×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
הכירו את הדרך לאישור סעיפיו של כל הסכם גירושין בבימ"ש לענייני משפחה או בית הדין הרבני...
אישור סעיפי הסכם גירושין בבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו
גירושין עם עורך דין מנוסה
רגע לפני שמתגרשים חשוב לגבש אסטרטגיה שתתאים בדיוק לך: פנו אלינו

אישורים משפטיים הנדרשים לצורך מתן תוקף להסכם גירושין

      06/10/2022 10:38

הסכם גירושין הינו הסכם אשר מנוסח על פי רוב באמצעות עורך דין מנוסה בהליכי גירושין ומסדיר בין בני הזוג את כל הסוגיות הכרוכות בהליכי הגירושין שלהם.

במסגרת ההסכם ניתן מענה מוסכם בין השאר בסוגיות כגון: הליך מתן הגט, חלוקת הרכוש המשותף, ענייני משמורת ילדים והסדרי ראיה, תשלומי מזונות ילדים ועוד.

יחודו של הסכם הגירושין מתבטא בכך שעל מנת שהוא יכנס לתוקף, לא די בכך שהצדדים יחתמו עליו מתוך גמירות דעת ובהתאם לקביעת דיני החוזים, אלא עליו גם לקבל אישור רשמי מטעם בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

אישור הסכם הגירושין יעשה על ידי בית המשפט או בית הדין רק לאחר שהוא וידא מול הצדדים להסכם כי הם אכן מבינים את תוכנו ומשמעותו של ההסכם, כי הם חתמו מרצונם החופשי וכי הוראות ההסכם אינן מקפחות חלילה את ילדיהם המשותפים.

רק לכשיינתן האישור יקבל ההסכם תוקף מחייב. כלומר דרישת אישור ההסכם איננה דרישה ראייתית-פרוצדוראלית גרידא, כי אם דרישה מהותית-קונסטיטוטיבית אשר בלעדיה לא יהיה להסכם כל תוקף.

מצד שני, לא רק שהאישור מקנה להסכם תוקף מחייב, אלא שהוא אף מקנה לו תוקף מחייב כשל פסק דין. משמעות הדבר הנה כי הסכם גירושין המאושר ניתן לאכיפה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל במקרה של הפרתו חלילה, כשם שניתן לאכוף פסק דין הניתן על ידי בתי המשפט.

יובהר כי הצדדים אינם חייבים להגיע להסכם הגירושין שלהם במסגרת תביעה המתנהלת ביניהם בתוך כותלי בית המשפט או בית הדין.

אדרבא: באפשרותם והדבר אף רצוי ומומלץ, להגיע להסכם מחוץ לכותלי בית המשפט / בית הדין, וזאת לרבות באמצעות ניהול מו"מ באופן עצמאי ביניהם לכריתת הסכם גירושין באמצעות עורכי דין או באמצעות הליך גישור בדרך לגירושין.

אולם, בכל מקרה תהא אשר תהא הדרך שבאמצעותה הגיעו הצדדים להסכם הגירושים, עליו לקבל אישור כאמור על ידי בית המשפט או בית הדין על מנת שייכנס לתוקף.

הדרישה לאישור הסכם הגירושין איננה נובעת מדבר חקיקה אחד. למעשה קיימים מספר מקורות חקיקה נפרדים לגבי אישורי הרכיבים הנכללים בהסכם וזאת כפי שנפרט ונסביר מיד.

אישור רכיב חלוקת הרכוש

אחת הסוגיות המרכזיות והרגישות ביותר במסגרת הסכם הגירושין הינה סוגיית חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג.

הדרישה לאישור רכיב זה קבועה במסגרת סעיפים 1 ו-2 לחוק יחסי ממון, התשל"ג-1973, ובמיוחד במסגרת סעיף 2(ד) לחוק, אשר קובעים כך:

1. הסכם ממון

1. הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן – הסכם ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב.

2. אישור ואימות

(א) הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לעניני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור.

(ב) האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין, שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חפשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.

...

(ד) הסכם בין בני הזוג שאושר בפסק דין להתרת נישואין על ידי בית הדין, דינו כדין הסכם ממון שאושר לפי סעיף זה; בחוק זה, "התרת נישואין" – לרבות גירושין, ביטול נישואין, הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם או פירוד לפי דין דתי שאינו מאפשר גירושין.

קראו בהרחבה על ניסוח הסכם ממון באמצעות עורך דין מנוסה

אישור רכיב הסכמות לגבי ילדים קטינים

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 עוסק בעיקרו בהסדר היחסים, הזכויות, והחובות שבין הורים לילדיהם הקטינים. סעיף 3 לחוק מגדיר קטין כאדם שלא מלאו לו 18 שנה, ובגיר כאדם שמלאו לו 18 שנה.

החוק קובע כי ההורים נדרשים לקבל את אישורי בית המשפט לגבי שורה של פעולות הננקטות על ידם לגבי ילדיהם הקטינים. לפיכך, ומטבע הדברים חוק זה חל גם על הסכם הגירושין שכולל הסכמות בין בני הזוג לגבי ילדיהם המשותפים שהנם קטינים.

כך לדוגמא סעיף 7 לחוק קובע שפעולה משפטית של קטין טעונה אישור בית המשפט אם הייתה טעונה אישור כזה אילו נעשתה בידי נציגו.

מאחר שנציגי הילד הקטין הנם בדרך כלל הוריו המשמשים כאפוטרופסים הטבעיים שלו מכח סעיף 14 לחוק, מכאן שכל פעולה משפטית של ילד קטין שההורים הסכימו לגביה במסגרת הסכם הגירושין טעונה אף היא אישור בית המשפט.

סעיף 20 לחוק מפרט שורה של פעולות משפטיות שבהן אין ההורים מוסמכים לייצג את הקטין בלי שבית המשפט אישרן מראש:

(1) העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או במסחר, או של דירה.

(2) פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי חוק.

(3) נתינת מתנות, זולת מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות הענין.

(4) נתינת ערבות.

(5) פעולה משפטית בין הקטין לבין הוריו או קרובי הוריו, זולת קבלת מתנות הניתנות לקטין.

לפיכך אם לדוגמא במסגרת הסכם הגירושין נקבע שאחד ההורים ימכור את חלקו בדירת המגורים המשותפת לילדם הקטין, אזי הסכמה זו טעונה אישור של בית המשפט לפי סעיפים 20(1), 20(2), ו-20(5) לחוק. ללא אישור זה לא יהיה להסכמה זו כל תוקף מחייב.

אישור רכיב משמורת הילדים

במסגרת הסכם הגירושין יש להחליט האם להורים תהיה משמורת משותפת על הילדים או שמי מהם ישמש כמשמורן היחיד על הילד הקטין ומה יהיו הסדרי הראיה של ההורה השני.

החלטה זו יכולה להיות מושגת במסגרת הסכמה בין ההורים שמגיעים אליה באופן עצמאי, או על ידי החלטת בית המשפט במקרה וההורים מתקשים להגיע אליה בדרך זו.

כאשר ההורים מגיעים להסכמה על משמורת הילדים במסגרת הסכם הגירושין, עליה לקבל את אישור בית המשפט בהתאם לסעיף 24 לחוק האפוטרופסות.

אישור זה ינתן על ידי בית המשפט רק במידה והוא נוכח שההסכם הינו לטובת הילד, ומאושר דינו של ההסכם הינו כדין החלטת בית משפט למעט לעניין ערעור. כלומר, ניתן יהיה לאכוף את ההסכם באמצעות לשכת ההוצאה לפועל, כשם שניתן לאכוף כל החלטה / פסק דין באמצעותה.

אישור רכיב מזונות הילדים

על פי ההלכה היהודית כל אב חייב במזונות ילדיו הקטינים. לפיכך, סוגיית מזונות הילדים נחשבת אף היא לאחת הסוגיות המרכזיות המסודרות במסגרת הסכם הגירושין.

מאחר והמדובר בנושא חשוב ומשמעותי ביותר קובע סעיף 12(א) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט-1959, כי הסכם על מזונות קטין או ויתור על מזונות אלו טעון אישור בית המשפט, וללא אישור זה אין לו כל תוקף כלפי הקטין.

סעיף 12(ב) לחוק קובע כי הסכם על מזונות בגיר או ויתור עליהם ייעשה בכתב וניתן לאשרו בבית המשפט. כלומר, להבדיל מהסכם בדבר מזונות קטין, אין חובה לאשר הסכם בדבר מזונות בגיר כדי שהוא יכנס לתוקף אך ישנה אפשרות לעשות זו.

בכל מקרה, בין אם המדובר בהסכם מזונות קטין ובין אם המדובר בהסכם מזונות בגיר, משאושר הסכם זה על ידי בית המשפט דינו הינו כשל פסק דין, כאמור בסעיף 12(ג) לחוק, וניתן יהיה לאכפו באמצעות ההוצאה לפועל.

בשולי הדברים נזכיר שוב כי לצורך הגשת ההסכם לאישור בית המשפט חשוב מאד שהצדדים יהיו מיוצגים על ידי עורך דין מומחה לדיני משפחה, ממש כמו שהדבר נחוץ לצורך ניהול משא ומתן בדרך לגירושין וניסוח ההסכם הסופי.

קריאה נוספת: הקריטריונים לאישור הסכם גירושין לפי בית הדין הרבני

קרא עוד
שייך לנושא:   גירושין   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (3) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 3 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון