×
רוצה להיפגש עם עורך דין מבלי לצאת מהבית?
לאור המצב בישראל ועל מנת לאפשר לך להמשיך ולקבל שירות משפטי מעולה, תוך שמירה על בריאותך ועל בריאות הציבור, משרד גוטמן צברי מפעיל שירות דיגיטלי אישי ומתקדם.
מהיום ניתן לנהל פגישת וידיאו עם עורך דין ממשרדנו, להתייעץ ולקבל תשובות - מבלי לצאת מהבית!
לקבלת מידע נוסף ותיאום פגישת וידאו פני/ה אלינו:
שלח פרטים
מאד לא נפוץ אבל עדיין אפשרי: קבלת היתר נישואין לאישה שנייה בישראל, אימתי?
מתי ניתן לקבל היתר נישואין לאשה שניה ומה משמעותו החוקית?
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
עורך דין לשירותך בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו
עורך דין מקצועי לדיני משפחה
הניסיון המקצועי והוותק שלנו בדיני המשפחה עומדים לרשותך: פנו אלינו

היתר נישואין לאישה שניה

      09/11/2016 11:05
בעבר ניתן היה על פי ההלכה היהודית בהסתמך על דין התורה לשאת יותר מאישה אחת וזאת כפי שניתן ללמוד גם מסיפורי התנ"ך על אברהם ויעקב אבותינו, למשל.

בנוסף, הבעל היה רשאי לגרש אשתו ללא צורך בקבלת הסכמתה לכך ואף בעל כורחה.

אולם, מצב זה השתנה עת בסביבות שנת אלף לספירה, גזר רבנו גרשום מאור הגולה מספר תקנות אשר העובר עליהן היה חשוף לעונש חרם ונידוי מצד הקהילה היהודית ועל כן הן קרויות תקנות חרם דרבנו גרשום.

בין היתר, כללו תקנות אלו גם שתי תקנות מהפכניות אשר שינו באופן דרמטי את דיני המשפחה בישראל.

האחת לפיה אין הבעל רשאי לגרש את אשתו בעל כורחה וללא קבלת הסכמתה החופשית לכך.

השנייה לפיה אין הבעל רשאי לשאת אישה שניה נוספת על אשתו הראשונה. כלומר, איסור נישואי ביגמיה.

ככלל, על פי גישת חרם דרבנו גרשום קשר הנישואין מהווה מעין חוזה בין גבר לאישה וכמו כל חוזה אחר ניתן לבטל חוזה זה רק בכפוף להסכמת שני הצדדים למעט במקרים בהם הוא רשאי לעשות זאת באופן חד צדדי.

לפיכך, צד לחוזה הנישואין אשר מעוניין לבטלו ולהתגרש מהצד השני לא יכול לעשות זאת באמצעות כפיית רצונו על הצד השני, למעט במקרים בהם ישנן עילות גירושין אשר על פי הדין העברי מצדיקות את ביטול הסכם זה באופן חד צדדי.

מדובר בעילות כגון מיאוס, אישה מורדת, אישה בוגדת, עקרות ועוד.

אולם בשונה מחוזה רגיל, גם במקרה בו יש עילת גירושין בית הדין הרבני אינו מכריז על בטלות הנישואין אלא רק פוסק פסק דין אשר ממליץ, מורה או מחייב גירושין.

כתוצאה מכך, עדיין יש צורך בכל מקרה באקט של מסירת גט על ידי הבעל וקבלתו על ידי האישה וזאת מרצונה ומדעתה החופשיים.

מצד שני, על פי ההלכה במידה וישנה עילת גירושין על פי הדין והאישה עדיין מסרבת לקבל את הגט וזאת שלא מסיבה מוצדקת או שהיא איננה מסוגלת לקבל את הגט וזאת מפאת מצבה הנפשי או הבריאותי, אזי ייתכן שבית הדין יתן לבעל היתר לשאת אישה שנייה בעודו עדיין נשוי פורמאלית לאשתו הראשונה.

כאן המקום לציין כי תקנת איסור הביגמיה של חרם דרבנו גרשום לא התקבלה פורמאלית בקרב קהילות יהודי ספרד, אלא רק בקרב קהילות יהודי אשכנז.

יחד עם זאת, בפועל מקובל גם בקרב קהילות יהודי ספרד שלא לשאת אישה שניה.

כמו כן, במסגרת תקנות חרם ירושלים, שהנן מקבץ תקנות שונות בדיני אישות אשר תוקנו על ידי הרבנות הראשית בישראל בשנת 1950 במטרה להביא לאחידותו של הדין האישי בישראל ולאחד בין המסורת האשכנזית למסורת הספרדית, נקבע בין היתר כך:

"אסור לאיש ולאישה מישראל לארס או להתארס עם אישה שניה על אשתו הראשונה אם לא בהיתר נישואין מאושר בחתימת הרבנים הראשים בישראל."

תקנה זו משמשת איפוא כבסיס הלכתי לאיסור נישואי אישה שניה גם בקרב יוצאי עדות ספרד בארץ והיא גם תואמת את הדין הפלילי בעניין ריבוי נישואין בארץ.

שכן, הדין הפלילי בארץ אוסר על נישואים נוספים במסגרת סעיף 176 לחוק העונשין, למעט במקרה בו מדובר בגבר שקיבל היתר נישואין לפי פסק דין סופי של בית דין רבני ופסק הדין אושר בידי נשיא בית הדין הרבני הגדול, כאמור בסעיף 179 לחוק העונשין.

כתוצאה מכל האמור לעיל, ככלל, בעל אשר חפץ לשאת אישה אחרת חייב להתגרש קודם לכן מאשתו הראשונה וכן חייב לקבל את הסכמתה לקבלת הגט.

קראו בהרחבה: שיימינג וחרם חברתי על סרבן גט

יחד עם זאת, במידה והאישה הראשונה מסרבת לקבל את הגט ללא סיבה מוצדקת או לא מסוגלת לקבלו מפאת מצבה הנפשי/בריאותי, קיימת אפשרות הלכתית למתן היתר נישואין לבעל לשאת אישה שניה בעודו עדיין נשוי לאשתו הראשונה.

לשם כך על הבעל להגיש בקשה לקבלת היתר הנישואין בפני בית הדין הרבני האזורי, אשר יינתן לו במקרים בהם יש עילת גירושין שמחייבת את האישה להתגרש אך אישה מסרבת שלא בצדק לקבל את הגט או איננה מסוגלת לקבל את הגט בשל מצבה הנפשי או הבריאותי.

לאחר מכן, על היתר הנישואין של בית הדין הרבני האיזורי גם לקבל את אישור נשיא בית הדין הרבני הגדול.

במידה ומדובר בבעל ממוצא אשכנזי, אזי לאחר שנשיא בית הדין הרבני הגדול נותן את אישורו להיתר הנישואין על היתר הנישואין לקבל בנוסף גם את אישורם של מספר רב של רבנים נוספים, אך לאו דווקא 100 וזאת למרות שהוא קרוי גם היתר 100 רבנים.

במקרה שהבעל הנו ממוצא מזרחי אין צורך באישור של רבנים נוספים מאחר שחרם דרבנו גרשום חל רק על בני עדות אשכנז, כאמור לעיל.

יחד עם זאת, נהוג בקרב עדות המזרח להוסיף סעיף בכתובה שבו הבעל מתחייב שלא לשאת אישה שנייה ולכן הבעל צריך לעבור התרת נדרים, כאשר הוא איננו זקוק להיתר מאה רבנים.

משניתן היתר הנישואין הסופי על הבעל להפקיד בידי בית הדין הרבני גט עבור האישה, באופן לפיו הבעל בעצם ממנה את בית הדין לשמש כמעין שליח שלו לעניין מסירת הגט לאשתו, למקרה בו היא תשנה דעתה ותסכים לקבלו או למקרה בו יתאפשר לה לקבלו.

בנוסף, על הבית להשליש לידי בית הדין את סכום כתובתה ותוספת כתובתה של האישה הראשונה בידי בית הדין.

סכום הכתובה איננו חייב להיות מופקד במזומן אלא ניתן להסתפק בהפקדת שטר חוב לכתובה.

עם מילויים של תנאים אלה על ידי הבעל, הוא מופטר מכל חיוביו כלפי אשתו הראשונה.

דוגמא למקרה בו ניתן לבעל היתר אישה שניה לאחר שנקבע שאשתו הראשונה מסרבת לקבל את הגט ללא עילה מוצדקת נדונה בתיק הרבני מס' 545570/14 אשר התנהל בבית הדין הרבני האזורי בחיפה.

תיק זה עסק בבני זוג שלא היו להם ילדים והבעל חפץ להביא ילדים לעולם עם אישה אחרת לאחר שיחסיו עם אשתו עלו על שרטון והיא כבר עברה את גיל הילודה.

בית הדין פסק שעל האישה לקבל את הגט, אולם האישה סירבה לקבל את הגט ולשתף פעולה עם בית הדין וזאת למרות שהיא אף נשלחה לכלא בגין כך, כאשר הסכסוך בינה לבעלה היה מר וקשה.

בית הדין קבע כי סירובה אינו מוצדק והוא נובע אך ורק מרצונה לענות את הבעל ולפגוע בו ובהתאם לכך הורה על מתן היתר האישה השניה.

לקריאה נוספת: כפיית גט על אישה עקב התנהלות חמורה בהליץ הגירושין

מקרים בהם ניתן היתר אישה שניה בשעה שהאישה הראשונה לא הייתה מסוגלת לקבל את הגט, הנם מקרים בהם לדוגמא המדובר באישה שלקתה בדמנציה או במחלת נפש קשה אשר שללו ממנה את היכולת להסכים לקבל את הגט מדעתה או מרצונה.

יחד עם זאת, יש לזכור כי ישנם מצבים בהם הבעל מגיש את הבקשה לקבלת ההיתר רק כחלק מאסטרטגיה של הפעלת לחץ על האישה במסגרת הליך גירושין.

כמו כן, מדובר בכלי בלתי שיוויוני בעליל הואיל והוא עומד רק לרשותם של הגברים, להבדיל מהנשים.

לפיכך, נשים מסורבות גט או נשים עגונות, לרבות כאשר הבעל איננו מסוגל לתת את הגט רק מפאת מצבו הנפשי או הבריאותי וזאת למרות שיש עילת גירושין מוצדקת לחלוטין כלפי הבעל, אינן יכולות לקבל היתר לנישואין שניים.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   דיני משפחה   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews


קראו את ההמלצות עלינו:
"מסתבר שהליך גירושים לא חייב להיות מלא בסערות נפשיות ובדרמה. תודה לצוות עורכי הדין #1 בישראל, שעזור לי ולגרוש להגיע להסכם שמקובל על שנינו, בלי תביעות ובלי הוצאות מיותרות. אתם עשר"
קרן ב. אפריל 2023
"המאבק מול הגרוש היה ארוך, מפרך ועוד בתקופת הקורונה, אבל בזכותכם הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2022
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחתם אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרתם לי להתמודד בהצלחה ובכבוד, בלי הליכים מיותרים ובלי לבזבז זמן"
רות ק. מרץ 2023
"הגענו למשרדכם בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה משפחתית ותיקה ומוכרת. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתם של עורכי הדין במשרד יישבנו את ההדורים בדרך של כבוד הדדי ועל כך תודותינו"
אבירם פ. מאי 2023
"רציתי להגיד תודה לצוות המשרד הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה, שירות אישי, מקצועי ובמחיר הוגן!"
יואל ד. אפריל 2023
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא היתה החלטה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין סוער, שממש לא מתאים לאופי שלי. בזכות המקצועיות והניסיון שלכם, החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם גירושין חתום, שקיבל תוקף של פסק דין"
כלנית מ. אפריל 2023
"מגיעה לכם תודה מיוחדת, לאחר שהבאתם לפתרון סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר"
אבנר ר. ינואר 2023
"צריך לפרגן ולהגיד תודה גדולה לצוות המשרד, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. התנהלתם בצורה מעוררת כבוד, במקצועיות רבה ותוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים. היחס האישי שקיבלתי בתקופה הקשה בחיי עזר לי להגיע למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. נובמבר 2022
"תודה על ליווי משפטי בהליך הפרידה שלי מבן זוגי, כולל חלוקת רכוש ומשמורת על הילד המשותף שלנו. השירות האישי מכל צוות המשרד, האוזן הקשבת, הכתף התומכת ובעיקר הידע המשפטי והמקצועיות - ראויים לציון. תודה ושוב תודה על הכל"
מיקי ט. מאי 2023

לשיחת ייעוץ אישית בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת של עו"ד מנוסה? פנה/י אלינו:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 08:00 - 20:00

דרך מנחם בגין 132 תל אביב

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון