כיצד מחליטים איך לחלק את דירת המגורים של בני זוג מתגרשים? הכירו את הכללים...
נוסחת האיזון בפירוק שיתוף בדירת מגורים במסגרת הליך גירושין
לוגו דיני משפחה בכבוד הדדי
ייעוץ ראשוני חינם בטלפון: 072-3360526

חיפוש ייעוץ משפטי מהיר
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו
ייעוץ מקצועי לחלוקת רכוש משותף
הדרך המהירה והחכמה לחלוקת הרכוש המשותף מתחילה כאן: פנו אלינו

נוסחת האיזון לחלוקת דירת מגורים

      13/10/2016 10:26

אחת הסוגיות המרכזיות במסגרת הליך הגירושין הנה סוגיית חלוקת דירת המגורים המשותפת לשני בני הזוג, שהנה בדרך כלל גם הנכס המשמעותי ביותר שעומד לחלוקה ביניהם.

עקרונית, ניתן לחלק את הדירה באמצעות העברת חלקו בדירה של אחד מבני הזוג לבן הזוג השני בתמורה או שלא בתמורה או באמצעות מכירת הדירה כולה לצד שלישי וחלוקת התמורה בין הצדדים.

לפיתרון המכירה לצד שלישי ניתן להגיע בהסכמת הצדדים במסגרת הסכם הגירושין או על פי הכרעה של בית משפט במסגרת תביעה לפירוק השיתוף בדירה שמגיש אחד מהם.

המדובר בתביעה שבדרך כלל קשה להתגונן בפניה מאחר ולא ניתן לכפות על צד אחד להישאר בשותפות בדירה עם אדם אחר בניגוד לרצונו.

במסגרת הליך תמ"ש 8856-07-10 פלונית נ' אלמוני אשר התנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה בטבריה דן בית המשפט בהרחבה בשאלה באיזו נוסחת איזון יש לנקוט בדיון בבקשה למתן צו פירוק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג.

ובמילים פשוטות: כיצד ניתן לאזן בין זכותו של בן הזוג שמבקש פירוק שיתוף מיידי בדירת המגורים לבין זכותו של בן הזוג שמבקש לעכב ולדחות את מועד ביצוע הפירוק ובדרך כלל עד לסיום הכולל של כל הסכסוך בין בני הזוג, לרבות בכל הנוגע לחלוקת הרכוש המשותף ביניהם.

בית המשפט ציין כי הפסיקה קבעה מספר נוסחאות איזון בכל הקשור לפירוק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג כאשר חלקן מאזנות בין זכויות מדיני הקניין ודיני המשפחה וחלקן מאזנות בין עקרונות משפטיים ותכליות ספציפיות.

נוסחת האיזון המרכזית בעבר נקבעה ע"י ביהמ"ש העליון במסגרת הלכת ע"א 2626/90 ראש חודש נ' ראש חודש.

נוסחה זו נזנחה קמעא לאור תיקוני חקיקה שונים כך שכעת נוסחת האיזון הרווחת והמחייבת היא נוסחת האיזון שנקבעה במסגרת הלכת בע"מ 8873/06 פלוני נ' פלוני.

לקריאה נוספת: חלוקת רכוש בהליך גירושין לפי הסכם או לפי החוק

השיקולים להחלטה על פירוק שיתוף מיידי או דחייתו

על מנת להחליט האם יש להורות על פירוק שיתוף מיידי בדירת המגורים או על עיכוב פירוק השיתוף או דחייתו לזמן מסויים יש לשקול ולאזן בין הזכויות והנסיבות הרלוונטיות לכל מקרה וזאת כמפורט להלן:

 1. ראשית, יש לאזן בין זכות הקניין לזכות המזונות והמדור של בת הזוג.

  כלומר, בין זכות הקניין של כל אחד מבני הזוג לפירוק השיתוף הכפוי במקרקעין בכל עת ללא שזכות זו תיפגע כחלק מהזכות של בעלים ליהנות מקניינו.

  כאמור, בסעיף 3 לחוק היסוד: כבוד האדם וחירותו אשר קובע כי: "אין פוגעים בקניינו של האדם" וסעיף 37(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 אשר קובע כי "כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף" לבין זכות בת הזוג למדור שמהווה חלק מזכותה החוקתית למזונות.

  בית המשפט הבהיר כי זכאותה החוקתית של בת זוג למדור איננה אומרת שהמדובר במדור ספציפי.

  כלומר, דווקא באותה דירת מגורים ספציפית שמשותפת לבת הזוג ולבן הזוג שרוצה לפרק את השיתוף בה.

  מעיון בהוראות החוק שנועדו לחסום או לעכב פירוק שיתוף מיידי בדירת מגורים כאמור בסעיף 40א לחוק המקרקעין וסעיף 6א לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, עולה כי המחוקק הטיל עיקר כובד המשקל כנגד פירוק השיתוף המיידי על סוגיית הבטחת המדור לילדיהם הקטינים של בני הזוג ולבן הזוג המחזיק בהם.

  ולפיכך, ניתן ללמוד מכך שכאשר אין לבני הזוג ילדים קטינים וכאשר בת הזוג משתכרת די למחייתה ולא נפסקים עבורה דמי מזונות, אזי לא ניתן להשתמש בסעיפים אלו כדי לחסום או לעכב פירוק שיתוף מיידי בדירת מגורים.

 2. שנית, יש לאזן בין זכות הקניין לזכות ההסדרה הכוללת של הסכסוך בין בני הזוג.

  כלומר, בין זכות הקניין של כל אחד מבני הזוג לפירוק השיתוף הכפוי במקרקעין כאמור בסעיף 37(א) לחוק המקרקעין לבין זכות הצדדים להסדרה כוללת של הסכסוך על פי הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג וחובת תום הלב שמהווה עיקרון על במשפט הפרטי.

  בהתאם לפסיקת ביהמ"ש העליון, לבית משפט לענייני משפחה ישנו מתחם נרחב של שיקול דעת שיפוטי בכל הנוגע לבדיקת בקשת פירוק השיתוף ולקביעת המועד הראוי שבו יורה על פירוק השיתוף.

  זאת מתוך גישה אשר מעלה את זכות הצדדים להסדרה כוללת של הסכסוך על פי הוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג לרמה של זכות חוקתית בדומה לרמה החוקתית של זכות הקניין.

  כלומר, בעידן בית המשפט לענייני משפחה אין עוד מקום לתחולה אוטומטית של דרישת פירוק השיתוף בדירת המגורים מטעם אחד מבני הזוג.

  אמנם כל שותף יכול לדרוש פירוק השיתוף בכל עת, אך אין זה אומר שהפירוק עצמו צריך להתבצע בכל עת.

  הזכות לדרוש פירוק שיתוף אינה מוחלטת והיא נתונה לבקרה שיפוטית של בית המשפט לענייני משפחה בשים לב לשיקולים מתחום דיני המשפחה שהם שיקולים חוקתיים.

  קראו בהרחבה: זכויות בדירה שאינה רשומה על שם המתרגשים

 3. שלישית, יש לשקול את מטרות הפירוק הכלליות ונסיבות המקרה הקונקרטיות אשר בעיקרן כוללות את הסיכוי להגיע להסדרה הגונה וכוללת של הסכסוך בתוך זמן סביר, מורכבות הסכסוך, החלשת כוח מיקוח וסחיטה של בן הזוג האחר, הנזק העלול להיגרם מעיכוב פירוק השיתוף, השלכות על צדדים שלישיים והעלאת דרישת פירוק השיתוף בתום לב.

  חשוב גם לציין לעניין התכלית של הסדרת הסכסוך ומורכבותו כי לעיתים דווקא הפרדת הדיון והימנעות מדחיית פירוק השיתוף עשויות לסייע להגעה להסדר כולל והוגן.

  נסיבות אותו התיק עסקו בבקשה לפירוק שיתוף בדירת מגורים שהגיש הבעל במסגרת הליכי הגירושין בינו לאשתו.

  האישה המשיכה להתגורר לבדה במשך שנה וחצי בדירת המגורים המשותפת לשניהם ולעשות בה שימוש בלעדי בעוד הבעל נאלץ לשכור לעצמו דירה ולשלם דמי שכירות חודשיים.

  לזוג לא היו ילדים קטינים שצריך היה לדאוג למדורם החליפי או רכוש משותף נוסף שיש לחלקו.

  האישה ביקשה לדחות את פירוק השיתוף עד לסיום הדיון בתביעה הנזיקית והכספית שהיא הגישה נגד הבעל.

  לחלופין היא טענה שהיא חולה ויש לדחות את פירוק השיתוף עד לאחר שהיא תחלים.

לאחר שבית המשפט שקל את מכלול נסיבות התיק הוא החליט לקבל את בקשת הבעל ולהורות על פירוק שיתוף מיידי בדירת המגורים המשותפת לו ולאשתו.

החלטה זו נומקה במסקנה לפיה בנסיבות התיק דווקא השעיית פירוק השיתוף עד להכרעה בתביעתה הנזיקית של האישה, היא החותרת תחת הסדרת מכלול הסכסוך.

שכן, דווקא עיכוב או הימנעות מפירוק השיתוף בשל התביעה הנזיקית של האישה עלולה לעוות את יכולות המיקוח עד כדי הפיכתה לסחיטה בדרך לפירוק שיתוף שוויוני בדירת המגורים.

קראו בהרחבה: התמודדות מול סכסוכים במשפחה

עוד נקבע שהשעיית פירוק השיתוף איננה סבירה כאשר אין קטינים המעורבים בסכסוך, כאשר אין מאבק על זכויות רכושיות אחרות, כאשר בני הזוג פרודים ומנוי וגמור עליהם להתגרש וכאשר מי שמבקש את פירוק השיתוף נמצא מחוץ לדירה פרק זמן ארוך יחסית, מעל שנה ומחצה וכאשר כל שעומד מנגד היא תביעה נזיקית בגין טענות של הפרת חוזה או התחייבות בן הזוג.

בית המשפט הוסיף וציין שגם מחלת האישה איננה יכולה להוות שיקול לדחיית פירוק השיתוף.

מאחר שלמרות מחלתה האישה עובדת למחייתה, לא הוכרה כנכה חלילה על ידי המל"ל ולא הוברר כיצד פירוק השיתוף בדירה אינו מתיישב עם מצבה הבריאותי הנוכחי.

בהתאם לכך הורה בית המשפט על מתן צו פירוק השיתוף בדירה תוך מתן זכות קדימה לכל אחד מבני הזוג לרכוש אותה תוך 60 יום ולא תימכר הדירה לצד שלישי המרבה במחיר.

שאלות? לחצו כאן לפניה וקבלת ייעוץ משפטי מהיר!

קרא עוד
שייך לנושא:   חלוקת רכוש   
דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 (4) דירוגים | דירוג ממוצע (5)
5 stars - based on 4 reviews

חלוקת רכוש בהליך גירושין נקודות למחשבה על משמורת ילדים עריכת צוואה לפי חוק ייעוץ משפטי בדיני משפחה תשלומי מזונות גישור ליישוב סכסוכים הסכם ממון לשקט נפשי גירושין בהליך מהיר התמודדות עם סכסוכים במשפחה

קראו את ההמלצות עלינו:
"כשצריך לפרגן: תודה ענקית לעורך הדין היקר, רם יוגב, שליווה אותי בתהליך הגירושין המורכב שעברתי ובפירוק העסק המשפחתי. עורך הדין רם יוגב התנהל הצורה מקצועית, נתן יחס אישי והוביל אותי למחוזות של שקט נפשי"
לילי ס. אוגוסט 2019
"תודה מיוחדת לעורך הדין רם יוגב, שפתר סכסוך משפחתי על ירושת אבינו המנוח, למרות חילוקי דעות שאיימו לפרק את המשפחה ולמרות הקשיים והמהמורות שהיו בדרכנו. אחרי 4 וחצי חודשים נושא הירושה הוסדר על הצד הטוב יותר. "
עמי א. ספטמבר 2019
"ההחלטה להתגרש מבעלי אחרי 14 שנות נישואים לא הייתה החלטה קלה ובעיקר פחדתי מהליך גירושין ומאבק סוער. בזכותו של עו"ד רם יוגב החלטנו על הליך גישור שהסתיים תוך חודשיים וחצי בהסכם חתום"
קרן ב. אפריל 2019
"רציתי להגיד תודה לעורך הדין רם יוגב ולצוות משרדו הנפלא, לאחר שייצגו אותי ואת אחותי במאבק על צוואתו של אבינו המנוח מול הידועה בציבור, שניסתה להשתלט על רכושו של אבינו המנוח. זכינו לייצוג משפטי מעולה!"
יואל ד. ינואר 2019
"הגענו למשרד של עורך דין רם יוגב בגלל סכסוך משפחתי בין 3 אחים שמנהלים חברה. נראה היה שאנחנו על סף פיצוץ ותביעות משפטיות שיובילו לקרע גדול במשפחה. בזכות הליך הגישור ובזכות חוכמתו של עורך דין רם יוגב יישבנו את ההדורים ועל כך תודותינו"
אבירם פ. נובמבר 2018
"תודה על שירות משפטי מעולה ויחס חם לאורך הליך הגירושין הלא שגרתי שלי. נשלחת אליי כמו גלגל הצלה ברגע של משבר גדול בחיים המשפחתיים והאישיים שלי ושל הילדים ועזרת לי להתמודד בהצלחה ובכבוד"
רות ק. אוגוסט 2018
"המאבק מול הגרוש היה ארוך ומפרך, אבל בזכות עורך הדין רם יוגב הגעתי לסוף המיוחל, להסכם גירושין מעולה מבחינתי והכי חשוב: לשקט נפשי ולהתחלה חדשה עבורי ועבור הילדים האהובים שלי. חשוב לי להגיד תודה על הכל!"
ליאת ח. דצמבר 2018

לשיחה אישית עם עו"ד רם יוגב בכל ענייני המשפחה מלא/י פרטיך:
הכתבות הכי פופולאריות בנושא:

הכנסו לפורום שלנו וקבלו תשובות לכל השאלות!
פורום גירושין ודיני משפחה
רוצה לקבל מענה מהיר ולהתייעץ עם עו"ד בענייני משפחה? יש לך שאלה או בעיה המצריכה התייחסות משפטית דחופה? הפורום המשפטי שלנו מנוהל על ידי עורכי דין בעלי ניסיון רב בדיני המשפחה ובהליכי גירושין ומאפשר לכל גולש/ת להכנס, לשאול, להתייעץ ולקבל מענה מהיר בכל ענייני המשפחה שמטרידים אותך. לחצו כאן לכניסה לפורום
רוצה לשמוע חוות דעת מקצועית? פנה/י לעורך הדין רם יוגב:
072-3360526
info@good-divorce.co.il

שעות פעילות: 9:00 - 19:00

כתובת: השיזף 4 רעננה

עורך דין גירושין כל הזכויות שמורות לבעליו החוקיים של האתר © האמור באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי | מפת האתר | תקנון