטעונה אישור כאמור

כמו כן אין האפוטרופוס מוסמך לפעול בשם החסוי בפעולות שיש בהן ניגוד עניינים בינו לבין החסוי לפי סעיף 48 לחוק, וזאת ללא קבלת אישורו מראש של בית המשפט או של אפוטרופוס אחר שנתמנה למטרה זו.

בנוסף, בית המשפט רשאי הוראות בכל עניין הנוגע למילוי תפקידו של האפוטרופוס וזאת לבקשתו של האפוטרופוס או של היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו או של צד מעונין ואף מיזמתו הוא, כאמור בסעיף 44 לחוק.

בכל מקרה האפוטרופוס חייב לנהוג לטובת החסוי כדרך שאדם מסור היה נוהג בנסיבות הענין, ולשמוע את דעת החסוי אם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן לברר דעתו, כאמור בסעיפים 41 ו-42 לחוק.

מנגד, החסוי חייב למלא אחרי הוראות האפוטרופוס בעניני אפוטרופסות שנקבעו על-ידי בית המשפט כאמור בסעיף 43 לחוק.

תשלום שכר לאפוטרופוס

בית המשפט רשאי לקבוע לאפוטרופוס שכר אם ראה טעם לכך בנסיבות הענין. במקרה כזה השכר יקבע בהתאם לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), תשמ"ט-1988. השכר שייקבע יחול על החסוי ועל כן האפוטרופוס רשאי לקבלו מנכסי החסוי, כאמור בסעיף 56 לחוק.

סיום תפקיד

האפוטרופוס מסיים את תפקידו באחת מביו הדרכים הבאות:

 • האפוטרופוס ביקש להשתחרר / להתפטר מתפקידו, וקיבל את אישור בית המשפט לכך, כאמור בסעיף 60 לחוק.
 • האפוטרופוס פוטר על ידי בית המשפט, במידה והוא לא מילא תפקידיו כראוי או אם ראה בית המשפט סיבה אחרת לפיטוריו, כאמור בסעיף 61 לחוק.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (2) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 2 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורכת הדין גיטי גוטמן, שליוותה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורכת הדין גוטמן התנהלה בצורה מקצועית, נתנה יחס אישי והובילה אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעו"ד גלית צברי, שפתרה סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכות עורכת הדין במשרד גוטמן צברי החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעו"ד גיטי גוטמן ולצוות משרדה הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד עורכות דין גוטמן צברי בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתן של עורכות הדין במשרד יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"גלית היקרה: תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עו"ד גיטי גוטמן הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: ב.ס.ר 3, מצדה 9 בני ברק

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי | גוטמן צברי עורכות דין | מפת האתר | תקנון